Философия

Обща информация


Специалност "Философия" обхваща в своята бакалавърска програма широк и разнообразен спектър от специализирани дисциплини, които покриват на практика както цялата история на философията, така и най-важните области на съвременните систематични изследвания. За по-нататъшно обучение тя предлага девет различни магистратури. Тя може да се похвали и с една от най-многобройните и интензивно развиващи се докторски програми в Софийския университет. Нашият стремеж е да поддържаме високо качество на обучение и в трите образователни степени, за което свидетелства и независимата оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация: в България най-доброто място за учене на философия е именно в Софийския университет.

Преподаването в областта на философските дисциплини в България започва още със създаването на първото Висше училище в гр. София през 1888 година. Специалност Философия в сегашния й вид е продължител на тази над 120-годишна традиция. В образователната и научно-изследователска дейност колегията на специалност Философия се води от най-добрите образци в дългогодишната история на преподаването на Философия в СУ “Св. Климент Охридски”; от друга страна - както се вижда от разнообразните магистратури и множеството избираеми курсове - специалността е място за нови и съвсем актуални проблеми, теми и теории.

Актуално — студенти

 

Летен семестър 2016/17


 

Зимен семестър 2016/17


 

Летен семестър 2015/2016


 

Зимен семестър 2015/16


 

Летен семестър 2014/15


 

Зимен семестър 2014/15


 

Поправителни изпити през септ. сесия 2013/214 г.


 

Летен семестър 2013/14


Катедри

 • Философия
 • История на философията
 • Логика, етика и естетика
 • За обучението в специалност Философия се грижат три самостоятелни катедри: Философия, История на философията и Логика, етика и естетика. Обособяването на тези катедри е следствие от неминуемата специализация в изследванията и преподаването. За студентите от бакалавърската степен на обучение обаче това разделение е без особено значение. То става по-важно едва при защитите на дипломните работи и играе известна роля по-нататък в предлаганите магистърски програми. Така специфичният профил на катедрите и тяхната самостоятелност са най-съществени едва по отношение на докторските програми, когато докторантите могат да участват между другото и в катедрени заседания.

  Преподаватели

  Преподавателите в специалност Философия са разделени в три катедри. Повече информация за тях можете да намерите, като изберете съответното име по-долу в списъците.*

   

  Катедра "Философия"


  проф. дфн Сергей ГЕРДЖИКОВ   gerdzhikov@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Мария ДИМИТРОВА    midimitrov@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Анета КАРАГЕОРГИЕВА  —  karageorgi@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Пламен МАКАРИЕВ   makariev@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Русен РУСЕНОВ  —  rusenov@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Веселин ДАФОВ  —  vhdafov@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Райчо ПОЖАРЛИЕВ   pozharliev@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Димитър ЕЛЧИНОВ  —  dgivanov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Иван КОЛЕВ  —  ivangkolev@gmail.com
  доц. д-р Цветина РАЧЕВА  cracheva@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Христо СТОЕВ - christo.stoev@gmail.com 
  доц. д-р Владимир ТЕОХАРОВ  —  teoharov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Константин ЯНАКИЕВ  —  kjanakiev@phls.uni-sofia.bg

  гл.ас. д-р Калоян НЕЧЕВ  nechev@phls.uni-sofia.bg 

  гл. ас. д-р Цена ЖЕЛЯЗКОВА   zhelyazkova@gmail.com
  гл. ас. д-р Стефан ПЕТРОВ  stephan_petrov@abv.bg
  ас. Николета НИКОЛОВА  nikoletanikolova1@gmail.com
  ас. Давид ПЕЕВ  davidpeev_pk@abv.bg

   

  Катедра "История на философията"

  проф. дфн Цочо БОЯДЖИЕВ  —  cbojadzhie@phls.uni-sofia.bg​
  проф. дфн Олег ГЕОРГИЕВ  —  georgiev@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Стилиян ЙОТОВ  —  sjotov@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Георги КАПРИЕВ  —  gkapriev@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Александър КЪНЕВ  —  akunev@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Димитър ДЕНКОВ  —  denkov@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Иван КАМБУРОВ  —  iikamburov@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Хараламби ПАНИЦИДИС  —  panacidis@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Васил ВИДИНСКИ  —  vidinsky@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Гергана ДИНЕВА  —  gdineva@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Тодор ТОДОРОВ  —  todorpt@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. д-р Десислава ДАМЯНОВА  —  damyanova@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. д-р Димитър БОЖКОВ  —  d.bozhkov@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. д-р Мария ВАНЕВА — maria.vaneva@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. д-р Лидия КОНДОВА — lkondova@uni-sofia.bg

   

  Катедра "Логика, етика и естетика"


  проф. дфн Александър ГЪНГОВ  —  agungov@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Силвия МИНЕВА  —  smineva@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Тодор ПОЛИМЕНОВ  —  tpolimenov@phls.uni-sofia.bg
  доц. дфн Евгени ЛАТИНОВ  —  elatinov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Петър ГОРАНОВ  —   pgoranov@phls.uni-sofia.bg​
  доц. д-р Анна БЕШКОВА  —  annabeshkova@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Огнян КАСАБОВ  —  kassabov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Валентина КЪНЕВА  —  vkaneva@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Петър ПЛАМЕНОВ  —  plamenov_p@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. д-р Дарин ДРОСЕВ — drossev@phls.uni-sofia.bg
   

   

  ​____________

  * Самостоятелни информационни сайтове имат засега преподавателите от катедра "Логика, етика и естетика" и катедра "История на философията".

  Бакалавърска степен

  Учебен план Философия редовно и задочно - кредити и дисциплини

  Съгласно учебния план обучението в специалност Философия, бакалавърска степен, се осъществява в рамките на 8 семестъра за редовна форма и 10 за задочна. Общият хорариум е 3000 часа. Включените в учебния план дисциплини са разпределени в три блока: Задължителни дисциплини, Избираеми дисциплини и Факултативни дисциплини. Съгласно учебния план студентите са длъжни да набират от задължителни и избираеми дисциплини 60 кредита за всяка учебна година.

  Задължителни дисциплини

  Предлагат се 23 задължителни курса с общ хорариум 2370 часа. Обучението във всяка от тях завършва с полагане на изпит.

  Избираеми дисциплини

  В учебния план са включени 26 курса (т.нар. "СИД-дове"), които имат хорариум от по 120 ч., разделени на лекции и упражнения, и които носят по 9 кредита след успешно положен изпит. Студентите трябва да изберат от тях задължително поне 4 дисциплини от І до VІ сем. Същевременно в началото на всеки семестър се предлагат специализирани дисциплини (т.нар. "спецкурсове"), които имат хорариум от по 30 ч. лекции или упражнения и които носят по 2,5 кредита след успешно положен изпит. Студентите трябва да изберат от тях най-малко 5 за целия курс на обучение. Общият хорариум на избираемите дисциплини е 630 ч.

  Факултативни дисциплини

  1. Специализация за придобиване на учителска правоспособност;
  2. Специализация Философия за деца;
  3. Чуждоезиково обучение;
  4. Спорт.

  Кредитите от факултативните дисциплини не се включват в общия брой задължителни 60 кредита за всяка учебна година.

  Обучението в специалност Философия завършва с полагането на държавни изпити или защита на дипломна работа при успех мн.добър 5.00, изчисляван до VІІ сем. включително. Първа държавна сесия за дипломиране - юни- юли /писмен държавен изпит - последния понеделник на м. юни, устен държавен изпит и защити на дипломни работи - първия понеделник на м. юли/. Втора държавна сесия - януари - февруари /писмен държавен изпит - последния понеделник на м. януари, устен държавен изпит и защити на дипломни работи - първия понеделник на м. февруари/. Успешно взет държавен изпит или защита на дипломна работа носят 10 кредита. Студентите избират към коя катедра се явяват на държавен изпит / дипломна работа. Държавен изпит се провежда от катедра "Философия" и "История на философия". Катедра "Логика, етика и естетика" провежда само защити на дипломни работи. 

  Писмен държавен изпит за катедра "Философия": изтеглят се 2 теми, студентите избират и пишат по една от тях. 

  Писмен държавен изпит на катедра "История на философията":

  На устен държавен изпит се явяват студенти, получили минимална оценка Среден (3).

  Завършилите успешно специалност Философия придобиват професионална квалификация бакалавър по философия.

  Учебни планове

   

   

  Bachelor of Philosophy (in English)

  ECTS credits: 255

   

  Introduction


              The main objective of the Sofia University BA Program in Philosophy (in English) is to provide students with a broad profile in philosophy. Our goal is to cultivate state of the art knowledge, skills, habits and attitudes. The program fosters erudition, methodological skills, analytical ability and critical thinking. Students will gain wide and fundamental knowledge so that they build on it to hone specialized skills in philosophy – immersing themselves in its complexity, communicative potential, and different traditions. The training is aimed at the formation of knowledge of the evolution of philosophical and social thought, of the different forms of critical and creative thinking, and of cultural self-reflection.
   

  Description

              The BA program in Philosophy (in English) takes 4 years, each divided into 2 semesters. The core of the program is built around 28 mandatory courses, which cover the main systematic subdivisions of philosophy, as well as the chief periods of its history. Students also take 14 elective courses delving into an in-depth exploration of selected problem areas and providing a more strenuous focus of study and research. In addition, students take a number of theoretical and practical education courses required for obtaining a license to teach in Bulgarian secondary schools. The program places a special emphasis on the history of philosophy and continental philosophy, but also includes a number of courses in the analytic tradition.

              In addition, the program includes:
              - a module of courses required for obtaining a teaching license in Philosophy for Secondary Schools in Bulgaria (and some EU countries) as a compulsory one;
              - a module of courses required for a license in „Philosophy with Children“ practice in Kindergarten, Elementary and Primary Schools – as an elective one.

              The program concludes with both the writing and defense of a BA thesis; and a state teachers’ exam.

   

  Career Outlook

              The knowledge and skills cultivated in the program build competent professionals with a broad profile: specialists and researchers in philosophy, teachers in the social sciences and humanities in secondary and higher education, translators and editors of literature in philosophy and the other humanities. Graduates acquire the skills needed for working in Kindergarten, Elementary, Primary and Secondary and Higher Education, research organizations, Business areas, NGOs, and the public service.

   

  Terms of admission
              - EU applicants:
  Sofia University entrance exam in English language; Bulgarian secondary school matriculation exam in English; Sofia University Philosophy entrance exam.

              - Non-EU applicants do not have to take entrance exams or any other tests; they are admitted ONLY based on their secondary school degree.

   

  How to apply

              The admission procedure and requirements differ in terms and conditions for EU citizens and citizens of non-EU member countries. For more information, please visit Sofia University’s Admission of international students pages:

  https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students

   

  Or e-mail the program contact person:

  assist. prof. Tsena Zhelyazkova,
  zhelyazkova@phls.uni-sofia.bg

  Магистърска степен

 • Философия за средните училища
 • Виртуална култура

  Глобалистика

  Интегративна биоетика

  История и съвременност на философията

  Социални изследвания на пола

  Философия

  Философия на съзнанието и езика

  Философия с преподаване на английски език

  Философска антропология

   
  Специалност Философия предлага разнообразни магистратури - и за специалисти (имащи бакалавърска степен по Философия), и за неспециалисти. Те обхващат както съвременни проблеми (културни, етични, научни), така и изключително задълбочено и специализирано познание върху традиционни философски теми.
   

  Годишник на специалност „Философия“

 • ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЪКОПИСИ
 •  

  Годишникът на специалност Философия“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ представя най-добрите постижения на преподавателско-изследователския състав на трите философски катедри във Философския факултет на Университета – кат. „Философия“, кат. „История на философията“ и кат. „Логика, етика и естетика“.

  Годишникът застъпва философията  в цялата широта и плурализъм на нейните систематични, исторически и нормативни изследователски полета, в многоизмерния ѝ обмен с други дисциплини в хуманитарните, обществените и точните науки, а също и като критична интервенция в актуалните светогледни, политически и технологични реалности.

  Годишникът е издание, публикациите в което минават през процес на анонимно рецензиране. Той съдържа и специално справочно приложение, посочващо значимите публикации на специалността през изминалата година, защитените дисертации, постъпването на нови колеги, както и важни събития из живота на специалността.

  Възстановен с нова форма и концепция, Годишникът има зад гърба си дълга и многозначна традиция, водеща началото си от философските серии в общия Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски, първите от които датират от 1908/09 г.

  ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЪКОПИСИ

   

  Редакционна колегия

  гл. ас. д-р Мадлен Ангелова-Елчинова

  гл. ас. д-р Ивайло Добрев

  доц. д-р Огнян Касабов

  гл. ас. д-р Лидия Кондова

  гл. ас. д-р Алекс Костова

  гл. ас. д-р Борис Пантев

  Контакт: phil.yrbk@phls.uni-sofia.bg

  СУСИ / Мудъл

   

  • За да влезете в СУСИ през входа за студенти, натиснeте тук!
  • За да влезете в СУСИ през входа за преподаватели и служители, натиснeте тук!
  • За да влезете в Системата за електронно обучение (Мудъл), натиснете тук!

   

  Конференцията в Гьолечица

  Ежегодната философска конференция в Гьолечица има забележителна и емблематична традиция. Тя започва с „Марксовия семинар“ през 1983 г. и през годините има изключително разнообразен и интердисциплинарен профил - в нея участват философи, културолози, филолози, политолози, социолози, както и творци от областта на изкуствата. Конференцията се отличава спрямо други научни форми по своя изключително евристичен и изследователски формат: възможност за по-дълги и обстойни доклади, по-голямо време за дискусия към всяко едно представяне и освен това допълнително време за обсъждане в рамките на общия панел. Всичко това е съпроводено с дискусии и извън самата програма. Това придава на форума изследователски и работен аспект, а с него се изпълняват и двете основни цели на конференцията: научната и образователната. Повече за нейната история може да се прочете тук.

  Ето темите през всички години от съществуването на конференцията:

  1983 - Маркс и проблемът за всекидневието
  1984 - Всекидневието като теоретичен проблем на марксизма
  1986 - От теория на обществените посредници към теория на всекидневието
  1987 - Стил на мислене и проблемът за разбирането
  1988 - Форми на културата и тяхното взаимовлияние
  1989 - Езикът като философски проблем
  1990 - Философията на Платон в контекста на античната култура
  1991 - Философията на Рене Декарт и модерното мислене
  1992 - Блез Паскал и обратната страна на европейския рационализъм
  1993 - Памет и традиция във философията и културата
  1994 - Слово и мълчание
  1995 - Философията и нейните символи
  1996 - Проблемът за времето
  1997 - Човекът и неговите места
  1998 - Видимо - невидимо
  1999 - Измерения на телесността
  2000 - История и есхатология
  2001 - Проблемът за злото
  2002 - Лице и маска
  2003 - Надежда и утопия
  2004 - Желание и аскеза
  2005 - Играта
  2006 - Смъртта
  2007 - Граници
  2008 - Въображение и въображаеми светове
  2009 - Свобода и насилие
  2010 - Публично и частно
  2011 - Памет и безпаметство
  2012 - Модалности на отсъствието
  2013 - Среща и събитие
  2014 - Смисъл и безсмислие
  2015 - Автентичност и репрезентация
  2016 - Слабост и съпротива
  2017 - Близост и дистанция
  2018 - Фикция и реалност
  2019 - Страданието
  2021 - Баналност и повторение
  2022 - История и преживяване

  Фейсбук

   

  Последвайте ни на официалната страница на специалност Философия във Facebook, където публикуваме новини, актуална информация за нашите дейности и съобщения за предстоящи събития: тук.