Електронни библиотеки

Обща информация

Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Онлайн ресурси на Университетска библиотека

          – национален абонамент

          – безплатни онлайн ресурси

Филиални библиотеки към Философски факултет

Библиотека "Философия" (philoslib@phls.uni-sofia.bg)

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Южно крило, приземен етаж

Тел.: 02/9308-390

Е-mаil: philoslib@phls.uni-sofia.bg

Работно време: понеделник – петък 8.30-18.00 ч.

 

Библиотеката към Философския факултет е основана през 1903 г. като семинарна библиотека, обслужваща нуждите на студентите и преподавателите от Философския институт. Дълго време за устройването на библиотеката всеотдайно работят проф. Ангел Бънков, проф. Кирил Делев Дарковски и др. Голяма част от нейния фонд се формира чрез дарения – от Посолството на Франция, фондация “Фолксваген”, American Psychological Association, Curriculum Resource Center и др.

Днес библиотеката  притежава богат фонд от над 48 000 тома монографии, научна периодика, справочни издания и отраслови електронни ресурси и предлага свободен достъп до основната учебна литература.

От 2007 г. Библиотека Философия се намира в ново помещение  с модерно оборудване в Южното крило на Ректората. Разполага с 25 читателски места, от които 11 компютъризирани.

Библиотека „Социални науки” (lib_socsci@phls.uni-sofia.bg)

Библиотека "Културология" (lib_culturology@phls.uni-sofia.bg)

Библиотека "Библиотечно-информационни науки" (lib@phls.uni-sofia.bg)


► Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” (УБ) е създадена едновременно с Висшето училище в София през 1888 г. Днес тя е една от най-големите научни библиотеки в България и има важна роля в развитието на българската наука и образование. Предлага услуги, съчетаващи традициите и модерните технологии, които изграждат облика й на съвременен библиотечно-информационен, културен и образователен център.

Повече от УБ

​Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" предлага достъп до платформата с електронни книги EBRARY ACADEMIC COMPLETE. Това е платформа от електронни книги, ориентирана към нуждите на университети и академични институции. Предлага около 80 000 заглавия от над 200 научни и университетски издателства от цял свят. Предлаганите заглавия се обновяват ежегодно. Електронните книги са многоотраслови и са в следните области на знанието: Антропология, Древна и нова история, Религия, Изкуство, Образование и педагогика, Психология, Социални науки, Политология, Европеистика, Литература и езикознание, Право, Науки за земята, Физика, Медицина, Икономика и финанси, Мениджмънт, Математика и компютърни науки, Инженерни науки и технологии и др.

Begell House - пълнотекстова база данни, включваща електронни книги, научни списания и справочни издания в областта на биологическите и инженерни науки;

Institution of Civil Engineers (ICE) - пълнотекстова база данни, включваща електронни книги, научни списания и материали от конференции в областта на енергетиката, инженерните науки, водите и водното регулиране и еврозаконодателството;

Morgan & Claypool Publishers - електронни книги в областта на биомедицинските инженерни науки, компютърните и информационни науки, цифровите мрежи и системи, електромагнетиката, енергетиката, технологиите и математиката, комуникациите, молекулярната биология и медицина;

Future Science Group (FSG) - електронни книги и научни списания в областта на молекулярната биология, клиничната практика, биотехнологиите, кардиологията и съдовата медицина, имунотерапията, инфекциозните болести и ваксини, неврологията, онкологията, фармацията, женско здраве и др.;

SPIE Digital Library - електронни книги, научни списания и материали от конференции в областта на астрономията, астрономическата и биомедицинската оптика, комуникациите и информационните технологии, отбраната, електронната обработка, микро и нанотехнологии;

Royal Society of Chemistry - електронни книги, научни списания и бази данни в областта на аналитичната химия, бионауката, храните, индустриалната и фармацевтичната химия, материалознанието, нанотехнологиите, органичната и физичната химия.

Абонамент за периода 2013-2015 г. до електронната база данни С.E.E.O.L., която предлага богато портфолио от 850 научни списания и над 100 000 статии, публикувани от престижни академични институции. Базата представлява онлайн архив, който осигурява достъп до пълнотекстови статии в PDF формат и дигитализирани документи. Заглавията са в областта на хуманитарните и социалните науки и представляват най-доброто от Европеистиката, свързана с Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Националният абонамент за информационната платформа на ELSEVIER включва следните бази данни: Пълнотекстова база данни, която съдържа над 2500 списания и над 6000 книги от областите: Физически и инженерни науки – инженерна химия, химия, компютърни науки, науки за земята, физика и астрономия, математика, инженерни науки; Науки за живота – селскостопански науки, биология, биохимия, генетика и молекулярна биология, науки за околната среда, имунология и микробиология, неврология; Здравеопазване – медицина и стоматология, науки за здравните работници, фармакология, токсикология и фармацевтични науки, ветеринарни науки и ветеринарна медицина; Социални науки и хуманитаристика – изкуство и хуманитарни науки, бизнес, мениджмънт и счетоводство, икономика, иконометрия и финанси, психология, социални науки.

Списък на абонираните заглавия

Web of Science - достъп до световната водеща научна литература в областта на естествените, социалните науки, изкуство и хуманитаристика, както и подложените на информационен анализ доклади от научни форуми.

За въпроси и експертно съдействие

Адрес на УБ: бул. "Цар Освободител" № 15, София 1043
Телефони: +359 2 8467 584; +359 2 9308 554; +359 2 9308 209
Е-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg

Поръчай онлайн

Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" предлага няколко услуги онлайн.

Междубиблиотечно заемане (Формуляри за поръчна на книги, сборници и части от сборници.)

Поръчка за закупуване на книги (Олайн формуляр за поръчка.)

Абонамент за бюлетин "Нови книги в УБ" (Онлайн формуляр за абонамент.)

Новости в УБ (Имейл за безплатен абонамент.)

Доставка на документи по електронен път

Вижте повече