Студентска мобилност

Инициативата "Студентска мобилност" дава възможност на студентите да се обучават от 3 до 10 месеца в университет на друга европейска страна участничка в програмата.

Цели

 • осигуряване на възможност студентите да се възползват от образователния опит в други европейски страни;
 • популяризиране на сътрудничеството между институциите и обогатяване на образователната среда на приемащите институции;
 • развитие на добре квалифицирани бъдещи специалисти, които притежават международен опит и отворено съзнание;
 • трансфер и признаване на кредити за периода на обучение в чужбина, като се прилага ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) или съвместима система.

ЕРАЗЪМ е програма на Европейския съюз за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина, в която е създадена е на 30.01.1987 г.

Участие в програма ЕРАЗЪМ

Право на участие в секторна програма ЕРАЗЪМ имат:

 • Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
 • Висши училища;
 • Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища;
 • Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации;
 • Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд.
 • Публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище;
 • Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот;
 • Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.

Университетска Харта ЕРАЗЪМ

За да участват в секторна програма ЕРАЗЪМ, висшите образователни институции следва задължително да притежават Университетска Харта „Еразъм”, която се издава от Европейската комисия въз основа на специално публикувана от нея ежегодна Покана за подаване на предложения.

За повече информация:

Международен отдел на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Телефони: +359 2 9308 220; +359 2 9308 700
Факс: +359 2 946 01 15
Е-mail: intern@admin.uni-sofia.bg

Контакт с координатор