Годишник на докторантите

Обща информация

Специализирано издание

Философският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира издаването на Годишник на докторантите във факултета (книжно тяло и електронен формат).

Всеки докторант във Философски факултет може да предложи статия за включване в Годишника при следните условия:

1. Текстът на статията да бъде форматиран по следния начин:

(а) файлов формат –  *.docx;

(б) свободни от текст ивици (Margins) – 2,5;

(в) вид на шрифта – Times New Roman;

(г) размер на шрифта – 11;

(д) междуредие – 1;

(е) формат на страниците – А4 (около 1800 знака с празните позиции);

(ж) обем на текста – минимум 8 страници, максимум 15 страници;

(з) структура

 • тема на статията (на български език);
 • трите имена на автора / авторите (на български език);
 • анотация (на български език; до 500 думи);
 • ключови думи (на български език);
 • тема на статията (на английски език);
 • трите имена на автора / авторите (на английски език);
 • анотация (на английски език);
 • ключови думи (на английски език);
 • основно съдържание / основен текст на статията (от 8 до 15 страници, формат А4); 
 • използвана литература / използвани източници в отделни блокове – на кирилица със съответно транскрибиране и на латиница; размер на шрифта – 10; междуредие – 1;
 • при наличие на таблици, схеми, диаграми, фигури те следва да бъдат номерирани (последователно за всеки вид в целия текст);
 • текстът на разработката да е структуриран или чрез точки и подточки, или чрез заглавия и подзаглавия.

2. Статията трябва да бъде придружена от предварителна рецензия от научния ръководител (образец за предварителна оценка).

3. Текстът трябва да бъде изпратен на имейла на г-жа Ирена Черешарова (cheresharova@phls.uni-sofia.bg) до 31 май 2023 г.

За повече информация относно структурирането на статията и оформяне на библиографията моля прочетете УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

Моля, имайте предвид!

 • Текстове, които не са подадени в срок, не се приемат.
 • Текстове, които не съответстват на условията (описани по-горе в т. 1) или без предварителна оценка от научен ръководител, не се приемат.
 • Постъпилите предложения за статии ще бъдат разгледани и оценени от Редакционната колегия на Годишника. Отговарящите на условията и демонстриращи качество статии ще бъдат насочени за рецензиране.
 • Статиите, получили положителна рецензия, ще бъдат включени в Годишника.

Вижте картата за рецензиране ►►►

Препоръка: Съобразете текста на статията си с картата за рецензиране.

Годишник на докторантите (е-формат)

Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, книга Докторанти

 

Том 1 (2016)

Том 2 (2017)

Том 3 (2018)

Том 4 (2019)

Том 5 (2020)

Том 6 (2021)

Том 7 (2022)