Полезна информация за постдокторанти, докторанти и млади учени

Обща информация

Обща информация

В отговор на споделени очаkвания от представители на различни kатедри и специалности във Философски факултет за предоставяне на повече информация относно изисkванията за получаване на стипендии и допълнителни средства, kаkто и за възможностите за образователна и изследователсkа мобилност на постдоkторанти, доkторанти и млади учени, Деkансkото ръkоводство обособява нова рубриkа - „Полезна информация за постдоkторанти, доkторанти и млади учени“. В нея биха могли да се вkлючат всичkи kолеги от Философсkи фаkултет kато предлагат поkани и обяви за участие в научни изследвания и проеkти, kонференции и обучения, kаkто и възможности за получаване стипендии и допълнителни средства. Те трябва да бъдат изпратени на следния адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспеkтор магистърсkи и доkторантсkи програми).

Надяваме се по този начин да удовлетворим поне част от очаkванията на аkадемичната общност на Философсkи фаkултет и преди всичkо да подпомогнем подготовkата и изследователсkата работата на постдоkторантите, доkторантите и младите учени.

Проф. д.н. Иван Кабаkов

заместниk-деkан - доkторанти, постдоkторанти и млади учени, външни проеkти, PR и kултурни събития  

 

Бюлетин на НИС - януари 2024 г.

 

Швейцарско-българска научна програма – промяна в условията и сроковете по компонент PROMYS и предстоящо стартиране на компонент MAPS

Продължава набирането на  проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част от трите компонента в тематична област „Научни изследвания и иновации“ от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз.

Швейцарската страна, съгласувано с Министерството на образованието и науката, взе решение да се удължи срокът на поканата до 29.02.2024 г. и да се променят условията за кандидатстване, за да може да се даде възможност на повече кандидати да подадат проектни предложения за участие в компонент PROMYS.

Съгласно новите условия на поканата по компонент PROMYS са допустими млади  изследователи, които са работили в страна от ЕС-27 или Швейцария поне една година като докторанти или постдокторанти и които сега се стремят към научна кариера в България. Изследователи с от две до седем години изследователски опит след придобиване на ОНС „доктор“ могат да подадат заявление. За да отговарят на условията, кандидатите трябва да са граждани на една от споменатите страни или да са работили поне три години в една от страните от ЕС-27 или в Швейцария. По компонент PROMYS ще се финансират разходи за заплати на младите учени и екипа по проекта и други разходи за изследвания. Съгласно  условията на безвъзмездната помощ младите учени ще получат максимум 625 000 франка за продължителност на проекта от пет години и ще се финансират до три проекта.

Изчерпателна информация за конкурса и условията за кандидатстване може да намерите на електронната страница на Националната швейцарска фондация за наука – Swiss National Science Foundation (https://snf.ch/en/uDrZ9XdnVZNYvICh/funding [1]).

Междувременно швейцарските ни партньори ни уведомиха, че планират в началото на 2024 г. да обявят отварянето на покана за кандидатстване по компонент „Многостранни академични проекти“ (MAPS: Multilateral Academic Projects). Този компонент по Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз ще подкрепя проекти, разработени и проведени от изследователи в Швейцария заедно с изследователи от две до пет от следните държави: България, Хърватия, Полша, Румъния и Унгария. Продължителността на проектите ще бъде до четири години, като всеки екип от всяка страна ще бъде финансиран с до 350 000 франка.

За допълнителна информация и/или възникнали въпроси можете да се обръщате към г-жа Isabelle Fellner и г-н Timothy Ryan, електронен адрес: international@snf.ch, г-жа Зорница Хаджидимитрова-Георгиева, електронен адрес: z_georgieva@mon.bg и г-жа Искра Йошовска, електронен адрес:i.yoshovska@mon.bg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coursera

EU OpenupEd

CEEPUS

EU Open educational resources

EU eLearning Papers

 
 
 
 

 

Национални контакти

Виртуален инфо център за докторанти

Асоциация на докторантите в България

Инспектор "Докторанти"

phd@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

Моята теза в 180 секунди

Пето издание на конкурса „Моята теза в 180 секунди“, който тази година Университетската агенция на Франкофонията организира в партньорство с Технически университет София и неговия Франкофонски факултет. Конкурсът се провежда с подкрепата на Франкофонския център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е отворен за участие за всички висши учебни заведения и научни институти в България.
 
В рамките на конкурса отново е предвидено обучение по комуникация в науката, което ще се води от специалисти франкофони, полезно за израстването на младитне изследователи. 
 
 Официалното съобщение за конкурса, афиша и връзка към информацията на сайта на AUF. можете да видите на адрес:
 

Възможности за финансиране на научно-изследователска дейност - кандидатстване за стипендии

 

Фонд „Научни изследвания" (ФНИ) публикува покани за участие в следните
конкурси:

- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023
г.":
https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/home/competitions/Pokana_FUND-2023
– срок за кандидатстване 11.09.2023 г.;
- "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади
учени и постдокторанти – 2023 г." -
https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/home/competitions/Pokana_MUPD-2023–
срок за кандидатстване 08.09.2023 г.

На посочените електронни адреси ще откриете подробна информация за всеки
от конкурсите, включително за тематичните направления, условията и
приложимите документи. Вътрешните процедури за подписване на документите
и подаване на проектните предложения са публикувани на страницата на СУ:
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi
 

 

 

 

 

Център за академични изследвания обявява своите редовни стипендии за български учени за академичната 2023 - 2024 година. Стипендиите са предназначени за изследователи от социалните и хуманитарните науки, които работят постоянно в България или имат позиция в чуждестранен университет / институт.

Конкретна информация за всяка от стипендиантските програми може да видите по-долу.

Моля, чувствайте се свободни да разпространите информацията сред вашите колеги!
 
Facebook
Website
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможности за участие в конференции и летни училища

 

     ♦  Възможност за участие в конференция "ЕС в „окото на бурята“ – Обединена Европа или Европа на нациите " - 28-29 октомври 2022г. Прочетете още....

 

        ♦    Философски факултет на СУ, Българското общество за аналитична философия (БОАФ) и Българската академия на науките (БАН) организират международна конференция на тема „Натурализмът във философията“ (Naturalism in Philosophy). Събитието ще се проведе от 19.05.2023 до 21.05.2023, в Аулата и Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. В конференцията ще вземат участие трима гост-лектори, като всеки от тях ще открива тематична сесия в един от дните на провеждане на събитието.

​Програмата на събитието можете да видите тук......

Освен гост-лекторите, в конференцията ще вземат участие изследователи от 20 университета и изследователски центрове в над 10 различни държави. Темите на техните доклади може да откриете в приложената програма на конференцията.

Регистрацията за конференцията е официално отворена, като може да се регистрирате на адрес:          https://www.cognitoforms.com/SofiaUniversity/RegistrationFormNaturalismInPhilosophy

Молим тези от вас, които биха желали да присъстват на официалната конферентна вечеря да се регистрират до 30.04.2023. Редовната такса за участие в конференцията е в размер на 15 евро (30 лева), а студентската такса е в намален размер от 8 евро (15 лева). Студенти и докторанти, които биха искали да се включат в организацията като помощници, ще бъдат освободени от такси. Таксите за участие, както и кувертите за конферентната вечеря ще бъдат заплащани на бюрото за регистрация при пристигане на събитието.

В програмния комитет на събитието участват Мадлен Ангелова-Елчинова (СУ), Калоян Нечев (СУ), Марина Бакалова (БАН), Лина Георгиева (БАНи Марио ДеКаро (Tufts University). За всички въпроси свързани със събитието може да се обръщате към Мадлен Ангелова-Елчинова на адрес madelaine.angelova@gmail.comЗа промени в програмата и новини, които да са свързани с конференцията или други събития на БОАФ може да следите сайта ни: http://www.bsap.bg/.

 

 

  ♦ Катедра „Европеистика“, Катедра „Политология“ и Катедра „Публична администрация" към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Проектният офис за България и Северна Македония на Фондация за свободата „Фридрих Науман“ имат удоволствието да Ви поканят на докторантска конференция на тема "За хората и институциите – време за решения в ЕС" - 13 май 2023 г.

 

Прочетете още......