Атестация

Атестирането се провежда в съответствие с ПУДСУ, чл. 120-126, съгласно критерии за атестиране на научно-преподавателският състав, разработени в Наръчник по качеството, приети от СУ, съгласувани с изискванията на ЗВО и изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация. Процедурата е приета с Протокол №15 от заседание на АС от 27.09.2017 г. и влиза в сила от 1.10.2017 г.

Според чл. 121 (1) т. 1 и 2 от ПУДСУ хабилитираните преподаватели подлежат на периодично атестиране веднъж на 5 години, а нехабилитираните – веднъж на 3 години; а според чл. 121 (2) периодът на атестиране на лицата, ползвали отпуски, се удължава с периода на отпуска в случаите на: 1. отпуск по майчинство; 2. отпуск за временна неработоспособност повече от 1 година в течение на 2 последователни години; 3. отпуск за участие в дейността на висши държавни органи. Творческият отпуск не удължава периода на атестация, а средногодишната учебна заетост се изчислява на база годините, в които лицето не е било в творчески отпуск.

При попълването на личния отчет (Приложение 4.1.) трябва да се има предвид, че:

  • по критерий „Учебно-преподавателска дейност“ се отчитат последните 3 пълни академични години за нехабилитираните преподаватели и последните 5 пълни академични години за хабилитираните преподаватели, освен ако не попадате в случаите по чл. 121 (2) от ПУДСУ;

  • по критерии „Научноизследователска дейност“ и „Участие в дейността на академичната общност“ се отчитат последните 3 пълни календарни години за нехабилитираните преподаватели и последните 5 пълни календарни години за хабилитираните преподаватели, освен ако не попадате в случаите по чл. 121 (2) от ПУДСУ;

  • по критерий „Научноизследователска дейност“ се отчитат само публикации и проекти, които са въведени в системата „Авторите“ и в системата за научноизследователска информация (СНИИ). Публикации и проекти, които не са регистрирани в посочените информационни системи, не се включват и отчитат при атестирането. Признават се само публикации, които са с посочена авторова принадлежност към СУ „Св. Климент Охридски“. Виж: Инструкция за работа със система "Авторите"►

Атестиране на преподаватели

Атестиране на изследователи (R1 - R4)

 


Публикувано: 29.11.2018 | Последна актуализация: 13.09.2023