Публична администрация

Обща информация

https://www.facebook.com/groups/pubadmin.su/

 

Създаване на модерното управленско мислене в категориите на публичните политики, доброто управление и социалните мрежи.

 

Мисия

В съответствие с традициите на най-старото висше учебно заведение в България и неговата роля в обществения живот за повече от едно столетие, мисията на относително новата специалност "Публична администрация" бе определена по следния начин:

 • Концентрация на всички усилия, научния потенциал, гражданската съвест и принадлеждността към академичната традиция на преподавателите в специалност "Публична администрация" за създаване на съвременно поколение администратори в публичната сфера в България, съответстващо на историческия момент и усилията на българската нация за демократизиране, присъединяване към европейското семейство и изграждане на гражданско общество в страната.
 • Утвърждаване на висок професионализъм сред възпитаниците на специалността, чрез осигуряване на високо качество на обучението. Това качество включва преди всичко (1) балансирано представяне на отделните сегменти на интердисциплинарното обучение по публична администрация като правни, политически, управленски, стопански и хуманитарни знания; (2) интернационализиране обучението чрез връзки на всяко равнище и във всяко отношение с чуждестранни партньори от Европа и САЩ; (3) осъществяване на изследователска и приложна дейност съвместно със студентите за по-тясно обвързване на учебната работа с потребностите на обществената практика.
 • Разширяване на мисията от обучение на студенти към квалифициране и тренинг и на практикуващи администратори като неразделна част от смисъла на съществуването на висше образование и елитна експертиза по публична администрация.
 • Възпитаване на чувство за социална отговорност, независимост, европейска принадлежност и собствена роля по укрепването на гражданското общество в България сред възпитаниците на специалността.

Бакалавърска степен

Образователните цели на бакалавърско равнище са конкретизирани по начин, който осигурява реализирането на мисията, целите и съдържанието на специалността. Студентите-бакалаври получават основни и профилиращи знания за (1) нормативното устройство на администрацията и на свързаните с административната сфера обществени дейности; (2) за политическата система, политическите отношения и политическата култура, в специфични райони и за отношенията между политическата и административната сфери; (3) за управленските технологии за вземане на решение в областта на националните и регионалните общности, секторите на обществената инфраструктура, държавните и неправителствените организации; (4) за публичните финанси, бюджетирането и принципите на функциониране на икономическите закони в публичната сфера; (5) за информационните системи и технологии на съвремено равнище; (6) за правото и административните аспекти на ЕС.

Студентите-бакалаври от специалността имат възможност да практикуват в различни по своя характер инстанции на местната и централната власт и да подбират в тези рамки отдели и подразделения, съответстващи по- пълно на техните собствени професонални намерения.
Бакалавърското равнище на обучение по публична администрация в Софийския университет развива и някои основни умения. Сред тях са: вземане на решения, решаване на конфликти, връзки с обществеността, работа в екипи и други.

Завършилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да работят като:

 • служители по трудов договор в централната и местната администрация;
 • служители в бюджетни организации в образователния сектор, социалните грижи, здравеопазването, сигурността, администрацията на образованието, културата и т.н.;
 • служители в недържавни публични институции, като сдружения и др.;
 • експерти, референти или специалисти по въпросите на европейската интеграция в областта на административното преустройство;
 • експерти в специфични сектори на стопанската сфера предимно от сектора на публичната-държавна и публичната-общинска собственост.

Студентите придобиват умения за работа с актуалните нормативни документи, информационните технологии в публичната администрация, умения за работа с гражданите в условията на демократично управление и специализирани техники и подходи за управление на различни обществени сфери и програми.

Стремежът на специалност "Публична администрация" е да осигури гъвкаво магистърско образование, което да утвърди преди всичко компетентност, лидерски умения и самостоятелност при вземане на решения. По тази причина бяха създадени три магистърски програми, а техните учебни планове обхващат почти изцяло системата от допълващи се приложни знания и умения, предназначени за висшия управленски персонал. Съставянето на тези учебни програми е съобразено с опита на университетите в Питсбърг (Graduate School of International and Public Affairs), Ню Йорк в Олбани (Rockefeller Institute of Public Policy), Сиракузкия университет (Maxwell School) и преди всичко на Академията за лидерство в Университета на Мериленд (J. MacGregor Burns Academy of Leadership). Обучението на магистърско равнище е адаптирано към специфичните съвременни изисквания на прехода в България. В това отношение програмите включват специални знания за функционирането на европейските институции, за управление на международни проекти в страната и т.н.

Придобилите магистърска степен по публична администрация притежават необходимата професионална компетентност относно ръководството на административните органи в различни сфери, както и за управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация. Студентите придобиват допълнителни умения за прилагане в практиката на нормативни документи, информационните технологии в публичната администрация, както и за вземане на управленски решения в сферата на администрацията в условията на демократично управление. Те също така придобиват познания за взаимодействието между политиката и администрацията в условията на демокрация и формират специфични лидерски умения.

Комплексният характер на придобитите знания и умения позволява широка сфера на реализация на завършилите студенти. Те могат да работят във всички сфери и нива на публичната администрация като държавни служители, за които се изисква магистърска степен на образование в съответствие с предвидените от Закона за държавната администрация, Закона за държавния служител и други нормативни документи изисквания към кандидатите за държавна служба. Те могат да намерят успешна реализация като ръководители в различни ведомства и служби на държавната и местната администрации, включително и на най-високите нива на управленската йерархия.

Специалност Публична администрация е част от професионално направление "Администрация и управление". Заедно с колегите ни от Стопански факултет и Геолого-географски факултет се стремим към все по-качествено и отговарящо на предизвикателствата на външната среда обучение. 

Стратегия за развитие на професионално направление "Администрация и управление" (2020 – 2025)

Електронно списание

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg

Електронното списание „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg” осъществява научна поддръжка на доброто управление в България.

То е насочено едновременно към практикуващи и учени в областта на управлението на публичния сектор. И двете групи могат да публикуват в него, както и обратно – да намират интересуващата ги емпирична или теоретична информация, предоставена от „отвъдната страна”.

Списанието е научно. Материалите в него се рецензират и подбират за публикуване от редакционен съвет по метода peer review, т.е. чрез оценка на съответствието на текстовете спрямо критерии за научност (научен проблем, теза, научен апарат, метод, доказателство, постигане на научен факт). Редакционният съвет е съставен от учени от различни управленски специалности и опитни представители на управленската практика от Министерския съвет и местната власт.

„ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg” укрепва и пропагандира модерното управленско мислене в категориите на публичните политики, доброто управление и социалните мрежи. Списанието представя предимствата на този подход пред архаичното линейно управление, приковало публичната администрация в плен на пасивното изпълнителство. Списанието насочва вниманието към възможностите за поемане на творчески стратегически и политически отговорности от страна на администрацията.

Теми от изключително значение са новата роля на публичната администрация през ХХІ век, принципите на доброто управление в епохата на глобализация, мрежовия подход в управлението, стратегическото мислене, проблемите на административния елит в България, административния капацитет и държавничеството. Централна роля имат изследванията на ефективността и ефикасността на българската публична администрация. Специално внимание се отделя на мултидисциплинарни подход към големите проблеми на общественото управление.

Теми от интерес е мениджмънтът в здравеопазването, образованието, опазването на околната среда, пазара на труда, имиграцията, административната реформа, сигурността, социалните дейности, отношенията между централно и местно равнище. Интерес представляват и техниките и методите за оценката на изпълнението на политиките. Интерес са проблемите на финансирането и бюджетирането на административната дейност.

Въпреки че списанието се фокусира главно върху публичните политики в България, „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg обръща специално внимание на добрите управленски практики от Европа и света.

Контакти със списанието / Journal Contact

Telephone /Fax: +3592 9715184
Email: ejpp.eu@gmail.com

Главен редактор

Тодор Танев

Преподаватели и Катедра

Ръководител на Катедра “Публична администрация”

Доц. д-р Албена Танева

Приемно време

Електронна поща: albena.taneva@gmail.comtaneva@phls.uni-sofia.bg

Членове на Катедра “Публична администрация”

Проф. дпн Тодор Танев - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: prof.tanev@gmail.comtodortanev@phls.uni-sofia.bg 

Проф. дпн Милена Стефанова CV-BG  CV-EN

Електронна поща: milstef@mail.bgmstefanova@phls.uni-sofia.bg 

Проф. дпн Татяна Томова - CV-BG CV-FR

Електронна поща: t.tomova@phls.uni-sofia.bg

Проф. д-р Александър Маринов

Електронна поща: al_mar@mail.bga.marinov@phls.uni-sofia.bg 

Доц. д-р Елена Калфова - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: e.kalfova@gmail.comelena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Симеон Петров - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: simeon.at.petrov@gmail.comsapetrov@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Красен Станчев

Електронна поща: stanchev@ime.bgkrasens@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Атанас Славов

Електронна поща: atanas_slavov@yahoo.comavslavov@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: maria_kotseva@yahoo.commaria_kotseva@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Деница Хинкова - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: d.hinkova@gmail.comdihinkova@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Любимка Андреева - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: lubima.andreeva@abv.bgl_andreeva@phls.uni-sofia.bg

 

Инспектор

Анна Иванова

Електронна поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

+359 2 971 51 84
 

Адрес

Кампус "Изток"
бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 4
София 1113

https://www.facebook.com/groups/pubadmin.su/

 

"Публична администрация" е разкрита с решение на Академичния съвет на Софийския университет през месец април 1997 г. в отговор на новите потребности в управлението. Европейската интеграция на България, структурната реформа и демократизацията на обществените отношения са невъзможни без модерно поколение българска администрация на централно и местно равнище.

Специалност Публична администрация има за цел:

 • Да подготвя специалисти в областта на Публичната администрация за нуждите на местната и държавната власт, както и за неправителствения сектор по образователноквалификационни степени "бакалавър", "магистър" и "доктор".
 • Да обучава и тренира практикуващи администратори от общини, министерства, неправителствени организации и др. самостоятелно или в сътрудничество с Института по публична администрация и европейска интеграция към МС.
 • Да извършва изследователска дейност, експертизи и анализи по актуални проблеми на административната реформа в РБългария, самостоятелно, в сътрудничество с други специалности в СУ, в рамките на проекти с международно участие и по поръчка на общински и държавни организации.
 • Да подпомага развитието на административните кадри в страната и изравняването на критериите за администрацията с тези на ЕС.
 • Да изгражда собствен библиотечен информационен фонд с публичен достъп до него и да съдейства за развитието на кадрите и за научно-изследователската работа на сродни специалности в Университета (политология, европеистика, право и т.н.).
 • Да участва в международното научно сътрудничество по линия на програми за сътрудничество и обмен със страните от ЕС, САЩ и страните-кандидатки за членство в ЕС (TEMPUS, Сократес и пр.).
 
 

Седмична програма, сесия и избираеми дисциплини

 

КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ДИСЦИПЛИНИ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, 2023/2024 УЧ. ГОДИНА

Избираеми дисциплини ОКС "Бакалавър" – ИЗТЕГЛИ
Избираеми дисциплини ОКС "Магистър" МП "Публична администрация" – ИЗТЕГЛИ

За студенти - бакалаври и магистри се активира кампания за ИЗБОР НА ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 
от 01 декември 2023 г. до 13 декември 2023 г.  през системата СУСИ. 

На 14 декември 2023 г. ще бъдат посочени дисциплините, които няма да стартират.

На записаните в тях студенти ще се предлагат дисциплини за избор до 19 декември 2023 г.

За целта моля проверявайте профилите си в СУСИ!!!
(*Студентите, отписани служебно от нестартиращи дисциплини, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат.)

За записване на изборни дисциплини следва да извършите следните стъпки:

 • да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg
 • да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
 • да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
 • да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план– текущ семестър”;
 • да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса „Записан/а“ чрез падащото меню в колоната "Действие".

Внимание! По време на кампанията следва да изберете със статус "Записан/а" най-малко толкова дисциплини, колкото кредити са ви нужни за успешно завършване на семестъра и на учебната година. Напомняме, че за всеки семестър от задължителни и избираеми дисциплини трябва да имате минимум 30 кредита.

Трансфер на кредити от един в друг семестър не се извършва. Избирайки дисциплини можете да направите повече от 30 кредита на семестър, но те не се прехвърлят за следващ семестър.

*Ако желаете да запишете други дисциплини, различни от показаните за текущия за вас семестър, които се предлагат за същата специалност, следва:
- да изберете радиобутона на опцията "Само тези към моя учебен план – останали".
 

За студенти бакалаври, специалност „Публична администрация“:

 • !!! За трети и четвърти курс (Випуск 2020 и 2021) *Ако избирате дисциплини от предишен курс, които не сте записвали и фигурират във вашия учебен план, занятията не трябва да се провеждат по едно и също време с дисциплини, избрани от основната програма на вашия курс.                                                                                   Проект на разпис – ИЗТЕГЛИ       
 • Нямате право да записвате дисциплини, включени в програмата на по-горен от Вашият курс! 

 

*Ако желаете да запишете дисциплини, които се предлагат в други специалности, трябва да изберете радиобутона "Само тези извън моя учебен план".
Внимание! Те са факултативни за Вас и не Ви носят кредити.

 

Програма за всеки семетър и информация за поправителна сесия - последвай линка

 

 

Бакалаври

 

Учебен план за бакалаври, прием 2023

Учебен план за бакалаври, прием 2022

Учебен план за бакалаври, прием 2021

Учебен план за бакалаври, прием 2020

 

ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Образователните цели на бакалавърско равнище са конкретизирани по начин, който осигурява реализирането на мисията, целите и съдържанието на специалността. Студентите-бакалаври получават основни и профилиращи знания за (1) нормативното устройство на администрацията и на свързаните с административната сфера обществени дейности; (2) за политическата система, политическите отношения и политическата култура, в специфични райони и за отношенията между политическата и административните сфери; (3) за управленските технологии за вземане на решение в областта на националните и регионалните общности, секторите на обществената инфраструктура, държавните и неправителствените организации; (4) за публичните финанси, бюджетирането и принципите на функциониране на икономическите закони в публичната сфера; (5) за информационните системи и технологии на съвременно равнище; (6) за правото и административните аспекти на ЕС.

 

Студентите-бакалаври от специалността имат възможност да практикуват в различни по своя характер инстанции на местната и централната власт и да подбират в тези рамки отдели и подразделения, съответстващи по-пълно на техните собствени професионални намерения.

Бакалавърското равнище на обучение по публична администрация в Софийския университет развива и някои основни умения. Сред тях са: вземане на решения, решаване на конфликти, връзки с обществеността, работа в екипи и други.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ могат да работят като: служители по трудов договор в централната и местната администрация; служители в бюджетни организации в образователния сектор, социалните грижи, здравеопазването, сигурността, администрацията на образованието, културата и т.н.; служители в недържавни публични институции, като сдружения и др.; експерти, референти или специалисти по въпросите на европейската интеграция в областта на административното преустройство; експерти в специфични сектори на стопанската сфера предимно от сектора на публичната-държавна и публичната-общинска собственост.

Студентите придобиват умения за работа с актуалните нормативни актове, информационните технологии в публичната администрация, умения за работа с гражданите в условията на демократично управление и специализирани техники и подходи за управление на различни обществени сфери и програми.

 
 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

З/И СЕМ. КР.
Увод в публичната администрация З
1
3

Въведение в правото
З 1 3
Микро икономика З 1 5
Политика и публична власт З 1 7
Статистика  З 1 5
Административно-териториално устройство на Република България З 2 3
Макроикономически анализ на публичните политики З 2 5
Конституционно право  З 2 4
Количествени изследователски методи в публичната администрация З 2 7
Теория на управлението  З 3 7
Административно право и процес З 3 7
Регионална политика 3 3 5
Политически и икономически взаимодействия в публичния сектор З 4 5
Методология на анализа на публичните политики З
4
5
Формиране и осъществяване на публични политики З 4 5
Институции и процес на вземане на решения в ЕС З 5 3
Централна администрация З 5 5
Административни практики З 5 3
Публични финанси З 6 5
Местна власт З 6 7
Административно развитие и реформи  З 6 7
Управление на човешки ресурси З 7 5
Стратегическо управление в публичната сфера З 7

5

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

     
Информатика И 1 3
Академично писане И 1 3
Курс от политология И 1 3
История на българските държавни институции  И 1 3
Реторика И 1 5
Информационни ресурси И 1 3
Делово общуване И 1 3
Счетоводство И 2 5
Публична култура и етика И 2 3
Етнополитика И 2 4
Административно обслужване за гражданите и бизнеса И 2 3
Курс от политология И 2 3
Демография И 3 3
Информационно общество И 3 3
Администрация и политика по еврейския въпрос в България и на Балканите – история и съвременност /на англ. език/ И 3 3
Статистически бази данни и индекси И 3 4
Право на ЕС И 3 4
Връзки с обществеността И 4 5
Техники за вземане на управленски решения  И 4 3
Основни права на човека И 4 3
Оценка на административни дейности и на административен капацитет  И 4 5
Принципи на доброто управление И 4 4
Стратегически комуникационни техники И 4 3
Зелена икономика И 5 3
Устройство на територията И 5 5
Организационно поведение И 5 5
Политики за национална сигурност И 5 5
Държавни помощи и регламенти и мерки за контрол И 5 3
Избори, избирателни системи и изборна администрация И 5 3
Енергетика и добро управление в България И 6 4
Корупция и противодействие на корупцията  И 6 3
Електронно правителство И 6 3
Изработване на политики в Европейския съюз И 6 4
Управление на регионални и национални проекти  И 7 3
Документооборот И 7 3
Трудово и осигурително право И 7 5
Проектиране и управление на социални програми И 7 5
Сравнително местно самоуправление  И 7 3
Административен елит: селекция и развитие  И 7 4
Правна евроинтеграция и правна реформа И 8 3
Банково и кредитно дело И 8 3
Управление на големия град И 8 3
Данъчна система и данъчна политика И 8 3
Управление на екипи И 8 3
Управление на собствеността И 8 5
Управление на конфликти (Conflict Resolution) /на англ. език/ И 8 3
Оценка на въздействието И 8 5
Умения за въздействие И 8 3
Публично право и гражданско участие И 8 4

 

Конспект и процедура за държавен изпит за бакалаври

 

ЗИМНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

 • Срок за подаване на молби за допускане до държавен изпит в Отдел „Студенти“, г-жа Людмила Петрова.

09.01.2024 г. до 16:00 часа на 22.01.2024 г.,

!!! Молбите се подават електронно на имейл адрес: petrova@phls.uni-sofia.bg, задължително подписани и сканирани/снимани, с копие до г-жа Анна Иванова anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

 • Писмен държавен изпит

29.01.2024 г. | от 10:00 ч. до 12:00 ч.| з. 500, блок 4   

 • Устен държавен изпит (*Успешно положеният писмен изпит, е условие за допускане до устен.)

05.02.2024 г.| от 10:00 ч.| з. 512, бл. 4


Процедура по дипломиране

Студентите в специалност „Публична администрация“ се дипломират чрез полагане на държавен изпит.
Подготовката за държавен изпит е по утвърден от катедра „Публична администрация“ Конспект.
Изпита протича в два етапа:
1)Писмен изпит (ТЕСТ, включващ 100 въпроса, с времетраене два астрономически часа)
СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
БРОЙ ТОЧКИ
ОЦЕНКА
 
ДО 50
СЛАБ 2
 
ОТ 51 ДО 61
СРЕДЕН 3
 
ОТ 62 ДО 72
ДОБЪР 4
 
ОТ 73 ДО 83
МН. ДОБЪР 5
 
84 И ПОВЕЧЕ
ОТЛИЧЕН 6
 
*Успешно положеният писмен изпит е условие за допускане до устен.
2)Устен изпит.
В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране:
-Зимна (януари-февруари) 
-Лятна (юни-юли)
Допускане до държавен изпит:
Студентите се допускат до явяване на държавен изпит, при условие че: 
1) са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини по съответните за учебния план на випуска групи с избираеми дисциплини) и 
2)  имат минималния брой кредити за допускане до държавен изпит, изискуеми по учебен план.
Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет,
За допускане до държавен изпит, в предварително обявен срок, всеки студент подава молба по образец http://phls.uni-sofia.bg/article/481 в Отдел „Студенти“, на бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 4, стая  232, при г-жа Людмила Петрова.
Изготвяне на диплома:
След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния линк: https://alumni.uni-sofia.bg/
В срок до 10 дни след успешно положен държавен изпит в отдел „Студенти“ се предават: 1 брой снимка 3,5х4,5 см. надписана с три имена и фак. № и бележка от библиотеката в бл. 2, ет. 2, че не се дължат книги.

 

Конспект за държавен изпит по Публична администрация – ОКС «бакалавър» - зимна сесия, 2023-2024 г.

 

ПОЛИТИКА, ПУБЛИЧНА ВЛАСТ И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ

1. Правовата държава. Право и закон. Система и източници на правото. Йерархия на юридическите актове. 

2. Конституционализъм – същност и принципи. Основни права на гражданите. Разделението на властите според Конституцията на РБ от 1991 г. Законодателна дейност и функции на Народното събрание.

3. Политически системи и форма на държавно управление. Политически партии и избирателни системи.

4. Формиране на изпълнителната власт според Конституцията на РБ от 1991 г. Редовно правителство, правителство в оставка, служебно правителство. Функции и отговорности на президентската институция според Конституцията на РБ от 1991 г.

5. Право и политически институции на ЕС. Европейски парламент, Европейска Комисия, Съвет на министрите – конституиране, състав, компетентност и ред на дейност. Нормотворчески процес в ЕС. Бюджет и бюджетна процедура в ЕС.

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА. ПРАВНИ ОСНОВИ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯТА

 1. Принципи и устройство на българската държавна администрация. Видове длъжности.
 2. Държавна служба – същност и основни принципи. Основни подходи за конституиране на държавната служба.
 3. Държавен служител – понятие и видове. Статут на държавния служител. Права и задължения на държавния служител.
 4. Административни актове – индивидуални, общи, нормативни. Основи на административния процес – издаване и обжалване на административни актове. Съдебен контрол върху административните актове - mahame.

МЕСТНА ВЛАСТ И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ. РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА

10. Местна власт и местно самоуправление. Концепции за ролята на общината. Органи на местната власт. Местна администрация

11. Отношенията местна – централна власт. Разпределение на функции между нивата в системата на държавно управление. Същност  на децентрализацията. Видове децентрализация.

12. Регионално управление и регионални институции. Типове регионални институции. Роля на регионалното управление в управленската система на държавата. Съдържание и оценка на регионалната политика

13.Регионална политика на ЕС – цели, обекти, система за мониторинг. Структурни фондове – основен инструмента на регионалната политика на ЕС.

ИКОНОМИКА И ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

14. Обща характеристика на пазара. Функции на пазара. Видове пазари. Брутен национален и брутен вътрешен продукт. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане.

15. Заетост и безработица – причини, измерване. Форми на безработицата. Същност, видове и измерване на инфлацията.

16. Характеристика на публичните финанси. Развитие на възгледите за публичните финанси и намесата на държавата в икономиката. Данъци, такси, осигуровки.

17. Публични разходи: характеристика и видове. Публични приходи: характеристика и видове. Държавен бюджет – същност, видове, етапи на съставяне. Фискална политика.

ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО. СТРАТЕГИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

18. Цикъл на управлението в публичния сектор. Governance и Management. Добро управление. Цели и целеполагане. Управленски функции.

19. Управленско решение. Качество и ефективност на решението; дърво на решението; риск и неопределеност. Управленска информация.

20. Принципи на стратегическото управление. Стратегии и политики. Същност на гранд стратегията. Държавничество.

21. Стратегическо равнище на управлението. Стратегическите цели. Стратегическо планиране.

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

22. Анализ на публични политики. Триъгълник на доброто управление. Предимства и провали на трите сектора.

23. Цикъл на анализа на политики – същност и съдържание на шестте стъпки.

24. Цели, инструменти и резултати на политиките. Рационалност и приемливост на политиките.

35. Заинтересовани страни. Видове. Включване и участие. Линейни модели на публични политики. Промяна на публичните политики.

26. Статистически анализ и публични политики. Видове признаци. Качествен и количествен анализ. Задачи на статистическия анализ. Анализ на динамиката на количествени характеристики. Анализ на връзки между качествени признаци.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА

27. Модерни разбирания за управлението на човешките ресурси. Развитие на школите за мениджмънт на човешките ресурси. Съдържание и специфики на концепциите за мотивация и лидерство.

28. Управление на човешките ресурси в публичния сектор. Набиране на персонал. Съвременни аспекти на управлението на изпълнението.

29. Социалната промяна в епохата на глобализация. Модели на промяна. Развитие и теории на развитието. Устойчиво развитие.

30. Реформата като основен инструмент на развитието. Обща характеристика на административното развитие и административните реформи.

 

Литература

1.Брайкова, Т., Публичните политики, УИ „Св. Кл. Охридски“, С. 2003.

2.Брусарски, Р., Теория на публичните финанси, С., 2007. / Стоянов, В. Финанси, първа, втора и трета част, С., 1997

3.Владимирова, К.  Управление на човешките ресурси. Стратегии, стандарти, практики. УИ „Стопанство“, София, 2006 г.

4.Вълчев, Д. Лекции по Обща теория на правото, Част 1, С., Сиела, 2016 / Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия, С., Сиби, 2010

5.Икономика на публичния сектор, /адаптиран вариант на учебника на Браун и Джаксън/. С. 1998

6.Калфова, Е., 2019, Регионално управление и регионална политика – приложение и оценка, УИ „Св. Климент Охридски“.

7.Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, УИ, София 1997, 2004.

8.Лазаров, К., Тодоров, Ив. Административен процес, С., Сиела, 2020

9.Лисев, Ст., Р. Русинова, отг. ред., Макроикономика, Парадигма, С. 2001.

10.Лисев, Ст., Р. Русинова, отг. ред., Микроикономика, Парадигма, С. 2000.

11. Маринов, А. Увод в публичната администрация (Учебно пособие), С., 2012, ИК Фльорир

12. Маринов, А. Между еволюцията и социалното инженерство (Теория и практика на административните реформи) С., 2016, ИК Иврай

13.Славов, Ат., Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи, С., Сиела, 2017

14.Славов, А. Върховенството на конституцията. Същност и гаранции, С., ИК „Проф. Петко Венедиков”, 2010

15. Стефанова, М., Местна власт и местно самоуправление, Второ, преработено и допълнено издание, С., 2021

18. Танев, Т., С. Петров, учебник по „Теория на управлението в публичната сфера“, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020

19.Танев, Т. Анализ на публичните политики (Науката за създаване на конкретни политики). Военно издателство, С., 2008.

20.Танев, Т., Към ново разбиране за стратегиите, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2021.

21.Харалампиев, К. Въведение в основните статистически методи за анализ (второ преработено и допълнено издание). София: ИК „Балон”, 2012 / Харалампиев, К., А. Марчев. 2017. Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни. Институт за развитието на публичната среда, София, достъпно в: https://iped.bg/bg/publication/handbook-empirical-methods-for-data-collection

22. Как работи ЕС. Пътеводител за европейските институции, Брюксел: ЕК, 2014, http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a6a89dc-4ed7-4bb9-a9f7-53d7f1fb1dae.0008.03/DOC_1

 

СБОРНИК: Приноси към теорията и практиката на публичната администрация, Университетско издателство «Св. Кл. Охридски», 2017, например: Андреева, Л. Въведение в  управлението на човешките ресурси:  концепцията за управление на изпълнението в публичната сфера. В сб. 2017, с. 318-338; Коцева-Тикова, М., Публични финанси, в: Приноси към теорията и практиката на публичната администрация, 2017, с. 339-379; Коцева-Тикова, М., Данъчната система и данъчна политика, 2017, с. 380-394; Славов, А., Политическа и юридическа същност на конституцията, 2017, с. 156-175; Танев, Т., Принципи на стратегирането в публичната сфера,  2017, с.41-102; Танева, А., Към разбиране на понятието за политическо, в сб. 2017 с. 121-155; Томова, Т., Съвременният контекст на публичните политики: предизвикателствата за интструменталната рационалност, в сб., 2017, с. 15-40.

Нормативни актове:

Конституция на Република България

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ИЗТЕГЛИ КОНСПЕКТА

 

Магистри

 • Магистърска програма: Публична администрация
 • Магистърска програма: Публичен мениджмънт и политики
 • Магистърска програма: Европейска публична администрация
 • Магистърската програма: Оценка на политики и оценка на въздействие
 •  

  Основната цел на магистърските програми е да осигури висока теоретична и практическа  професионална подготовка за работа в институциите и организациите от системата на публичното управление: централна и местна власт, публичен и неправителствен сектор. Те са разработени, за да съдействат за изграждането на професионална държавна служба, на ефективен публичен и отговорен неправителствен сектор чрез създаването на модерно поколение лидери – квалифицирани и мотивирани да поемат управлението на обществената сфера в съответствие с демократичните ценности и принципите на доброто управление.

   

  Стремежът на специалност „Публична администрация“ е да осигури гъвкаво магистърско образование, което да утвърди преди всичко компетентност, лидерски умения и самостоятелност при вземане на решения. По тази причина са създадени три магистърски програми, а техните учебни планове обхващат почти изцяло системата от допълващи се приложни знания и умения, предназначени за висшия управленски персонал. Съставянето на тези учебни програми е съобразено с опита на университетите в Питсбърг (Graduate School of International and Public Affairs), Ню Йорк в Олбани (Rockefeller Institute of Public Policy), Сиракузкия университет (Maxwell School) и преди всичко на Академията за лидерство в Университета на Мериленд (J. MacGregor Burns Academy of Leadership). Обучението на магистърско равнище е адаптирано към специфичните съвременни изисквания на прехода в България. В това отношение програмите включват специални знания за функционирането на европейските институции, за управление на международни проекти в страната и т.н.

   

  Комплексният характер на придобитите знания и умения позволява широка сфера на реализация на завършилите студенти. Те могат да работят във всички сфери и нива на публичния сектор като държавни служители, за които се изисква магистърска степен на образование; като ръководители и експерти в различни ведомства и служби на европейската, държавната и местната администрации, включително и на най-високите равнища на управленската йерархия;  като ръководители и администратори в организациите от сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и т.н.; като експерти и консултанти в национални и международни неправителствените организации, които се занимават  със застъпничество или предлагат услуги на гражданите.

   

   

  Изисквания за магистърска теза

   

  ДИПЛОМИРАНЕ МЕСЕЦ ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2024 Г.

  ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

  до 13.11.2023 г. най- късно, 

  подписана и сканирана на имейлanna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

  с копие до избрания научен ръководител.

  Може да я изтеглите от ТУК.

  *Темата се разглежда и утвърждава на заседание на катедрения съвет.  (Заседанията на катедрата се състоят веднъж месечно в третия понеделник на всеки месец). Тази молба може да се подаде най-късно седем дни преди катедрено заседание.

  ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА

  Допускането до защита става след подаване на съответната молба в Отдел „Студенти“ http://phls.uni-sofia.bg/article/481

  За допускане до защита подавате Молба в срок OT 6 ДO 11 ЯНУАРИ 2024 Г.

  на имейл адреса на г-жа Людмила Петрова (инспектор отдел студенти)  petrova@phls.uni-sofia.bg с копие до г-жа Анна Иванова (администратор на МП) anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

  *В отдел „Студенти“ изготвят справка дали сте семестриално завършили. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.

  ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА

  На всички заявили желание да се дипломират през месец ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2024 г. ще бъде даден достъп до специално разкрито пространството в МУДЪЛ. То ще бъде озаглавено „Защити на дипломни работи – ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2024 г.“ и ще бъде достъпно в менюто „Моите курсове“.

  В срок от 12 ЯНУАРИ ДО 07:59 ЧАСА НА 19 ЯНУАРИ 2024 г. дипломантът трябва:

  1. Да прикачи файла с дипломната работа като чернова във формат (.doc) , (.docx) или (.odt). Друг формат, напр. (.pdf) не е разрешен. Файлът задължително да бъде озаглавен "Дипломна работа, фак. № ………….";

  2. Да декларира (с отметка) авторството на текста;

  3. Да натисне бутон за окончателно изпращане на документа. До един час след изпращане (възможно е и повече), системата автоматично генерира анализ на текста за наличие или липса на плагиат. 

  Брой файлове за прикачване: Разрешен е само ЕДИН (заглавна страница, съдържание, изложение и всички приложения трябва да са в един файл)

  Брой опити за прикачване на правилния файл: Един.

  *Системата ще приема качване на файлове до 7:59 часа, след това се затваря автоматично!!! 

  До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи!!!

  ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

  Препоръчва се дипломната да е с обем между 50 и 70 страници.  

  (Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines)

  ФОРМАЛЕН ВИД

  Титулната страница трябва да информира за:

  1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;

  2. Темата на дипломната работа;

  3. Трите имена и факултетен номер на автора;

  4. Електронна поща за кореспонденция;

  5. Наименованието на магистърската програма;

  6. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница. (при качване на дипломните работи в Мудъл не се изисква подпис на титулната страница от научен ръководител)

   

  * На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!

  Важно:

  Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.

  Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа.

  ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И СТАНОВИЩЕ ОТ НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

  Научните ръководители в срок от 19 до 22 ЯНУАРИ 2024 г. изготвят и качват в МУДЪЛ пространството:

  1. Протокол за проверка на оригиналността на текста.

  2. Становище.

  РЕЦЕНЗИИ

  Дипломни работи, за които има положително Становище се допускат до защита и се предават за изготвяне на рецензии на 23 ЯНУАРИ 2024 г.

  Рецензиите се предоставят на дипломантите чрез поставянето им в същото пространство в МУДЪЛ, не по-късно от три дни преди датата за защита.

  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

  Защитите на дипломни работи ще се проведат на

  ДАТА:  05 ФЕВРУАРИ 2024 Г.

  ЧАС: 10:00 ЧАСА

  ЗАЛА/ПЛАТФОРМА: ЗАЛА 107 НА БЛОК 4

  УСПЕШНО ПОЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

  След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния линк: https://alumni.uni-sofia.bg/

  И предаване в отдел „Студенти“ на 1 брой снимка 3,5х4,5 см. Надписана с три имена и фак. №

   

  ВНИМАНИЕ: По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.

   

  Насоки при избор на тема:

  Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа.

  (1) Намиране на интересен за студента изследователски проблем.

  (2) Избраната тема трябва да бъде ясно и кратко дефинирана (в началото на текста);

  (3) Цялата дипломна работа трябва да бъде структурирана около намирането на отговор на формулирания изследователски проблем.

  (4) Изследванията трябва да имат ясно дефинирани обект и метод.

  (5) Дипломната работа трябва да има ясно дефинирана теза.

   

  Структура

  Дипломната работа съдържа увод, изложение (структурирано в глави), заключение.

  Уводът поставя централния изследователски проблем. В него се излагат целта и задачите на дипломната работа. Изследователският проблем и авторовата хипотеза трябва да бъдат кратко и ясно дефинирани.

  Изложението съдържа анализа на поставения проблем. Аргументирано и логически последователно се излагат: тезата на автора, направеният анализ и резултатите от него и изводите, до които се достига. Резултатите от направения анализ са аргументите, с които се доказва (или отхвърля) дефинираната от автора теза.

  Структурата на дипломната работа предполага развиване на отделните части в самостоятелни глави, както и тяхното вътрешно структуриране на подточки.

  Заключението съдържа в синтезиран вид основната идея на автора и резултатите, до които достига при своя анализ.

    

  Литературни източници и цитиране

  Дипломната работа трябва да демонстрира умение при боравенето с литературни източници. Тя трябва да включва списък на цитираната литература в края на дипломната работа, съдържащ точно описани: автор, произведение, град, издателство, година. (Например: Русо, Ж., Избрани съчинения, том 2, София, 1988)

  Ако се цитира статия в сборник, се посочва заглавието и на статията, и на сборника, както и редакторите му. Източниците могат да бъдат семинарни текстове, литература, самостоятелно подбрана от дипломанта, материали от интернет (посочва се точният интернет адрес).

  В текста трябва да има точно позоваване на автор и година на издаване на използваното произведение, както и точната страница. Цитирайте в кавички, когато се позовавате на конкретен пасаж или думи от даден текст. Когато авторовата мисъл се цитира буквално, тоест в кавички, се посочва конкретната страница. Например, (Русо 1988: 57), т.е. в скоби след цитираните в кавички думи се посочва авторът и годината на изданието, което сте ползвали, а след двоеточието е посочена конкретната страница. Пълните библиографски данни на цитираното произведение се посочват в списъка с цитираната литература.

  Ако преразказвате близо до текст и в този смисъл цитатът не е точен, но е очевидно заимстван отнякъде, то цитирането да става с позоваване от типа (вж. Русо 1988: 28 – 34).

  При включени таблици и графики им се дава заглавие и се посочва източникът. Тук важат същите правила за цитиране.

  Ползването на доклади следва същия тип позоваване – с кавички и конкретна страница на текста от дадения документ, като в цитираната литература се посочва откъде е достъпен даденият цитиран източник.

  Цитирането или позоваването на уебстраници съответно предполага точното цитиране на местонахождението на текста в дадения сайт. В списъка на цитираната и ползвана литература се посочват само входните портали към дадените сайтове.

  Наличието на данни и друг вид обемен илюстративен материал е добре да бъде „изнесен” в края на текста като приложение. Наличието на повече от едно приложение предполага тяхното номериране.

  За по-подробна информация относно цитирането – посетете тези линкове:

  Христо Атанасов – „Цитирането и библиографията: между установените стандарти и липсващите правила (1)”

  Христо Атанасов – „Цитирането и библиографията: между установените стандарти и липсващите правила (2)”

   

  Полезни съвети

  • Магистърската теза се различава от отчет или доклад. Изложението в дипломната работа не представлява преразказ на закони или други нормативни документи, на обзорните доклади и т.н. Добър начин да се избегне това е като се започне с формулиране на проблема: какво се защитава в дадената работа?
  • Покажете, че познавате концепция, чрез която ще разглеждане темата си. Представете познанията си с оглед на избраната от вас тема. Логично е това да бъде направено в Първата глава на работата.
  • Наличието на обемен илюстративен материал е добре да бъде представен в края на текста като приложение.

   

  Характерни грешки при разработването на магистърските тези

  • Да се търсят и представят като свои готови магистърски разработки.
  • Да се представят за магистърска теза готови доклади (например такива, разработвани по проекти за оперативните програми и други подобни).
  • Липсваща теза, обект, метод, цели и задачи на разработката, библиографска справка.
  • Разнообразни неточности при цитирането (например, посочени източници в библиографията, които не са използвани в изложението; обратно, използвани източници, които не са отразени в цитираната литература; преразказ на обширни пасажи без позоваване на автора; липса на теоретични източници; неточно позоваване на уеб източници и др.

   

  Не забравяйте, че разработването на магистърска теза ви представя като специалисти по даден проблем. С разработката си заявявате и защитавате специфичното си знание по даден въпрос. Вие демонстрирате, че:

  Първо, сте наясно със състоянието на нещата (нормативна база, статистика, съществуващи изследвания по въпроса, институционална рамка спрямо разглеждания от вас въпрос и т.н.);

  Второ, че познавате в известна степен научната теория по въпроса, че са сте запознати с други анализи по темата и провеждате своя анализ на конкретен въпрос въз основа на концепция, която познавате.

  Трето, че умеете да анализирате конкретно избрания от вас проблем в контекста на представените по-горе параметри. На тази основа правите своите изводи (в заключението на разработката си) и се заявявате като специалист по дадената проблематика.

  Ако се придържате към този подход, за вас ще бъде по-интересно, по-лесно и по-ползотворно усилието за разработване на дипломната работа.

  Преди да се подходи към непосредствена  работата по магистърската теза дипломантът и научният ръководител следва да уточнят следното:

  • Каква е тезата, която ще залегне в основата на разработката и ще бъде защитавана;
  • Какъв е планът на работата;
  • Каква литература следва да залегне в основата на дадената разработка;
  • Какъв ще бъде подходът на дипломанта (дали ще прави вторичен анализ на вече публикувани резултати; дали ще прави преди всичко теоретичен преглед, дали ще провежда собствено изследване и т.н.)
  • Да се установи по какъв начин ще протече взаимодействието между научния ръководител и дипломанта.

   

  Клуб Публична администрация

  Клуб „Публична администрация“ е доброволно сдружение с нестопанска цел на студенти от специалност „Публична администрация“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Клубът е учреден на 16.11.2016 г.

  Повече информация, новини и актуални инциативи на Клуб "Публична администрация" на: https://www.facebook.com/ClubPublAdm/

  БЮЛЕТИН КПА - БРОЙ 2/2020 - изтегли тук

  БЮЛЕТИН КПА - БРОЙ 1/2020 - изтегли тук

   

      

   

  Мисия:

  В съответствие с мисията на специалност „Публична администрация“, Клуб „Публична администрация“ работи за качеството на образованието и издигането на престижа на специалността, както и за изграждането на дух на общност в нея.

  Цели:

  • Създаване на мрежа от студенти, алумни и преподаватели от специалност „Публична администрация“;
  • Насърчаване на студентското включване в академични и извънаудиторни мероприятия и дейности;
  • Издигане на престижа на СУ „Св. Климент Охридски“ и на специалност „Публична администрация“;
  • Подобряване на компетенциите на  студентите чрез:
  1. Срещи с държавни служители, експерти, учени, преподаватели, алумни и други, които имат отношение към публичния, частния и неправителствения сектор
  2. Организиране на публични лекции, публични дискусии, кръгли маси, конкурси и други, а също така и популяризиране на мероприятия, които имат отношение към сферата на интерес
  3. Проектна дейност
  • Представляване интересите на студентите от специалност „Публична администрация“ пред ръководствата на Катедра „Публична администрация“, Философски факултет и СУ „Св. Климент Охридски“;
  • Установяване на взаимоотношения със сродни организации.

  Адрес:

  Кампус "Изток"

  бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 4, ет. 1, кабинет 118

  София 1113

   

  clubpubladm@gmail.com

  https://www.facebook.com/ClubPublAdm/

   

   

  Конкурс за есе ЛИЛЯНА ДАНЕВА – БРИЗБИ - 2023 г.

   

   

  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

  КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

  Обявява

  КОНКУРС

  ЗА ГОДИШНАТА НАГРАДА “ЛИЛЯНА ДАНЕВА – БРИЗБИ"

  ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО  ЕСЕ В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

   

  НА ТЕМА:

  „Ролята на публичната администрация в сплотяването на общността“

   

  The Role of Public Administration in Bringing the Community Together

   

  Есетата в размер до 20 страници трябва да бъдат предадени до 26-ти май 2023 г. на имейл адрес anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg. 

   

  Право на участие имат всички студенти от Софийския университет.

   

  НАГРАДАТА:

  Грамота и приз в размер на 500 британски лири, любезно предоставени от семейство Бризби

   

  Всички участници получават диплом за участие в конкурса.

   

  Изисквания към оформлението:  Текстовете трябва да са написани с шрифт Times New Roman, 12, междуредие 1,5

   

  Конкурсът е анонимен. Конкурсните есета не трябва да имат титулна страница с име на кандидата.

  При предаването на текста се получава номер, с който есето се представя на членовете на журито. Текстът се предава на хартиен и електронен носител. Представя се резюме на български и английски език. Изисква се есето да произтича от проучване от страна на студента-кандидат по проблема. Ползваните литература и източници трябва да бъдат цитирани по стандартните за това начини, както и да бъдат описани в приложение с библиография. 

   

  Изисквания към съдържанието: Текстът трябва да съдържа основна теза на автора и аргументи; използваната литература трябва да бъде надлежно обозначена в цитати или с позоваване, а цитираните източници да бъдат описани в библиографска справка в края на текста.

  Съгласно Статута на наградата, приет през 1999 г. от Ректорския съвет на СУ, тя е индивидуална и еднократна за годината в размер на 500 британски лири, любезно предоставени от семейство Бризби. Връчва се на церемонията в Деня на специалност „Публична администрация“. През 2023 г. Денят на „Публична администрация“ ще се проведе на 31 май.

  Интердисциплинарна комисия, назначена от Ректора на СУ в съответствие със Статута определя с консенсус едно от есетата за награда. 

  Всички участници в конкурса получават грамота-сертификат за участие. 

   

   

  Следдипломна квалификация по оценка на въздействието

   

  Описание

  • Следдипломната квалификация по оценка на въздействието е насочена специално към държавни служители и професионалисти от частния и неправителствен сектор занимаващи се с разработване на политики.

  • Завършилите следдипломната квалификация ще придобият конкретни умения за извършване оценка на въздействието, която е от решаващо значение за реализирането на стратегии в публичното управление.

  • Учебната програма се осъществява съвместно между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по публична администрация.

  • Лекторите в следдипломната квалификация по оценка на въздействието са професионалисти в практически опита в държавната администрация, НПО и частния сектор

  • Обща продължителност: 4 месеца, смесена форма на обучение – присъствено и електронно

  • Обучение: петък и събота (групови и индивидуални задачи).

   

  Програмата се състои от 8 задължителни и 2 избираеми модули. Продължителността на обучението по всеки един модул е 30 учебни часа. За завършване на квалификацията са необходими общо 10 модула (300 учебни часа). Занятията са разпределени в 4 месеца в рамките на петък и събота за периода март – юли 2020 година. Обучението се провежда в присъствена и електронна форма на обучение. 

  Програмата е разделена в отделни модули, в следните тематични направления:

  1. Оценка на въздействието в публичното управление.

  2. Оценка на въздействието на регулирнето.

  3. Нормотворчество и нормотворчески процес. 

   

  Успешно завършилите студенти получават удостоверение за следдипломна квалификация, издадено от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

   

  Прием на кандидати

  Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет. Документите се подават в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 47, от 10 ч. до 17.30 ч. в периода от 23.01.2020 г. до 16.03.2020 г.

   

  По банков път: IBAN – BG52 BNBG 9661 3100 174301 ; BIC - BNBGBGSD

  В паричен салон на СУ: Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

  Таксата за обучение може да се плаща разсрочено.

   

  Необходими документи за кандидатстване

   

  За допълнително информация:

  • От ИПА: Габриела Савова, тел. 02 940 29 80; е-mail: g.savova@ipa.government.bg
  • От СУ: Анелия Георгиева, тел. 02 9871046, е-mail: amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg На този електронен адрес ще могат да се подават документите по електронен път - сканирано копие от диплома за висше образование, СV и молба-образец.

  ​       За допълнителни въпроси: Анна Иванова, anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg, +359 2 971 51 84

   

  ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ

  КАТАЛОГ НА ИПА ЗА 2020 г. 

   

  Public Administration - Master

   

   

  Master Programme „Public Administration“(in English)

  Duration: 2 semesters;

  Form of education: full-time;

  Head: Assoc. Prof. Albena Taneva, PhD;

  Tel.:  (++359) 2 971 51 84

  e-mail: albena.taneva@gmail.com

  Coordinator:    Anna Ivanova           

  e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

   

  Graduates of the Master's degree in "Public Administration" expand and deepen their knowledge and skills in disciplines, essential for work in the field of public administration - legal, economic, managerial, political and humanities.

  The education of Public Administration is built for the requirements of modern European-Style Administration and meets the aspirations of the contemporary European administrative reform.

  Students who acquire a Master's degree in Public Administration will have the necessary professional competence on the public management in various spheres and sectors. Students acquire skills for practical application of regulations, human resources management, information technologies use in the public administration, making management decisions in the areas of public policy, governance and administration in terms of democratic governance. Graduates also acquire knowledge of the interaction between politics and administration, public governance and economics and form specific leadership skills.

  The variety of the knowledge and skills acquired in the Master's program allows wide field of realization for graduates. They can work in all areas and levels of Public Administration as Civil Servants, which require a Master's degree in accordance with the specific regulations in the field. They can find their career as managers in various departments of the State, Local and European Institutions administration, including the highest levels of the public management hierarchy.  They can also work in the nonprofit sector and in the consultancy services for public sector.

  Admission requirements:

  •Official diplomas and transcripts of higher education degree programmes (at least BA level) from a recognised university.

  •Completed application form.

  Selection of applicants is based only on submitted transcripts and official documents.

  The lectures in the full-time MPA programme are held on a regular weekly basis predominantly during Saturdays and Sundays.

   

   

   

  Sofia University „St. Kliment Ohridski”

  Department of Public Administration

   

  PROGRAMME OF STUDIES

  Public Administration  

   

  Education Degree: Master

   

         National Classifier: 3.7. Administration and Management

         Period of Education: 2

         Mode of Study:  FULL TIME

         Qualification Degree: Master of Public Administration       

   

  Qualification Characteristics

  Major: Public Administration

  Master Programme: Public Administration

   

  1. Main Focus and Educational Goals

   Graduates of the Master's degree in "Public Administration" expand and deepen their knowledge and skills in disciplines, essential for work in the field of public administration - legal, economic, managerial, political science and humanities.

   

  2. Education (Knowledge and Skills Required for Successful Professional Activity; General Theoretical and Specialized Training, etc.).

   

  The education of Public Administration is built for the requirements of modern European-Style Administration and meets the aspirations of the contemporary European administrative reform.

   

  3. Professional Skills

   

  Students who acquire a Master's degree in Public Administration will have the necessary professional competence on the management of the administrative authorities in various spheres, as well as human resource management from Central, Local administration and European Institutions administration. Students acquire additional skills for practical application of regulations, information technology in public administration as well as making management decisions in the areas of public policy, governance and administration in terms of democratic governance. Graduates also acquire knowledge of the interaction between politics and administration, public governance and economics and form specific leadership skills.

   

  4. Professional Career     

   

  The variety of the knowledge and skills acquired in the Master's program allows wide field of realization for graduates. They can work in all areas and levels of Public Administration as Civil Servants, which require a Master's degree in accordance with the specific regulations in the field. They can find their career as managers in various departments of the State, Local administration and European Institutions administration, including the highest levels of the public management hierarchy.

   

  Седма международна конференция по „Публична администрация“

 • ВАЖНИ СРОКОВЕ
 • ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
 • НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
 • РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
 • ПРОГРАМА
 •  

  на тема:

  „КРИЗИ В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ДНЕС –
  ОТ ЛОКАЛИЗЪМ ДО ДЕТЕРИТОРИАЛИЗАЦИЯ“

  26 октомври 2023 г. 

   

  ПЪЛНА ПРОГРАМА - ИЗТЕГЛИ

  Седмата международна конференция, организирана от катедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“,  ще се проведе на 26-ти и 27-ми октомври 2023 г. Формата на провеждане е хибридна – присъствено и онлайн.

  Острата конфликтна динамика на съвременната епоха разтвори дълбоки дефицити в стратегическото мислене, целеполагане и управление в либералния свят. Негласно вече се приема, че стратегическите дефицити засягат сферата на сигурността, икономическата политика, дипломацията, енергетиката, културата и въобще всяко направление на стратегирането в западния свят и България в частност. Дефицити изглежда се появиха даже в самото понятие за стратегия. Налице ли е стратегическа криза на държавността?

  Поканата е отправена към учени и изследователи от всички научни области, стига проблематиката на анализите да е свързана с актуалните проблеми на стратегическото управление – било то теоретични, методологически или практически.

  Поканени са учени и практици от сферата на публичната администрация, философи, политолози, икономисти, юристи и други изследователи на управленските процеси от България и чужбина.

  ВЪЗМОЖНИ ДИСКУСИОННИ ОБЛАСТИ ЩЕ БЪДАТ:

  ДЪРЖАВНИЧЕСТВО:

  • Какво препятства стратегическото лидерство в съвременната кризисна епоха?
  • Променят ли процесите на детериторизация начините и методите на управление на националните държави и в каква степен стратегирането може да реши проблемите в „отворената“ обществена система?

  ПОЛИТИКА:

  • Какво предизвикателство за държавните стратези представлява детериториализацията като значим резултат от глобализацията?
  • Какви са последиците от раздалечаването между „западно“ и „източно“ стратегическо мислене?

  ТЕОРИЯ:

  • Какви са теоретичните дефицити, които водят до стратегически дефицити на управлението напоследък?
  • Отново: кое е работещото понятие за стратегия в публичната сфера от гледна точка на успешни кейсове?

  МЕТОДОЛОГИЯ:

  • Как започва един стратегически план: с подробна констатация на проблемите, с декларирана „визия“ или всъщност с нещо съвсем различно?
  • Необходим ли е днес нов тласък на методологията “Strategy-as-Practice”?

  ПРАКТИКА:

  • Какви са стратегическите дефицити в управлението на дадена сфера (икономика, сигурност, енергетика, външни отношения и т.н.)?
  • Как по-нататък да се създава и развива капацитет за стратегическо планиране в институциите на местното и държавното управление?

  Докладите на участниците ще бъдат публикувани в отделен научен сборник. Допускането на докладите до публикация ще се осъществи чрез научна редакция (peer review).

   
  Работни езици на конференцията: български и английски.
  Информация за конференцията на: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab2980
  Не се изисква такса за правоучастие.
  Конференцията ще се проведе на:
  Дати: 26 октомври 2023 г.

  Място: Конферентна зала, Ректорат, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, София, бул. „Цар Освободител“ 15.

  Заявки за участие се приемат до 15-ти октомври 2023

  Заявки за участие се приемат на: pa_conference@phls.uni-sofia.bg

   

  The Seventh International Conference in Public Administration

 • IMPORTANT DATES
 • REQUIREMENTS FOR THE CONFERENCE PAPERS
 • SCIENTIFIC AND ORGANIZING COMMITTEE
 • APPLICATION FORM
 •  

  “CRISES IN STRATEGIC MANAGEMENT TODAY -
  FROM LOCALISM TO DETERIORIALIZATION”

   

  October 26, 2023

   

  PROGRAM

  The modern era’s sharp conflict dynamics has dissolved deep deficits in strategic thinking, strategic goal-setting and strategic governance throughout the liberal world. Strategic deficits affect the spheres of security, economic policy, diplomacy, energy, culture – generally, every field of strategizing in the Western world in general and Bulgaria in particular. Deficits seem to have appeared even in the very concept of strategy. Is there a strategic crisis of modern statehood?

  This invitation is addressed to scientists and researchers from all scientific fields as long as their research is related to the current problems of strategic management – be it theoretically, methodologically or practically. Scientists and practitioners from the field of public administration, philosophers, political scientists, economists, lawyers and other researchers of management from Bulgaria and abroad are invited.

   

  DISCUSSIONS WILL POSSIBLY COVER GENERAL FIELDS SUCH AS:

  STATESMANSHIP:

  • What hinders strategic leadership in modern crisis era?
  • Do the processes of deterritorialization change the ways and methods of governing nation-states, and to what extent strategizing is able to solve problems in the “open” political system?

  POLITICS:

  • What challenge for political strategists does deterritorialization pose as a significant outcome of globalization?
  • What are the implications of the drift between “Western” and “Eastern” strategic thinking?

  THEORY:

  • What are the theoretical deficits that lead to strategic management deficits recently?
  • Once again: what is the working concept of strategy in the public sphere in the shadow of successful cases?

  METHODOLOGY:

  • How does a strategic plan start: by a detailed problem statement, by a stated “vision” or, in fact, by something completely different?
  • Is a new push of the “Strategy-as-Practice” methodology necessary today?

  PRACTICE:

  • What are the strategic deficits in the management of a given sphere (economy, security, energy, foreign relations, etc.)?
  • How to further create and develop capacity for strategic planning in local and state government institutions?

   

  The papers of participants will be published in a separate scientific collection. They will be accepted for publication by peer review.

  The working languages ​​of the conference are Bulgarian and English.

  No participation fee is required.

  The conference will be held on October 26, 2023

  Place: Conference Hall, Rectorate, Sofia University St. Kliment Ohridski, 15 Tsar Osvoboditel Blvd., Sofia

  Applications are accepted until October 15, 2023

  The Sixth International Conference organized by the Department of Public Administration of Sofia University “St. Kliment Ohridski ” will be held on October 26-27, 2023. Its form would be hybrid – both physical presence as well as online.
  Information about the conference: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab2980
  Applications are accepted at pa_conference@phls.uni-sofia.bg