Прием

Послание от нашите студенти

Уважаеми бъдещ колега,

Нека ти припомним, че ценното в хуманитаристиката не се изчерпва само с класическия канон и „великите мъртви“ по прашните рафтове на библиотеките. Във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ преподават и учат съвременни хора от плът и кръв, чиито идеи и постижения са активен принос към хуманитарната наука. Колегията на Факултета се състои от над двеста високо квалифицирани преподаватели и служители и над три хиляди студенти от цял свят. Философски факултет предлага обучение в осем бакалавърски, множество разнообразни магистърски и докторски програми.

Предлагаме ти нов поглед към собствения ти избор на висше образование. Предлагаме ти да избереш Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като утвърден европейски университет, но и най-старото висше училище в България, един от най-авторитетните научни центрове на Балканите, най-голямото и престижно научноизследователско средище в нашата страна.

Пред теб стои възможността да се присъединиш към тази общност и да получиш хуманитарно образование именно ставайки част от нея. Научи повече за ползите от подобно решение. Тези ползи биха ти осигурили по-добър и пълноценен живот в дългосрочна перспектива.

 • Философски факултет винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода, силни общностни връзки и смел граждански ангажимент.
 • Предимствата на факултета гарантират изграждане на необходими за всеки млад човек компетентности:
 • способност за критическо, аналитично и творческо мислене;
 • умения за проектно мислене и за разработване и управление на проекти;
 • умения за работа с абстрактни понятия и категоризация на данни;
 • аргументирано обосноваване на персонална позиция;
 • организационни умения;
 • навици за работа в екип и общуване с аудитории, за предприемане на гъвкави професионални ходове;
 • изградена нагласа и усвоена методика за извършване на изследователска работа;
 • осъществяване на академична дейност, преподаване на хуманитарни дисциплини в средните училища и др.
 • Качеството на преподаване във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е еталон за висшите училища в страната.
 • Обучението се осъществява под формата на лекции и семинари с активно участие на студентите в дискусии. Във Факултета се провеждат и практики, които са не само източник на ценен опит, но и добър начин да проучиш доколко дадено поле за реализация е подходящо за теб. Вече активно работи и системата за електронно дистанционно обучение с онлайн излъчване на занятия и учебни събития. Тази система улеснява комуникацията и обмена на информация и в рамките на учебния процес в редовна и задочна форма на обучение.
 • Важно е да имаш предвид, че е разработена методика за постоянно изследване на студентското мнение и на институционално ниво някого го е грижа за твоята оценка. Ще срещнеш хора, които биха ти дали своите професионални напътствия в зависимост от собствените ти способности, стремежи, нужди.
 • Осъществени са редица контакти с други висши училища по света. Осигурени са отлични възможности за мобилност на студентите – едно от условията, които ти обещават динамичен студентски живот. Развиват се съвместни програми с европейски и североамерикански университети. Студентите във Философски факултет могат да учат по международни програми за обмен в страните на Европейския съюз.
 • В зависимост от успеха и социалното си положение студентите получават държавни месечни стипендии. Всяка година Факултетът награждава най-добрите си студенти.
 • В зависимост от успеха и социалното си положение студентите получават възможност за настаняване в студентски общежития срещу символични месечни суми.

Повече информация можеш да получиш в различните рубрики на сайта на Философски факултета http://phls.uni-sofia.bg/ или в нашия видео-портал http://phls.uni-sofia.bg/elearning/.

Добре дошъл при нас!

► Изтеглете брошура тук ►

Какво, къде, кога

Желаете ли да придобиете бакалавърска степен в някоя от специалностите: Философия, Психология, Социология, Политология, Културология, Европеистика, Публична администрация, Библиотечно-информационни науки? Можете да го осъществите във Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Всяка година Факултетът приема студенти за обучение в осем специалности и десет бакалавърски програми.

Какви са предимствата?

Философският факултет е институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция. Философският факултет е сред най-големите научни средища в Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават висококвалифицирани професори, доценти и асистенти, представящи България по света. Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да развива и препредава човешкия опит в хуманитарната, социалната и политическата сфера чрез научна и практическа квалификация.

Какви са възможностите?

За да бъдете приет във Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, следва да подадете кандидат-студентски документи. Изправени сте пред избор: да положите конкурсни изпити или да участвате в класирането с оценки от държавните зрелостни изпити, положени не по-рано от 2008 г.

Какво трябва да направите предварително?

 1. Изберете специалност.
 2. Проверете какви са условията за прием на адрес http://phls.uni-sofia.bg/ (Специалности).
 3. Решете дали ще се явите на конкурсни изпити или ще използвате оценки от държавни зрелостни изпити (когато е предвидена такава възможност за съответната специалност).
 4. Ако решите, че ще се явите на конкурсни изпити, необходимо е да се информирате как се подава заявление за явяване на изпит и кога са изпитните сесии на адрес http://uni-sofia.bg/ (Прием). Сега трябва да решите и в кои изпитни сесии ще участвате. Добре е да знаете, че получени оценки от първа или втора изпитна сесия са равностойни, като при класирането се взима по-високата от тях. Както вече беше подчертано, при желание вие може да участвате и с оценките от държавните зрелостни изпити, ако това е по-благоприятно за вас.
 5. Проверете и възможностите за настаняване в студентско общежитие на адрес http://uni-campus.net/. Това може би е много важно за вас.
 6. Проверете и възможностите за получаване на стипендия на адрес https://www.uni-sofia.bg/ (Студенти/Стипендии). Това може би също е много важно за вас.

Във всички случаи следва да подадете документи за участие в класиране.

 Изтеглете брошура с подробна информация тук ►

► Електронен прием на документи за класиране 

За въпроси

Ректорат


→ Отдел "Образователни дейности" (бакалаври, магистри)

Антоанета Бечева (Ръководител сектор "Прием на студенти")

becheva@admin.uni-sofia.bg

тел. +359 2 9308 400

→ Отдел "Докторанти и СДК"

Деяна Андонова (Ръководител сектор "Докторанти")

doctoranti@admin.uni-sofia.bg

тел. +359 28462 185; +359 2 9308 445


Философски факултет


♦ Бакалаври и магистри

Зорница Ангелова

zangelova@phls.uni-sofia.bg

♦ Докторанти

Ирена Черешарова

cheresharova@phls.uni-sofia.bg

♦ СДК

Анелия Георгиева

amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

♦ Деканат

dean@phls.uni-sofia.bg

тел. +359 2 9871046

Ориентация

Сградата на Ректората се намира в близост до Народното събрание и Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

До Ректората се достига с различни средства на градския транспорт:
- автобуси №№ 9, 84, 280, 306 (спирка СУ "Св. Климент Охридски"); №№ 76, 204, 304, 213, 305 (спирка "Орлов Мост")
- тролейбуси №№ 1, 2, 4, 11
- метро (метростанция СУ "Св. Климент Охридски")

Вижте още (Център за градска мобилност - София)


Алма Матер през годините

Началото на организираната образователна система в България датира от втората половина на IX в. През епохата на Възраждането се ражда идеята за откриване на Висше училище
Авторитетът на Висшето училище нараства и с това се утвърждава нуждата от културно-просветна мисия, която то да изпълнява в националното ни развитие след Освобождението през 1878 г. 

През годините Софийският университет става един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет.

Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" е най-големият и престижен научноизследователски център в страната.


→ Заветът на братя Георгиеви

→ Дарители

→ Списък на ректорите

→ ПреподавателиСайт на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ►