Пътеводител

Обща информация

Стъпка по стъпка в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Софийски университет "Св. Климент Охридски" е първото българско висше училище, създадено на 1 октомври 1888 г. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция. Открийте за себе си най-големия и модерен учебен научноизследователски център в България със 102 специалности в областта на хуманитарните и природо-математическите науки. Можете да научите повече в сайта на Университета.

Тук ви предлагаме да се запознаете с процедурите за:

 • кандидастване в Университета,
 • административното обслужване на студенти,
 • завършване на обучението при нас.

Първи стъпки във Философски факултет за новозаписани студенти

Контакт с инспектор в отдел "Студенти"

Контакт с инспектор учебна дейност по специалности

Академичен календар

Такси и кредити

Учебни процедури и срокове

Стипендии

Студентски общежития

Студентска мобилност

Вижте още

Прием на студенти

Кандидатстване

Кандидатстването в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ става с полагане на конкурсни изпити или с оценките от държавните зрелостни изпити, положени не по-рано от 2008 г. Във всички специалности може да се кандидатства с оценка от държавните зрелостни изпити с изключение на специалностите:

 • Право
 • Международни отношения
 • Журналистика
 • Балканистика
 • Медицина
 • Фармация

Завършилите специалностите Право, Медицина, Фармация и Балканистика получават образователно-квалификационна степен „магистър“. Всички останали получават образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

След като се e запознал с условията на прием, кандидат-студентът трябва:

 • да си изясни в каква специалност желае да продължи образованието си в СУ „Св. Климент Охридски“;
 • да реши дали ще се явява на конкурсни изпити или ще ползва оценките си от държавните зрелостни изпити.

Ако кандидат-студентът е решил да се явява на конкурсни изпити, трябва да се информира кога са изпитните сесии и как се подава заявление за явяване на изпит. Това той може да направи чрез сайта на Университета (http://uni-sofia.bg/), по време на специално организираните кандидат-студентски борси или в офисите на фирми, с които Университетът е сключил договор за набиране на кандидат-студенти.

За участие в кандидат-студентските изпити се представят следните документи:

 • заявление за участие в кандидат-студентските изпити;
 • лична карта;
 • квитанция за платена такса за участие в изпитите (внесена в касите на Ректората или по банков път).

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в Университета или в офисите на оторизираните фирми в страната (във всички областни градове).

При подаване на заявлението кандидат-студентът получава картон, на който е отбелязано:

 • входящ номер;
 • лични данни на кандидата;
 • датата и часа на изпитите, на които ще се явява;
 • информация къде може да намери мястото за полагане на изпита.

Картонът е подпечатан от служителя, приел заявлението.

Разпределението по зали се обявява няколко дни преди съответния изпит:

 • в сайта на Университета (http://uni-sofia.bg/);
 • на табло в двора на Ректората;
 • на табло във Факултета по химия и фармация.

Кандидат-студентът трябва да се яви един час преди началото на изпита и трябва да носи със себе си:

 • картонът, който е получил при подаване на заявлението;
 • личната карта;
 • син химикал.

Не се разрешава внасянето на мобилна техника и помощни материали.

Кандидат-студентите трябва да знаят, че получени оценките от първа или втора изпитна сесия са равностойни, като при класирането се взима по-високата от тях. При желание те могат да участват и с оценките от държавните зрелостни изпити, ако това е по-благоприятно за тях.

След получаването на диплома за средно образование, кандидатите следва да подадат документи за участие в класирането. Кандидат-студенти, които са се явили на конкурсен изпит и са получили положителна оценка, но не са подали документи, отпадат от участие в класирането.

Кандидат-студент, решил да кандидатства само с оценките от държавните зрелостни изпити, подава документи само за участие в класирането.

Подаване на документи за участие в класиране

Процедурата по регистриране за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес https://online.uni-sofia.bg с линк от стартовата страница на сайта на Университета (http://uni-sofia.bg/). Достъпът до електронния портал изисква:

 • задължителна регистрация чрез валидни лични данни;
 • валиден адрес на електронната поща.

Право за участие в класирането се получава след валидиране на регистрацията.

Кандидатите са длъжни физически да валидират декларираните данни в определен срок в Информационния център на Ректората, като представят на длъжностните лица по приема задължително следните документи:

 • документ за самоличност;
 • оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование;
 • завършилите небългарски училища представят легализирана от МОМН диплома, в която са вписани преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети;
 • при валидиране на кандидат-студентския запис системата генерира входящ номер на молбата и на картончето на кандидат-студента. С този входящ номер студентът ще следи класирането.
Оригиналната диплома за завършено средно образование се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща.

Кандидат-студентът трябва внимателно да попълни картона със специалностите, в които желае да се обучава. На първо място трябва да впише най-желаната от него специалност и след това да подреди всички останали по реда на своето желание. След подаване на документите пренареждане не се допуска. При подреждане на специалностите кандидатът трябва да се ръководи единствено от желанието, а не от резултата от изпита.

Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности и форми на обучение.

Класирането се извършва на три етапа.

При първия етап на класиране кандидат-студентите, приети по първо желание, трябва задължително да се запишат. В противен случай отпадат от класирането. Приетите по второ или следващо желание могат да се запишат или да потвърдят участието в следващ етап на класиране, като попълнят декларация и оставят дипломата си за средно образование. Кандидат-студентите, неприети на първи етап от класирането, чакат следващия етап, без да попълват допълнителни документи и декларации. (Процедурата при втория и трети етап на класиране е същата както и при първия.)

Записване

Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора. Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите права. Необходими документи за записване:

 • диплома за завършено средно образование, която се съхранява в отдел „Студенти“ на съответния факултет до края на следването;
 • лична карта;
 • комплект документи за новоприети студенти (по образец);
 • три снимки;
 • квитанция за платена такса за обучение (таксата се утвърждава ежегодно с постановление на Министерския съвет);
 • декларация за здравно осигуряване (по образец).
Желаещите да ползват студентско общежитие се регистрират в сайта „Поделение социално битово обслужване“ (http://uni-campus.net/) и подават молба-декларация по време на записването си при инспектор студенти.

При напускане на Университета преди началото на учебната година се депозира молба с приложена оригиналната квитанция за възстановяване на 90% (деветдесет на сто) от внесената семестриална такса.

След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.

Студентите трябва редовно да следят статуса на здравните си осигуровки в сайта на НАП (http://www.nap.bg/) и при установяване на нередности веднага да информират инспектор „Студенти“ на съответния факултет.

Административно обслужване на студенти

Общи положения

Продължителността на учебната година в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се състои от два семестъра, като всеки от тях се формира от 15 учебни седмици. Ежегодно се издава заповед на Ректора, чрез която се определя:

 • началото на учебната година;
 • датите на изпитните сесии;
 • празничните дни и ваканциите.

Заповедта се публикува на сайта на Университета (http://uni-sofia.bg/).

За да се запишат, студентите трябва да платят семестриална такса и да се регистрират при инспектор „Студенти“ на съответния факултет.

Срокът за записване и размера на семестриалните такси се определят със заповед на Ректора. Тя се публикува на сайта на Университета

Студенти, които не са се записали в определените срокове, се изключват от Университета и не се подават в Регистъра на действащите студенти на Министерството на образоването, младежта и науката.

Изключените студенти не подлежат на здравно осигуряване, не могат да кандидатстват за настаняване в студентско общежитие, както и да получават стипендия.

Разписът на лекциите по специалности и групи и графикът на изпитите се обявяват на сайта на факултета.

Студентите трябва да посещават редовно учебните занятия и да изпълняват задълженията си по учебен план.

Студентът трябва да се яви на изпит на определената дата, като преподавателя внася оценката от положения изпит в изпитния протокол и студентската книжка. В тридневен срок от приключване на изпита, преподавателят внася оценките от изпитния протокол в главната книга и информационната система СУСИ, като връща протокола на инспектор „Студенти“.

Инспектор „Студенти“ следи дали студентът е положил изпитите по учебен план. При невърнати протоколи или невнесени оценки в главната книга, инспекторът информира Деканското ръководство на съответния факултет. Студент, на който не са внесени всички оценки по учебен план, не може да кандидатства за стипендия.

До изпит се допускат само студенти, изпълнили всички задължения по учебен план. Полагането на изпити е възможно единствено в рамките на определените изпитни сесии.

Студентите, които са изпълнили задълженията си по учебен план, се допускат до държавен изпит или защита на дипломна работа.

Електронно обслужване

В Университета функционира онлайн Система за управление на студентската информация (СУСИ). Чрез нея студентът получава достъп до информация за личните си данни, специалността, в която е записан и учебния план, по който се обучава. Освен това, всеки студент може да се информира за студентския си статус и да изтегля следните електронни справки:

 • Справка за учебния план, по който се обучава;
 • Справка на оценките от изпитните протоколи;
 • Справка за средния успех от семестриалните изпити;
 • Справка за средния успех от курса на обучение;
 • Академична справка за положените изпити с хорариум, кредити и преподавател, при които е положен съответния изпит;
 • Разпис на занятията.

Достъпът до СУСИ (https://susi.uni-sofia.bg) е възможен от всеки свързан с интернет компютър и чрез програма браузър. За използването на СУСИ обаче е необходим акаунт (потребителско име и парола).

Справка за потребителско име можете да се направи на адрес http://cas.uni-sofia.bg по факултетен номер и ЕГН.

Първата парола е ЕГН на студента, но тя трябва да се промени след първоначално влизане в СУСИ.

При установяване на грешки в личните данни, студентът своевременно информира инспектор „Студенти” на съответната специалност.

За улеснение на студентите, достъпът до всички електронни ресурси на Университета се осъществява с един и същи акаунт.

Електронна поща за студенти

Всеки студент в Университета има право да получи пощенска кутия в ZIMBRA (https://email.uni-sofia.bg). Това е платформа за онлайн сътрудничество, която включва:

 • управление на електронна поща;
 • адресна книга;
 • календари;
 • разговори в реално време и др.

Чрез нея студентите ще могат да управляват и всички други свои пощенски акаунти. Достъпът до платформата, както и до всички други услуги и ресурси, предлагани в Университета, става с едно и също потребителско име и парола – акаунтът за СУСИ.

Справка за валидно потребителско име може да се направи на адрес  https://cas.uni-sofia.bg/). Паролата е тази за СУСИ.

За получаването на пощенска кутия е необходимо да се подаде заявка на адрес https://cas.uni-sofia.bg/zimbra.php.

Електронният пощенски адрес, който се получава, има следната форма: суси_потребител@uni-sofia.bg. Той се използва от адрес https://email.uni-sofia.bg.

Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен

Процедура за издаване на диплома

Всеки студент следва да подаде молба за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа. При подаване на молбата студентът задължително прилага:

 • Работно „приложение на дипломата“ (разпечатка от СУСИ, академична справка), в което са отразени оценките, хорариума и кредитите придобити по време на следването. Студентът проверява личните си данни – ЕГН (ЛНЧ или ЛИН), име, презиме, фамилия, дата и място на раждане, както и съдържанието на приложението (учебни дисциплини, оценки и кредити). Приложението се подписва както от студента, така и от инспектора . Всички оценки трябва да са нанесени и в главната книга. Ако оценката е нанесена само в студентската книжка, инспектор „Студенти“ издава протокол, който трябва да бъде подписан от преподавателя и оценката да бъде внесена в главната книга. На студент, на който липсва оценка в главната книга, не се издава „работно приложение“. Данните в дипломата трябва да съответстват на данните в СУСИ – специалност, професионална квалификация, продължителност на обучението.
 • Една актуална снимка за документи. Не се приемат снимки, които не отговарят на изискванията.

След полагането на държавния изпит/защита на дипломна работа, председателят на комисията нанася оценките в главната книга.

Инспектор „Студенти“ заявява холограмен стикер чрез информационната система СУСИ. Не се издава диплома на студент, който няма издаден холограмен стикер.

При допуснати несъответствия и грешки, програмистите от Университетския информационен център задължително информират инспектор „Студенти“, че студентът не е „подаден за стикер“ поради неправилно отразена информация. При несъответствия в регистъра на Министерството на образованието, науката и младежта (несъответствия на имената, ЛНЧ и ЛИН, продължителност на обучението и др.), коментарите се правят от инспектор „Студенти“ на съответния факултет.

Калиграфското изписване на кориците на дипломите става по определен график за всеки факултет.

Дипломните приложения съдържат необходимите реквизити съгласно „Наредбата за държавните изисквания към съдържането на основните документи“ и са еднакви за всички факултети. Те се изтеглят от СУСИ.

Дипломите се изготвят до два месеца след получаването на холограмния стикер.

Изготвяне да дипломата

Приложението на дипломата се изготвя в два екземпляра от инспектор „Студенти“ на съответния факултет и трябва да съответства на учебния план, по който се е обучавал студента.  Второто копие на приложението се подписва и подпечатва от инспектора и се предава в сектор „Студенти“ на отдел „Образователни дейности“.

В приложението не трябва да фигурират празни редове или колони.

Факултативните дисциплини, които не са по учебен план, се изписват след средния успех от следването.

При наличие на втора специалност, тя се изписва след първата или на отделно приложение.

Всички изготвени приложения се представят и на електронен носител.

Приложението се представя в срокове съгласно утвърден график.

Кориците се изписват от калиграф от сектор „Студенти“.

След изписването им, дипломите се връщат в съответния факултет за проверка от инспектор „Студенти“, който уведомява дипломанта, че дипломата е готова и го информира, че трябва да се подпише.

Дипломантът се подписва, а след това дипломата се подава за подпис от Декан на факултета. При неподписана от дипломанта диплома, отговорността относно съдържанието на дипломата се носи изцяло от инспектор „Студенти“ на съответния факултет.

Подписаната от Декан диплома се връща в сектор „Студенти“, поставя се холограмния стикер и се подписва от Ректор.

Дипломите се сканират и се изпращат в Университетския изчислителен център за последна проверка. Те от своя страна ги изпращат в „Админ Уни“ – информационния център, който поддържа публичния регистър на Министерството на образованието, науката и младежта.

Готовите дипломи се описват в регистъра на издадените дипломи от инспектор в сектор „Студенти“ на отдел „Образователни дейности“.

Всички описани дипломи се предават на инспектор „Студенти“ на съответния факултет, който задължително описва номера на издадената диплома в главната книга и след това ги връчва на дипломантите.

При допуснати грешки се информира ръководител сектор „Студенти“, след което се предприема анулиране на дипломата, поръчване на нов холограмен стикер, изтриване на дипломата от публичния регистър на Министерството и изработването на нова, следвайки процедурата за издаване на диплома в рамките на 15 дни.