Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалности

Философски факултет

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

I. 2.3. Философия

1. История на философията

2. Логика

3. Етика

4. Естетика

5. Философия на науката

6. Философия на историята

7.Философия на културата, политиката, правото и икономиката

8. Философия с преподаване на английски език

9.Теория на познанието

10. Онтология

11. Реторика

 

II. 3.1. Социология, антропология и науки за културата

1. Културология

2. Социология

 

III. 3.2. Психология

1. Обща психология

2. Социална психология

3. Психология на развитието в детстска и юношеска възраст

4.Клинична психология

5.Консултативна психология

6. Културна и диференциална психология (на български и на английски език)

7. Психология на виртуалния свят и социалните мрежи

8. Психология на здравето

9. Педагогическа психология

10. Трудова, организационна и икономическа психология

 

IV. Политически науки

1. Полигология

2. Европеистика

3. Публична администрация

 

V. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

1. Книгознание, библиотекознание, библиография

2. Теория на научната информация

3. Информационно-търсещи системи

 

 

Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Факултетният съвет на Философски факултет гласува курсовете, които ще се проведат в периода февруари 2023 г. - февруари 2024 г. В приложената по-долу таблица можете да се информирате за тях, като наименованието на курсовете е линк към учебната им програма.

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ. Докторантите от Философски факултет могат да се обръщат към инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за получаване на своите потребителски имена. Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Всички докторантски курсове  носят на докторантите по 5 кредита ( за 30 лекционни часа, курсовете от 60 лекционни часа носят по 10 кредита) след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол. За да може да се организират групи и курсовете да стартират успешно, записването за зимен семестър ще продължи до 31.03.2023г. Записването за курсове за летен семестър ще продължи до 01.10.2023г. без прекъсване. Курсовете ще стартират при минимум трима докторанти, записани в тях.

Курсовете, които ще се провеждат в периода февруари 2023 - февруари 2024 г. са следните:

Наименование и преподавател

Хорариум и кредити

Дати на провеждане

1

Академично писане за докторанти, 1 част

Академично писане за докторанти, 2 част

 

Проф. дфн Иванка Мавродиева

1 част – 30 ч.л. – 5 кр.

 

2 част – 30 ч. л. – 5 кр.

.

 

Дати на провеждане:

I и II част:

23.10.2023, 26.10.2023 г., 30.10.2023, 02.11.2023, 09.11.2023 от 17 до 21 часа

 04.11.2023, 11.11.2023, 19.11.2023 г. - от 10 до 19 часа

Място на провеждане: зала 212, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125

2

Антропология на фантазията: сцени, политики, индустрии

Проф. дсн Ивайло  Дичев

 

30 ч.л. – 5 кр.

Курсът няма да се провежда.

 

3

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

Проф. д-р Иван Камбуров

 

30 ч.л. – 5 кр.

 

Дати за провеждане на курса - втора група:

18, 19 и 20 октомври 2023 г. от 10 до 17 часа онлайн в Мудъл.

 

4

Европейска философия и християнско богословие  

Проф. д.ф.н. Георги Каприев

 

30 ч.л. – 5 кр.

проведен

5

Емоции и саморегулация на ученето

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

 

30 ч.л. – 5 кр.

22,23 и 24  септември 2023 г. - зала "Яйцето" - блок 4. 

Начало - 10 часа.

6

Етика в научното изследване – доц. д-р Валентина Кънева

30 ч.л. – 5 кр.

Начало на курса: 30 октомври 2023 г. от 9 до 13 часа в зала 512, блок 4. 

7

Здравословният начин на живот – новата религия

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

1 част – 30 ч.л. –5 кр.

2 част –30 ч. л. –5 кр.

 

8

Интердисциплинарни и сравнителни методи в социалните и хуманитарните науки

Проф. д-р Румяна Коларова

 

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2022/2023 г.

9

Информационно търсене и обработка на информацията

доц. д-р Елица Лозанова/ доц. д-р Милена Миланова

 

30 ч.л. - 5 кр.

 

 

проведен

10

Комуникативна култура

Проф. дпсн Теодора Стоева

30 ч.л. - 5 кр.

10,11 и 12 януари 2024 г. в Мудъл от 9,00 часа

11

Културни и творчески индустрии

 проф. дн Иван Кабаков

30 ч.л. - 5 кр.

проведен

12

Приложение на количествени методи в социалните науки

Доц. д-р Калоян Харалампиев

30 ч.л. - 5 кр.

проведен

13

Пол, джендър, сексуалност – теоретични и изследователски въпроси

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

проведен

14

Политическа антропология

Проф. дсн Ивайло Дичев

30 ч.л. - 5 кр.

Курсът няма да се провежда.

15

Политическият капитал: генезис, натрупване, употреба и злоупотреба

проф. дпн Николай Найденов

30 ч.л. - 5 кр.

 

16

Психоаналитична психотерапия

Проф. дпсн Румяна Крумова - Пешева

30 ч.л. - 5 кр.

Дати на провеждане:

1.12, 2.12 и 3.12. в аудитория 21, Ректорат.

17

Психологията в образованието

Проф. дпсн Йоана Янкулова

30 ч.л. - 5 кр.

15,16 и 17 септември 2023 г. в зала "Яйцето", блак 4. Начало - 10 часа.

18

Реторическа аргументация

Доц. д-р Герасим Петрински

30 ч.л. - 5 кр.

Дати на провеждане: 11,18 и 25 ноември 2023 г., зала 127, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125  - от 10 до 17 ч.

19

Свещеното изкуство на умирането: смъртта в световните религии

проф. дфн Владимир Градев

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2023/2024 г.

20

Социалнопсихологически аспекти на трудовото поведение

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2022/2023г.

 

21

Стратегическо мислене

Проф. дпн Тодор Танев

30 ч.л. - 5 кр.

Дата на провеждане: 20 януари 2024 г. от 10,30 до 18 ч. в зала 512, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125

22

Трансплантация и донорство на органи – психологични и психотерапевтични аспекти

Проф. дпсн Румяна Крумова - Пешева

30 ч.л. - 5 кр.

 

23

Феноменология и методология на лидерството

Доц. д-р Албена Танева

30 ч.л. -5 кр.

Зимен семестър 2023/2024 г.

24

Social Psychology Basics / Основи на социалната психология – на англ.език

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

проведен

КУРСОВЕ ОТ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ НА СПЕЦ. ПСИХОЛОГИЯ

25

Приложен статистически анализ и методология на научното изследване

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

60 ч.л. и 60 ч.упр. – 10 кр.

проведен

26

Консултативна психология

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

60 ч.л. – 10 кр.

проведен

27

Консултативни умения

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

60 ч.л. – 10 кр.

проведен

28

Психологическа помощ за деца и юноши

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

30 ч.л. – 5 кр.

3, 4 и 5 януари 2024 г. в Мудъл от 9,00 часа.

29

Стрес, болест и социална подкрепа

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

30 ч.л. и 15 ч. упр. – 7 кр.

 

30

Организация на докторантурата, подготовка на дисертация и публикуване в международни научни списания по Психология

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр

проведен

31

Cultural Psychology and Intercultural Mediation

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр.

няма да се провежда

32

Psychology of Personality and Individuality

Проф. дпсн Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр.

28,29 и 30 септември 2023 г.

1 октомври 2023 г.

6, 7 и 8 октомври 2023 г. 

28 октомври 2023 г.

от 9 до 17 часа - зала 212, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125

 

  

 

Образци

 

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила за докторантите, приети от учебната 2017/2018г. и следващи години:

​Учебни планове на специалност "Психология", в сила за випуските до 2020/2021 г. включително 

Учебни планове на специалност "Психология", които влизат в сила за випуските, зачислени от 2021/2022г. и всички следващи

 

 

 

Учебен план за докторантура на самостоятелна подготовка - за всички професионални направления на Философски факултет