Докторанти

Проект BG051PO001-3.3.06-0044

„Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, Проект BG051PO001-3.3.06-0044 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2007-2013г.