Библиотечно-информационни науки

Обща информация


​В Софийския университет "Св. Климент Охридски" библиотековедски дисциплини се преподават от 1924 г. През 1953 г. е създадена специализирана катедра. Първоначално в нея студентите се обучават в самостоятелна специалност, а впоследствие обучението се извършва под формата на втора специалност, придобивана успоредно с основната, и чрез следдипломна квалификация. През 1986 г. катедра "Библиотекознание, научна информация, културна политика" е включена в Центъра по културознание.

От учебната 1993/1994 година във Философския факултет е създадена самостоятелна специалност "Библиотечно-информационни дейности" (БИД) с петгодишен срок за редовното обучение и тригодишен срок за задочно обучение (само за завършилите полувисше образование в Института по библиотечно дело, преобразуван през 1998 г. в колеж). През 2003 г. специалност БИД е преименувана в специалност "Библиотечно-информационни науки" (БИН), като новото наименование е в съответствие с възприето в международната университетска практика.

От учебната 2006/2007 година до сега в специалност БИН се осъществява прием в редовна и задочна форма на обучение (след завършено средно образование и за срок на обучение 4 години)  в една бакалавърска и три магистърски програми, както и за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Специалността "Библиотечно-информационни науки" се поддържа от катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика".

Съвременната катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" става част от структурата на Философски факултет през 1993 г. През същата година е създадена и специалност "Библиотечно-информационни науки" (БИН), в която днес се подготвят студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен (редовна и задочна форма на обучение).

 

 

Катедра

 

Dall -E 2023

 

Адрес

Кампус "Изток", блок 1, етаж 4 
Телефони: 02 8704236 или 02 800 51 11 (вътрешен 426)
bin@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Милена Миланова – Ръководител катедра

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ – летен семестър 2022/23 г.

 

 

доц. д-р Милена Миланова – Ръководител катедра

mmilanovam@phls.uni-sofia.bgІ

приемно време – вторник (11 до 12 ч.) , линк https://meet.nasledstvo.bg/mmilanovam

сряда 10-11 ч. – каб. 422

 

проф. дфн Оля Харизанова

oharizanova@phls.uni-sofia.bg

приемно време – вторник (10.00-12.00 часа), онлайн - имейл 

 

проф. д-р Красимира Даскалова

daskalova@phls.uni-sofia.bg

приемно време-  петък (9-11), каб. 414

 

проф. дфн Иванка Мавродиева

mavrodieva@ phls.uni-sofia.bg

приемно време - понеделник (17-19 ч.),  онлайн

 

проф. дн Цветанка Панчева

tsvetanka_panchevа@phls.uni-sofia.bg

приемно време – понеделник 10,00- 12,00 (онлайн или присъствено - след предварителна уговорка по имейл )

 

доц. д-р Десислава Лилова  

dlilova@phls.uni-sofia.bg

приемно време –  понеделник  (13,00-15.00 ч)

 

доц. д-р Елица Лозанова-Белчева

lozanovabe@phls.uni-sofia.bg

приемно време –  Вторник 11-13.00  онлайн в платформата  https://meet.nasledstvo.bg (след предварителна уговорка по имейл); 

при преминаване в присъствена форма - каб. 422

 

доц. д-р Илко Пенелов

ipenelov@phls.uni-sofia.bg

приемно време – понеделник (14-16 ч.), каб. 414 и по имейл  

 

доц. д-р Анета Дончева

adoncheva@phls.uni-sofia.bg

приемно време- вторник  (11.00-13.00 ч.)  на имейла

 

доц. д-р Ели Попова 

e_popova@phls.uni-sofia.bg

приемно време  от понеделник до петък на имейла от 9,00 до 17,00 часа

присъствено – петък  11-13 ч.  с предварителна уговорка

 

гл. ас. д-р Силвия Станчева

ssstanchev@phls.uni-sofia.bg

приемно време –  от понеделник до петък всеки ден по имейл.

Във виртуална класна стая в Мудъл четвъртък от 12 до 13 ч.  с предварителна уговорка по имейл

 

гл. ас. д-р Петър Миладинов

miladinov@phls.uni-sofia.bg

приемно време –сряда (15-17ч.) на имейла

 

гл. ас. д-р Валентина Миткова

v.mitkova@phls.uni-sofia.bg

приемно време - сряда 13,00 – 15,00 ч. и по имейл

 

гл. ас. д-р Мария Аврамова

mariaavramova@phls.uni-sofia.bg

приемно време – понеделник   (10-12 ч.)  на имейла и във Виртуална класна стая в Мудъл (след предварителна уговорка по имейл)

Инспектор

Мария Богданова (bogdanova@phls.uni-sofia.bg)

Завеждащ филиална библиотека

Весела Цокева (v-tsokeva@phls.uni-sofia.bg)

Администратор на сайта на катедрата

гл. ас. д-р Петър Миладинов (miladinov@phls.uni-sofia.bg)

Преподаватели

 • А

  • Анета Дончева Дончева

   доцент, д-р

   Научна област и интереси: Библиотекознание; Организация и управление на библиотеките; Организация и управление на информационните ресурси; Национална библиотечна и информационна политика (библиотечно законодателство; стратeгическо планиране, проекти); Мениджмънт на промените; Оптимизиране и ефективност на библиотечната дейност; Връзки с обществеността  и маркетинг на библиотеката; Международни библиотечни връзки; Ръководство и координация на проекти и програми.

   adoncheva@phls.uni-sofia.bg

 • Б

  • Боряна Владимирова Христова

   професор, доктор на филологическите науки

   Научна област и интереси: Специални библиотечни колекции; Библиотечен PR; Археография; Палеография; Книгознание; Писмено културно наследство; Стара българска литература.

   bhristova@phls.uni-sofia.bg

 • В

 • Д

 • Е

  • Ели Драганова Попова

   доцент, д-р

   Научна област и интереси: Библиотекознание; Организация и управление на библиотеките; Внедряване на нови информационни технологии в библиотеките; Библиотечно-информационно обслужване; Потребители на библиотеката; Ползване на библиотеките в 21 век; Стратегии за развитие на библиотеките; Комуникации в библиотеките; Библиотеките в 21 век

   e_popova@phls.uni-sofia.bg

  • Елица Иванова Лозанова-Белчева

   доцент, д-р

   Научна област и интереси: Електронно правителство; Инфорамционни системи; Информационна грамотност; Информационно търсене

   lozanovabe@phls.uni-sofia.bg

 • И

  • Иванка Тодорова Мавродиева

   Професор, доктор на философските науки

   Главен редактор на електронното научно списание "Реторика и комуникации" http://rhetoric.bg и на Онлайн справочника по реторика  onlinerhetoric.bg

   Научна област и интереси: реторика, виртуална реторика, политическа реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане

   mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

  • Илко Ненчев Пенелов

   доцент, д-р

   Научна област и интереси: История на книгата и четенето; История на цензурата; История на библиотеките и библиографията

   ipenelov@phls.uni-sofia.bg

 • К

  • Кирил Камбуров

   ​гл. ас. д-р

   Научна област и интереси: Автоматизирани информационни системи; Интернет комуникация; Презентации и презентиране; Нова музеология

   k_kamburov@phls.uni-sofia.bg

  • Красимира Петрова Даскалова

   професор, д-р

   Научна област и интереси: История на модерната европейска култура; История на книгата и четенето; История на цензурата; История на жените/половете

   daskalova@phls.uni-sofia.bg 

 • М

  • Мария Асенова Аврамова

   гл. ас. д-р

   Научна област и интереси: Информационно търсене; Индексиране на документи; Информационно-търсещи езици; Електронни каталози; Електронни библиотеки.

   mariaavramova@phls.uni-sofia.bg

  • Милена Миланова Миланова

   доцент, д-р

   Ръководител на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

   Научна област и интереси: Каталогизация; Библиография; Информационна грамотност; Дигитални библиотеки; Ресурси на открит достъп

   mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

 • Н

 • О

  • Оля Борисова Харизанова

   Професор, доктор на философските науки

   Заместник-декан на Философски факултет

   Научна област и интереси: Информационно-търсещи системи; Бази от данни; Интернет комуникация; Презентация и презентиране; Реторика

   oharizanova@phls.uni-sofia.bg

 • П

 • С

 • Ц

  • Цветанка Христова Панчева

   проф, д.н.

   Научна област и интереси: Краезнание и краеведска електронна информация; Краеведска библиография; Ретроспективна национална библиография; Персонална библиография; Дигитализация на библиотечни документи и стандарти за информационно разкриване на дигитализираните източници.

   Tsvetanka_pancheva@phls.uni-sofia.bg

Бакалавърска степен

  Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)

  Форми на обучение: редовно, задочно, дистанционно

  Инспектор: Мария Богданова (bogdanova@phls.uni-sofia.bg)

  Телефон: 02 8704236

 

Приемат се кандидати, завършили средно образование след успешно издържан конкурсен изпит по: български език и литература, история, чужд език.

Обучението в специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН) цели студентите:

 • да се запознаят с видовото многообразие от документи и аналитичните техники за обработка на документална информация;
 • да придобият умения за ефективно използване на съществуващата информационна инфраструктура;
 • да усвоят техниките и похватите за оценка на информационни ресурси;
 • да усвоят технологиите (традиционни, електронни; локални, мрежови) за създаване, класифициране, съхраняване и разпространяване на информация;
 • да умеят да  организират и управляват информация и информационни системи;
 • да се запознаят с моделите и методите за информационно обслужване;
 • да познават институциите, свързани с опазване, съхраняване и осигуряване на достъп до културно-историческото наследство.

Обучението в специалност БИН се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания. Застъпени са няколко научни направления: библиотекознание, библиография, организация и управление на информацията, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), история на средствата за комуникация, музеология, културна политика, организация и управление на културни институции. Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените направления. Наред с придобиването на базови знания за традиционните технологии, прилагани в информационните дейности, обучението обхваща развитието на практически умения за използване на информационни ресурси в мрежова среда, поддържане и развитие на информационни услуги и управление на информационни потоци.

Студентите придобиват професионални компетентности, свързани с: поддържане и развитие на библиотечни дейности, изграждане и поддържане на системи за оценка и анализ на бази от данни и информационни масиви, организация и управление на информационни ресурси, прилагане на съвременни технологии в информационното обслужване, планиране и създаване на информационни продукти, сътрудничество с различни културни институции.  Наред с изброеното се усвояват управленски умения за организация на дейностите в т. нар. „интелигентни организации“, както и изследователски нагласи към явленията и процесите в информационния сектор. 

Завършилите бакалавърска програма БИН  са подготвени за работа в:

 • библиотеки – обществени, научни, училищни и университетски, специални;
 • информационни центрове към различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции;
 • документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация;
 • центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен;
 • разпространение и търговия на информационни ресурси.

Придобитата професионална квалификация е "Бакалавър по библиотечно-информационни науки".

Квалификационна характеристика

Учебен план БИН редовно обучение

Учебен план БИН задочно обучение

Завършилите бакалавърска програма БИН могат да продължат обучението си за придобиване на магистърска степен.

Специалността предлага три магистърски програми:

 • Библиотечно-информационни науки и културна политика
 • Библиотечно-информационни технологии – неспециалисти
 • История на книгата и четенето

 


 

Докторантска степен

 • Докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“
 • Докторска програма „Теория на научната информация“
 • Докторска програма „Информационно - търсещи системи“
 • ​​

  Специалност „Библиотечно-информационни науки“ предлага обучени в три акредитирани докторски програми от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висшето образование Социални, стопански и правни науки

   

  Акредитирани докторски програми за ОНС "доктор" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi/akreditirani_doktorski_programi

  В момента към специалност "Библиотечно-информационни науки" се обучават и подготвят дисертационни трудове над 20 докторанти.


  Вижте повече за докторската степен в СУ

  ЕРАЗЪМ +

  "Еразъм+" е програма за сътрудничество в областта на образование. Една от ключовите дейности в рамките на тази програма е образователната мобилност с цел обучение.

  Студентите получават възможност да се обучават в друг университет-партньор, за период до 12 месеца.

  Те получават финансова помощ за периода от обучението си от 450 или 500 евро (месечно), в зависимост от категорията на приемащата страна. Софийски университет и Философски факултет не поемат финансови ангажименти извън договорираните грантове по програмата.
  Право на участие в мобилността с цел обучение по "Еразъм+" имат:

  1. бакалаври в редовна и задочна форма на обучение, които са завършили първите два семестъра от обучението си и не са записани в последен семестър към датата на подаване на документите;
  2. магистри, записани в редовно или задочно обучение на магистърска програма
  3. докторанти, зачислени в редовна или задочна форма на докторантура

  Уважаеми колеги,

  Започва кампанията за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+"

  Всички заинтересовани могат да намерят основната информация на посочения адрес:
  https://erasmus.uni-sofia.bg/site/

  Всички срокове за кандидатстване по програма "Еразъм+" са определени. За вашата по-добра информираност ви препоръчваме да вземете участие в срещите, които организира отдел „Международна дейност и протокол“ за всички студенти в Софийски университет. В прикаченият файл ще намерите сведения за времето и мястото на провеждането им.

  За повече подробности се обръщайте към катедрения координатор по програма "Еразъм+" - доц. д-р Илко Пенелов в 414 стая или на email: ipenelov@phls.uni-sofia.bg

   

  Насоки за разработване на курсови работи

   

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Очакванията към курсовите работи са сходни във всички професионални направления. Те биха могли да се обобщят по следния начин:

  • Курсовата работа се разработва въз основа на поставено от съответния преподавател задание и изисквания за форма и други специфични ограничения.
  • Обемът на курсовата работа (броят страници) не е водещ критерии, стига поставената цел и задачи да са реализирани. Все пак, преподавателят по съответната учебна дисциплина е в правото си да поставя ограничения и да ги съобщава предварително на студентите.
  • Курсовата работа трябва да демонстрира способността на студента да използва подходящи изследователски процедури, да организира първична и вторична информация в смислено цяло и да представя резултатите в приемлив текст.

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Условията, при които се допуска разработване на курсова работа изцяло зависят от  преподавателя. Те би следвало да са предварително оповестен, а всеки студент – информиран предварително (преди началото на разработване на курсовата работа). Въпреки това, студентът трябва да се консултират с преподавателя по следните въпроси:

  1. Кои теми са препоръчителни или представляват специален интерес? Има ли теми или подтеми, които са неприемливи?
  2. Какви форми на изследване са препоръчителни?
  3. Какви информационни източници са препоръчителни? Има ли осигурен достъп до препоръчителните източници?

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Титулна страница

  • Университет, факултет, специалност (изписани с главни букви, центрирано).
  • Надпис „Курсова работа“ (изписан с главни букви и центрирано)
  • Тема на курсовата работа (изписан с главни букви и центрирано)
  • Трите имена на студента, факултетен номер, форма на обучение [редовна/задочна], степен [бакалавър/магистър] (отляво всяко на отделен ред).
  • Преподавател (отдясно , академична длъжност, научно звание всяко на отделен ред)
  • Най-долу в средата на заглавната страница се изписва „София ….. година“. 

  Забележка:

  Препоръчителен размер на шрифта – 12.

  Препоръчителен формат на курсовата работа (ако съответния преподавател не е изискал друго) – А4 (приблизително 1800 знака на страница)

  Съдържание

  Започва на нова страница. Всички части (глави, раздели) и техните подраздели (препоръчителна дробност до две деления) се номерират с римски или арабски цифри или комбинирано в зависимост от обема на курсовата работа и спецификата на съдържанието й. Задължително се посочва страницата (с арабски цифри), от която започва частта или подразделът.

  Увод

  В уводната си част курсовата работа може да съдържа:  

  • Цел на разработката.
  • Задачи на разработката;
  • Възможно е да се формулира хипотеза на разработката;
  • Възможно е да се формулират очаквани резултати от разработката;
  • Използвани методи; 
  • Възможно е да се съдържа представяне на проблема на основата на автори, школи, дискусии, публикации – първоизточници и библиографски извори, бази от данни, професионални речници и енциклопедии, резултати от справки и разработки, непосредствено свързани с темата или други допълващи разработки;
  • Структура на разработката (синтезирано представяне на отделните глави/части, с акцент върху поставената цел, разработена в съответна част и постигнатия резултат).  

  Основен текст на курсовата работа

  Текстът в основната част на курсовата работа следва да бъде съобразен с целите и задачите, поставени в увода.

  Работата може да бъде структурирана в няколко самостоятелни части (глави, раздели, точки), които имат собствени заглавия и чието оформление трябва да бъде еднотипно (вид шрифт, размер на шрифта и пр.).

  Допустимо е в началото на курсовата работа да бъде поместено мото, което има отношение към разглеждания проблем. В този случай задължително трябва да се посочи източника/автора на мотото.

  Заключение

  Оформя се като самостоятелна част в края на курсовата работата. Съдържа синтезирано изложение на постигнатите резултати, обобщения и изводи, може да съдържа оценки, изводи и/или препоръки.

  Изводите и препоръките се дефинират конкретно и могат да се изброят в логическа последователност или според значимостта им.

  Приложения

  Ако към дадена курсова работа освен основния текст има и необходимост от добавяне на приложение/приложения, то/те трябва да има/имат връзка с някаква част от основното съдържание. При това положение в основния текст се поставя препратка към даденото приложение.

  Например:

  (Приложение 1);

  [Приложение 1].

  • Приложенията могат да съдържат анкетни карти, допълнителни таблици, фигури, фотографии и др. в зависимост от темата и достиженията на разработката.
  • При ксерокопия на документи се посочват библиографски данни за оригиналния документ.
  • При наличие на фотографии трябва да се даде информация за лицето или обекта, изобразени на фотографията.
  • При провеждане на анкети се посочва съставителя на анкетата и сътрудниците, участващи в анкетирането, ако има такива.

  Важно е да се има предвид, че в основния текст дадено приложение трябва да се интерпретира, а не да се преразказва.

  Номериране на таблици и илюстрации

  Таблици, диаграми, илюстрации и др., поместени в текста, се номерират от 1 до изчерпване на обектите от даден вид, подлежащи на номериране. С други думи, всички таблици се номерират от 1 до изчерпване на броя им; всички фигури – също от 1 до изчерпване на броя им.

  Таблиците, фигурите, илюстрациите могат да се посочат в списък на отделна страница/страници след съдържанието и преди увода на курсовата работата с препратка към съответната страницата на основния текст.

  Бележки в текста

  Към някои пасажи в основния текст или в приложенията може да има бележки (например за лица, събития, чужди коментари, пояснения на думи или техен превод от чужд език и др.).

  Те могат да бъдат оформени по два начина:

  • „под линия“ (MS Word – Foodnote) на страницата, за която се отнасят;
  • в края на курсовата работа (MS Word – Endnote) като отделен списък.

  Връзката между бележките и текста е задължителна. При посочван „под линия“ връзката може да се осъществи със някакъв символ (например звезда) или с арабска цифра, а ако бележките са оформени като списък в края на текста – само със арабски цифри.

  Цитирания в текста

  Цитиране се извършва по БДС ISO 690:2011 Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни ресурси. То може да се оформи по някой от следните начини:

  • цитиране в текста;
  • цитиране под линия;
  • цитиране под формата на самостоятелен списък в края на курсовата работа. (Нареждането става по реда на цитирането или по азбучен ред на авторската редна дума).

  Пример за цитиране в текст

  Този подход е в съответствие с указанията, дадени в насоките на ЮНЕСКО: „Когато е необходимо, обикновено е по-добре да бъде предприето едно непълно и ненадеждно действие, отколкото никакво.“12

  (...)

  ---------------

  12 Abid, Abdelaziz. Safeguarding our digital heritage: a new preservation paradigm. В: Preserving the Digital Heritage: Principles and Policies [онлайн]. Ed. by Yola de Lusenet, Vincent Wintermans. The Hague,  Amsterdam: Netherlands National Commission for UNESCO, European Commission on Preservation and Access, 2007. pp. 7-14. [Прегледан на 09.07.2015]. Достъпно от: http://www.ica.org/5697/paag-resources/preserving-the-digital-heritage-principles-and-policies.html   

  Забележка: В горния пример индексът 12 препраща към бележка под черта, където е описан източника.

  Пример за цитиране под линия (Footnote)

  ---------------

  12 Този подход е в съответствие с указанията, дадени в насоките на ЮНЕСКО: „Когато е необходимо, обикновено е по-добре да бъде предприето едно непълно и ненадеждно действие, отколкото никакво”. (Abid, Abdelaziz. Safeguarding our digital heritage: a new preservation paradigm. В: Preserving the Digital Heritage: Principles and Policies [онлайн]. Ed. by Yola de Lusenet, Vincent Wintermans. The Hague,  Amsterdam: Netherlands National Commission for UNESCO, European Commission on Preservation and Access, 2007. pp. 7-14. [Прегледан на 09.07.2015]. Достъпно от: http://www.ica.org/5697/paag-resources/preserving-the-digital-heritage-principles-and-policies.html). 

  Забележка: Цитатът е в зоната за бележка под линия. Намира се на същата страница, където е и индекса 12, препращащ към цитата.

  Пример за цитиране под линия (Endnote)

  ---------------

  12 Този подход е в съответствие с указанията, дадени в насоките на ЮНЕСКО: „Когато е необходимо, обикновено е по-добре да бъде предприето едно непълно и ненадеждно действие, отколкото никакво”. (Abid, Abdelaziz. Safeguarding our digital heritage: a new preservation paradigm. В: Preserving the Digital Heritage: Principles and Policies [онлайн]. Ed. by Yola de Lusenet, Vincent Wintermans. The Hague,  Amsterdam: Netherlands National Commission for UNESCO, European Commission on Preservation and Access, 2007. pp. 7-14. [Прегледан на 09.07.2015]. Достъпно от: http://www.ica.org/5697/paag-resources/preserving-the-digital-heritage-principles-and-policies.html). 

  Забележка: Бележката, съдържаща цитата, е в края на целия текст. Индексът 12, препращащ към цитата, е на съответна страница, в която се пояснява съдържащото се в цитираното..

  Примери за описание на цитирани източници на книжен носител

  Владимирова, Катя. Стратегическо управление на човешките ресурси – теория и практика. София, Изд. на НБУ, 2009, с. 22.

  Паунов, Марин. Организационна култура. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2005, с. 15-33.

  Пожарлиев, Александър. Управление на кариерата в организациите. -В: Управление на кариерата в организацията. Наръчник с добри практики от България и Европа. София, БАУРЧР, 2008, с. 21-51.

  Дулов, Владимир. Информационните технологии и културата на модерното общество. -В: Проблеми на постмодерността, Т. 1, 2011, № 1, с. 29-76.

  ***

  Harrison, R. Learning and Development. – 3rd ed., IPM, London, 2002, р. 24.

  Farmer, Jane, Ward, Grainne, Wood, Lawraine. Taking stock: career planning for isolated, middle-level professionals. In: Library Career Development, Vol. 6, 1998, No. 8, pp. 3-15.

  Примери за описание на цитирани електронни източници

  Капитал [онлайн], 4 авг. 2011. [Прегледан на 08.02.2014]. Достъпно от: http://www.capital.bg/klasacii/100women/2011/08/04/1219600_djendur_ludost_v_detskata_gradina/

  Стратегическо управление. В: Уикипедия. Свободната енциклопедия [онлайн]. [Прегледан 15.12.2012]. Достъпно от: http://bg.wikipedia.org/wiki/ Стратегическо_управление

  Проект на Закон за предучилищно и училищно образование. В: МОН [онлайн]. [Прегледан 15.11.2013]. Достъпно от: http://parliament.bg/bills/41/202-01-20.pdf

  Наумов, Илия. Организационно поведение [онлайн].  OMDA Ltd. [Прегледан 27.03.2012]. Достъпно от:  http://www.omda.bg/public/institut/ilia_naumov/kniga_org.htm

  ***

  The new concept of a librarians and libraries. The mission of librarians is to improve society through facilitating knoledge creation in their communities. In: You tube. [Viewed 12.03.2012]. Available from:  http://www.youtube.com/watch?v=6yHNBUYesVc -


  Забележка:

  Преподавателят е в правото си да постави слаба оценка за некоректно използване на чужд труд и/или за същото да поиска наказание за студента според Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (чл. 137).

  Настоящата инструкция е утвърдена от Факултетния съвет на Философски факултет с Протокол №9/07.06.2016 г. и има препоръчителен характер.

  Професионално обучение по професия Библиотекар

  Специалност Библиотечно-информационни науки предлага професионално обучение по професия “Библиотекар“ – код 322010 по специалност Библиотекознание – код 3220101 за трета степен на професионална квалификация.

  Продължителността на обучението е 18 месеца, общо 960 часа в дневна форма на обучение.

  Учебната програма е изградена на модулен принцип като включва обща, отраслова и специфична професионална подготовка, практическо обучение и разширена професионална подготовка. Програмата е разработена в съответствие със Закона за професионално образование и обучение ЗПОО и държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Библиотекар“.

  Целите на обучението са свързани с придобиването на знания по отношение на условията на труд, икономика, предприемачество, работа с персонален компютър и приложни програми; чуждоезикови компетентности, работа с автоматизирани библиотечни системи, интернет комуникация, нормативна уредба на библиотеките, библиотечен маркетинг; общо библиотекознание, организация на библиотечни фондове, каталогизация на библиотечни ресурси, библиотечно обслужване, справочно-информационна дейност, библиотечен мениджмънт, национална библиотечна система и др.

   

  Подаване на документи

  Кандидатите за професионално обучение по професия “Библиотекар“ подават следните документи:

  1. Заявление по образец

  2. Копия на документи за входящо образователно и/или квалификационно равнище

   

  Документите се подават лично, чрез Български пощи или по електронна поща на адрес:

   

  Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика,

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет

  София 1113бул. Цариградско шосе, № 125, Бл. 1, Ет. 4, стая 413

  Инспектор: Мария Богданова, тел.: 02 8704236

  bogdanova@phls.uni-sofia.bg

   

  При записване кандидатите представят и следните документи

  • Медицинско свидетелство
  • Две актуални снимки

   

  Контакти:

   

  Философски факултет, Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет

  София 1113, бул. Цариградско шосе, № 125, Бл. 1, Ет. 4

  Ръководител:    доц. д-р Милена Миланова

  e-mail: mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

  Инспектор: Мария Богданова

  тел.: 02/8704236;

  e-mail: bogdanova@phls.uni-sofia.bg

   

  Връзки: Център за професионално обучение към СУ “Св. Климент Охридски“

  Продължаващо обучение

  ​​

  Специалност БИН предлага непрекъсната професионална квалификация в областта на:

  • управлението на библиотеки и информационни центрове,
  • управлението на информационни ресурси,
  • управлението на информационни услуги, 
  • въвеждането на нови технологии и тяхното приложение.

  Проблематиката на учебните програми допълва и надгражда нови знания и умения към полученото университетско образование по информационни науки. Тя е съобразена със съвременните тенденции и стандарти в библиотечно-информационната дейност, като е разпределена в следните модули:

  Модул І. Мениджмънт на библиотеки и информационни центрове

  Модул ІІ. Информационен маркетинг

  Модул III. Комуникационни процеси в библиотеки и информационни центрове

  Модул ІV. Организация и управление на колекции (Каталогизиране)

  Модул V. Организация и управление на услуги в библиотеки и информационни центрове

  Модул VІ. Традиционни и нови технологии в библиотеки и информационни центрове

  Модул VІІ. Културно наследство 

  Модул VIIІ. Обучение на ползватели в библиотеки и информационни центрове

  Продължаващото образование, предлагано от катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика", е предназначено предимно за:

  • управленски кадри в библиотеки, информационни центрове и други подобни организации с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" или "доктор";
  • специалисти с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" или "доктор", работещи в библиотеки, музеи, информационни центрове или специализирани отдели в други институции;
  • специалисти с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" или "доктор", които осъществяват обучение на библиотекари, други информационни специалисти  или потребители на информационни услуги;
  • други заинтересовани от проблематиката.

  ►► За подаване на заявки и повече информация:

  Анелия Георгиева (инспектор СДК на Философски факултет)

  Телефони: (02) 987 10 46; (02) 9308 351

  Вижте повече тук ► 

  Дипломиране

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Изисквания за дипломиране

  Условия за явяване на ДИ ►

  Конспект за ДИ (валиден за държавни изпитни сесии м. юни/юли 2021 и м. януари/февруари 2022 и одобрен с протокол № 3 / 24.03.2021 г. в редовно заседание на катедрения съвет.) ►

  Препоръчителна литература за ДИ (за тест и устен изпит) ►

  Mолба за допускане до разработване на дипломна работа ►

  Насоки за оформянето на дипломна работа ►

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Дипломиране. Процедури и срокове

  ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2024 година

  бакалавър” и „магистър”

              ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
                                                                 – 29.01.2024 г. (понеделник)

                                                                            начало: 9,00 часа

              УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ и
              ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

                                                                 – 05.02.2024 г. (понеделник)

                                                                          начало: 9,00 часа

  Молби за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа се подават от 9 януари до 16 часа на 20 януари 2024 г., по електронен път, на служебния имейл на инспектора или лично в отдел "Студенти" (Блок 4):

  • инспектор Милана Недялкова – milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg 

   Необходимо е да се предоставят следните документи:

   - копие от диплома за завършено средно образование – за завършващите ОКС „бакалавър;

   - копие от диплома за завършена степен „бакалавър“ и копие на диплома на завършена степен „магистър“ (ако е изучавана друга)- за завършващите ОКС „магистър“ в катедрата.

  Моля, в молбите попълнете всички полета с исканата информация, посочете имейл и мобилен телефон за обратна връзка. Молбите се изпращат подписани лично и сканирани.

  Студентът се счита за допуснат до държавен изпит или защита на дипломна работа след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора.

   

  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

  В срок 24-25 януари 2024 г. всеки дипломант:

  След получаване на доклада от проверката, всеки научен ръководител попълва и предоставя протокол и становище за допускане до защита.

  Дипломантите задължително предават лично в катедрата или изпращат по куриер (на адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе“, № 125, Блок 1, ет. ІV, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политикаедин хартиен екземпляр на дипломната си работа с окончателния текст (този, който е качен в Moodle за проверка на плагиатство) в срок до 26.01.2024 г., петък.

  При получаването на рецензията на дипломната работа, всеки дипломант ще се запознае с примерния график на явяване на защита.

  Държавните изпити и защитите на дипломни работи ще се проведат присъствено в учебна зала в катедрата.

  Успешно защитилите/издържали държавните изпити студенти ще получат електронна служебна бележка от филиална библиотека БИН, след като попълнят и изпратят онлайн Анкета за завършили специалност БИН.

   

  За изготвянето на дипломите завършилите бакалаври и магистри  е необходимо да представят на Милана Недялкова:

  • 2 броя снимки паспортен формат, представителни (на гърба им написани 3 имена и фак. №);
  • да потвърдят място на раждане ( държава, град);
  • служебна бележка, че не дължат книги на Универисетска библиотека (в частност на филиална библиотека Философия ( в Ректората) и на филиална библиотека БИН).  

  Нашите абсолвенти

  Драги колеги,

  На добър час в професионалната реализация!

  Дори и да не ви виждаме толкова често, както през изминалите четири години, мислено ще бъдем с вас.

  Успех :) 

   

   

   

  Разпис на занятията

  Бакалавърска степен - редовно обучение (зимен семестър 2022 - 2023)

  I-IV курс

   

  Бакалавърска степен - задочно обучение 

  I-IV курс

   

   

  Магистърска степен - задочно обучение

  „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА”

  „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

   

   

  Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Библиотечно-информационни науки

 • Изисквания за публикуване
 • Архив - Научноизследователски портал на СУ
 •  

   

  Контакти

  Адрес

  Кампус "Изток", блок 1, етаж 4 
  Телефони: 02 8704236 или 02 800 51 11 (вътрешен 425)
  bin@phls.uni-sofia.bg