Продължаващо образование

Обща информация

Специализации, квалификации, придобиване на педагогическа правоспособност

Предлаганото обучение е предназначено за лица със завършена бакалавърска или магистърска степен.
Приемът на документи се извършва за зимен и летен семестър. 

Инспектор СДК: Анелия Георгиева 

Телефони: (02) 987 10 46; (02) 9308 351

Актуално

Прием на документи: 1 октомври – 30 октомври.

 

Квалификационни курсове

 

Предлаганото обучение е предназначено за лица със завършена бакалавърска или магистърска степен.
Приемът на документи се извършва за зимен и летен семестър. 

По-подробно:

 

Списък на други предлагани курсове

 

Социална и юридическа психология

• Юридическа психология (30 часа лекции)

• Социална психология на масовото поведение (30 часа лекции)

• Психология на девиантното поведение (30 часа лекции)

• Етнопсихология (30 часа лекции)

• Организирана престъпност: история и съвременни тенденции (30 часа лекции)

• Психология на всекидневието (30 часа лекции)

Трудова и организационна психология

• Психология на труда (20 часа лекции)

• Управление на персонала (20 часа лекции)

• Психология на търговията и рекламата (20 часа лекции)

• Организационно развитие (20 часа лекции)

• Организационно поведение (20 часа лекции)

• Потребителско поведение (20 часа лекции)

 

Курс за придобиване на учителска правоспособност по психология и философски дисциплини

 

 

Предложения за завършили бакалавърска и магистърска степен за повишаване на квалификацията.  Срок на обучение – 1 година, 1 семестър, краткосрочни.

• Курс „Психопатология“ (на английски език)

• Курс „Убеждаваща комуникация“

• Курс „Ефективно поведение в медиите и в ПР събития“

• Курс „Онлайн редактиране и уебписане в социалните мрежи и медии“

•  Курс „Аргументация. Дебати. Преговори“

•   Курс „Стратегическо мислене“

•   Курс „Разработване и изпълнение на проекти в публичния сектор“

•   Курс „Изработване на политики в Европейския съюз“

•   Курс „Тенденции в женският самоубийствен тероризъм“

•   Курс „Интеркултурно посредничество“

 

СДК Реторика

(*) Ако желаете да заявите други крусове,  свържете се с инспектор СДК Анелия Георгиева.

Предложения по специалности

Психология

Библиотечно-информационни науки

Други възможности

Следдипломна квалификация в Софийски университет "Св. Климент Охридски" (краткосрочни и дългосрочни курсове, осъществявани от научно-преподавателския състав на факултетите на Университета)

Oбразователни звена, предлагащи продължаващо образование

Център за образователни услуги

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение

Департамент за езиково обучение

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев"

Мрежова Cisco Академия при СУ

Следдипломна квалификация: Политическа реторика и комуникации

Насоченост и образователни цели

Програмата е насочена към хора, които вземат активно участие в обществено-политическия живот на национално и регионално равнище или планират подобно участие, и имат интерес към подобряване на своите умения за публични изяви, публично говорене, градене на имидж и на умения за убеждаване и въздействие. Това може да включва, без да се ограничава до политици или кандидати на политически партии, участници в държавната и общинската администрация, кметове, общински съветници, ПР специалисти, общественици.

Програмата цели предоставянето на ключови знания и развиване на компетенции, гарантиращи успешни изяви в публичното пространство, създаване на поддържане на успешен публичен имидж, което включва както вербални, така и невербални аспекти, както директна, така и опосредствана (онлайн) комуникация. Екипът обединява представители на академичната общност (катедра „Реторика“) и ПР специалист с пряк опит в сферата на политическата реторика, като се предвиждат опции и за гостуващи лектори.

Продължителност: 120 учебни часа (предвижда се блоково провеждане на курсовете)

Форма на обучение: редовна

Продължителност: един семестър

 

Такса: 1200 лв. на участник

 

Информация относно СДК „Политическа реторика и комуникации“ във Философски факултет , може да се получи от  г-жа Анелия Георгиева на имейл – nel_georgieva@abv.bg, или по телефон 02 9871046  в работни дни от 10 – 12 ч. и от 14-16 ч.

Документи се подават по електронен път  на имейла на г-жа Георгиева и включват:

Молба – свободен текст и ксерокопие от диплома за завършено висше образование.

Учебните занятия ще започнат присъствено или дистанционно – събота и неделя /според ситуацията/ след, като се сформира група  от 10 човека.

Продължаващо обучение във Философски факултет: Училище за политики

Очаквайте скоро ....