Реторика

Обща информация


Катедра Реторика има почти 40-годишна история. Тя започва като самостоятелна катедра в рамките на СУ "Св. Климент Охридски”.

От 1989 година катедра Реторика е част от Философския факултет.

От 2003 година стартира магистърска програма „Реторика”, която е акредитирана с най-висока оценка в рамките на Философски факултет и дипломиралите се магистри са над 70.

Научете повече за катедра Реторика

Покана за академична дискусия

 

ПОКАНА

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на онлайн академична дискусия на тема: „Популяризирането на идеята за свободата в социалните науки“ (“Popularizing the Idea of Liberty in the Social Sciences”). Дискусията ще протече на английски език.

 

В дискусията ще участват:

Проф. д-р Стефан Колев, академичен директор на форума „Лудвиг Ерхард“, Берлин

и

Клеменс Шнайдер, директор на института „Прометей“, Берлин

 

Модератор: Росен Стоянов, изследовател R1 към катедра „Реторика“ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Събитието ще се проведе на 23 ноември 2023 г. от 13 ч. в Zoom и се организира от катедра „Реторика“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в рамките на проект по ФНИ под надслов: „Популяризиране на научното познание в съвременния свят: възможности и предизвикателства“.

 

Очакваме Ви с въпроси, коментари или  като слушатели!

 

Линк към събитието:

https://us02web.zoom.us/j/6166204147?pwd=ck1MK1h3NjdtS1VWdzNKNXJ3Z2xZUT09

 

 

 

 

Катедра

Ръководител на катедра Реторика

Доц. д-р Герасим Петрински

petrinski@phls.uni-sofia.bg
 

Инспектор учебна дейност

Весела Кибарова
vkibarova@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Кампус "Изток"
бул. Цариградско шосе, блок 4, каб. 133

София 1113
rhetroic@phls.uni-sofia.bg

тел. 02/8005 111, вътрешен  275

Администратор на сайта на катедрата

Доц. д-р Донка Петрова

e-mail: d.petrova@phls.uni-sofia.bg 

 

 

Катедра Реторика е единствената катедра в историята на българското университетско образование, профилирана в тази област и запазва статуса си на самостоятелно звено.  Катедра Реторика представя ефективен модел за обучение по ораторско изкуство, който е основан на съчетаване и баланс между теоретична подготовка и формиране и усъвършенстване на ораторски умения.

Катедра Реторика се утвърди като авторитетно академично звено в образователните традиции в България.  Преподаватели от катедра Реторика преподават в 12 факултета от Софийския университет в рамките на бакалавърска и магистърска образователна степен. Курсовете привличат вниманието на студентите, тъй като представят задълбочени и актуални знания. Сред курсовете са: „Реторика”, „Публична реч”, „Невербална комуникация”, „Комуникативни умения”,  „Презентационни и комуникационни умения”, „Бизнес комуникация и връзки с обществеността”, „Академично писане” и други.

Преподаватели се стремят да формират и усъвършенстват ораторските умения и да разширят комуникативната и реторичната компетентност на студентите, изучаващи реторика, като в рамките на една учебна година техният брой е над 500 в рамките на бакалавърски програми в Софийския университет и над 200 в рамките на магистърските програми.

В катедра „Реторика” се обучават докторанти, също акредитирани с най-висока оценка, като защитилите докторанти работят по проблематика, свързана с политическа реторика, бизнес комуникация, аргументация, визуална реторика, виртуална реторика, реторика и медии, реторика и публична комуникация, съдебна реторика, невербална комуникация и други.

Преподаватели от катедра „Реторика” публикуват теоретични книги, учебни помагала, сборници, христоматии, резултати от научни проекти и изследвания и научната продукция се отличава както с актуална проблематика, така и с представяне на традициите в науката реторика. 

През учебната 2012/2013 година в катедра Реторика преподават 2 професори, 3 доценти и 2 главни асистенти; 3 преподаватели са доктори на философските науки, 4 са доктори.

Преподаватели

Конференция "Комуникационни възможности и предизвикателства във виртуалното пространство",


ПОКАНА ЗА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Уважаеми колеги и приятели,


Имаме удоволствието да отправим към Вас покана за участие в научна онлайн
конференция под надслов "Комуникационни възможности и предизвикателства във виртуалното пространство", която ще се проведе на  18 ноември 2021 г. Форумът е насочен към
изследователи и специалисти с интереси в сферата на комуникациите и цели
интердисциплинарно сътрудничество.

Тематичните области, които ще бъдат обхванати,
са следните:
• Реторика
• Политология
• Философия
• Медии и връзки с обществеността
• Психология
• Бизнес комуникация
В очакване на Вашето академично партньорство ние се надяваме да споделите с нас
ценен опит, научна експертиза и идеи в широкото емпирично и приложно поле на
науките за комуникацията.


Вярваме, че тази инициатива е още един повод за развитие и укрепване на нашето
ползотворно академично сътрудничество.


Подготвените доклади ще бъдат публикувани в отделен брой на електронното научно
списание „Реторика Онлайн“, което ще бъде издадено в края на месец декември 2021 г.
Форумът е част от проект Фонд „Научни изследвания“, с договор № 80-10-
85/25.03.2021 и участието е БЕЗПЛАТНО


Срок за изпращане на заявка за участие: 15 ноември 2021 г.


Срок за изпращане на окончателните доклади: 10 декември 2021 г.


Имейл за контакт: Rhetorica_Online@phls.uni-sofia.bg

Научен форум по практическа реторика

На 27 септември 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се проведе Научен форум по практическа реторика „Семинар – реторически тренинги”. Събитието бе част от академичните инициативи, организирани по проект на ФНИ – СУ, Договор № 80-10-91. Ръководител на проекта и организатор на семинара бе доц. д-р Нели Стефанова. В научния екип участваха: доц. д-р Николай Димитров, доц. д-р Герасим Петрински, гл. ас. д-р Донка Петрова, докторант Борис Ценов и докторант Надя Ванева.

Проведеният „Семинар – реторически тренинги” е първият опит на академичната общност да постави теоретичното реторическо познание на практическа основа. Форумът демонстрира широките приложни възможности на науката за убеждаващата комуникация в съвременния социокултурен, медиен, политически, юридически и бизнес контекст. Защитимата връзка между реторическата класика и съвременните проявления на науката за убеждаването бе показана чрез богат набор реторически техники и похвати – от словесните упражнения през Античността и Средновековието до комуникативно-тренинговите модели в бизнес комуникация и модерната юридическа медиация. Събитието даде повод за среща и активен обмен на опит между утвърдени специалисти и експерти в съответните области и млади изследователи – докторанти, постдокторанти, студенти.

Стремейки се към последователно овладяване на нови пространства, създадени от модерните реторически практики, Катедра „Реторика” на СУ „Св. Климент Охридски” вече 45 години участва активно в интелектуалното състезание в коридора на реторическото познание. Преподавателският екип на научното звено е обединен от желанието да постигне академична комуникация с мисията на съвременна българска реторическа школа.

Катедра „Реторика”

 

 

 

 

 

 

Покана за научен форум по практическа реторика 

Програма на научния форум 

 

Докторанти

 • Защитили
 • Зачислени докторанти
 • Отчислени с право на защита
 • Направления: политическа реторика, реторика и публична комуникация, виртуална реторика, бизнес комуникация, невербална комуникация, съдебна реторика

  Продължаващо обучение

  В процес на изграждане.

  Конференция "Реториката в съвременното общество"

   
  На 27 и 28 септември 2017 г. в София се проведе конференцията "Реториката в съвременното общество". 
  Представени бяха 25 доклада на разнообразни теми, обединени в няколко панела:
  - Традиции и модерност в реториката
  - Реторика и медии
  - Политическа реторика
  - Виртуална реторика
  - Реторика и аргументация
  - Ефективни комуникационни стратегии и невербална комуникация
  - Визуална реторика
   
  С приветсвено слово конференцията откри проф. Донка Александрова. Дейността на катедра "Реторика" бе представена и в доклади на доц. Герасим Петрински, доц. Вирджиния Радева, д-р Донка Петрова, д-р Нели Стефанова, както и редица докторанти и успешно защитили млади доктори от катедрата.
  Участие в научния форум взеха и  представители на различни други научни звена - като проф. Божидар Андонов от Богословския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и Института за православно богословие при Лудвиг-Максимилиян университет Мюнхен,  проф. Максим Мизов, Директор на Център за исторически и политологически изследвания, доц. Росица Йорданова от  ВСУ "Черноризец Храбър", доц. Андреана Ефтимова, доц. Поли Иванова и доц. Жана Попова от ФЖМК, доц. Румяна Крумова-Пешева от катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" на ФФ. В научния форум се включиха и представители на Геолого-географския факултет на СУ и катедра "Политология" на ФФ, така че той успешно постигна целта си да предложи пространство за мултидисциплинарно мислене, дискусия и обмен на идеи относно мястото на реториката в нашето съвремие. 
   
  Информация за панелите, теми и резюмета на докладите можете да откриете тук 
   
   
  Снимки от конференцията:
   
   
   
   

  Национална научна конференция „История на реториката: 2400 години от рождението на Аристотел и Демостен"

   

  Конференцията се организира от катедра "РЕТОРИКА" и ще се проведе на 15.10.2016 г в зала 1, Ректорат

  Програма

  Конференция "Обща и сравнителна реторика"

   

   

   

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  На 27 и 28 септември се проведе националната научна конференция "Обща и сравнителна реторика", организирана от катедра „Реторика“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в сътрудничество с „Българска асоциация по реторика“.

   

  ПРОГРАМА ОТ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩА И СРАВНИТЕЛНА РЕТОРИКА“

   

  Конференция "История на реториката"

     На 27-28 септември 2014 г. в УНБ „Гьолечица“ се проведе научният форум „История на реториката“ с председател на организационния комитет проф. дфн Величко Руменчев. Основните цели на конференцията бяха:

  - създаването и утвърждаване на научна мрежа от специалисти, ангажирани с реторични изследвания;

  - създаване на устойчива традиция за провеждане на подобни научни форуми, свързани с различни аспекти на реториката и ораторството в синхроничен и диахроничен план;

  - популяризиране на изследванията върху ораторското изкуство и реторическата наука.   

      Участие взеха докторанти към катедра „Реторика”, вече защитили докторанти към катедрата, докторанти, които се занимават с изследване на реториката, както и изявени студенти от магистърската програма по Реторика и от специалности, които изучават реторика. Доклади представиха преподаватели от катедра Реторика, както и гост-лекторът, доцент д-р Росица Йорданова от ВТУ „Черноризец Храбър“ – Варна.

   

  Снимки от събитието