Докторантски четения

Обща информация

Покана за участие

Докторантски четения ' 2023

ПРОГРАМА НА ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ `2023

Философският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира докторантски четения, които ще се проведат в периода 18, 19 и 20 септември 2023 година. Събитието ще се проведе в Конферентната зала на са Софийски университет, Ректорат, Северно крило, ет.2.

В Докторантски четения `2023 могат да участват всички докторанти на Философски факултет - в редовна, задочна форма на обучение и на самостоятелна подготовка. Желаещите могат да участват с избрана от тях тема в рамките на професионалното направление и по предмета на дисертационния им труд или в тематичната сесия, като изберат доклада им да е по следната тема, спонтанно наложила се във всички сфери на живота: "Изкуственият интелект в социалните и хуманитарните науки".

За да заявят желание за участие, докторантите, постдокторантите и младите учени от Философски факултет трябва да:

1. Подадат заявка до 28 юли 2023 година на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспектор магистърски и докторантски програми). Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • трите имена на докторанта / постдокторанта/ младия учен;
 • тема на дисертацията / тема на проекта;
 • научна специалност;
 • научен ръководител ( ако е приложимо);
 • тема на доклада;
 • анотация на доклада - до 300 думи

 

2. Да изпратят файл с текст, който може да бъде разширена анотация, разширен доклад или презентация до 8 септември 2023 година  на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспектор магистърски и докторантски програми). 

Моля, имайте предвид!

За всяко представяне са отделени 30 минути. Препоръчително е устното представяне на всеки участник да е с продължителност до 15 минути. След това модераторът и присъстващите в залата коментират представеното, задават въпроси, участват в обща дискусия. 

 

3. Окончателният текст на доклада, оформен като статия за публикуване, се изпраща след провеждането на събитието, в срок, допълнително определен от Председателя на Докторантски четения - проф. дн Иван Кабаков. Неговите параметри са следните:

(а) файлов формат –  *.docx;

(б) полета – по 2 cm от всички страни;

(в) вид на шрифта – Times New Roman;

(г) размер на шрифта – 11;

(д) междуредие – 1;

(е) формат на страниците – А4;

(ж) обем на текста – минимум 8 страници, максимум 15 страници ( моля спазвайте препоръчителния обем на статията);

(з) структура

 • тема на статията (на български език);
 • трите имена на автора / авторите (на български език);
 • анотация (на български език);
 • ключови думи (на български език);
 • тема на статията (на английски език);
 • трите имена на автора / авторите (на английски език);
 • анотация (на английски език);
 • ключови думи (на английски език);
 • основно съдържание / основен текст на статията (от 8 до 15 страници, формат А4). Моля спазвайте препоръчителния обем на текста!; 
 • използвана литература / използвани източници в отделни блокове – на кирилица със съответно транскрибиране и на латиница; размер на шрифта – 10; междуредие – 1;
 • при наличие на таблици, схеми, диаграми, фигури те следва да бъдат номерирани (последователно за всеки вид в целия текст);
 • текстът на разработката да е структуриран или чрез точки и подточки, или чрез заглавия и подзаглавия;
 • при наличие на таблици, схеми, диаграми, фигури те следва да бъдат номерирани (последователно за всеки вид).

За порече информация относно структурирането на статията и оформяне на библиографията моля прочетете УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ и оформяне на текста.

 

След приключване на Докторантските четения ' 2023  жури ще селектира докладите, които ще бъдат рецензирани и издадени в сборник. 

Текстове, които не отговарят на условията, поставени по-горе, няма да бъдат допуснати до публикуване в сборника Докторантски четения ' 2023.

Очакваме вашите предложения, уважаеми колеги докторанти :)

►►►

Програми от минали Докторантски четения:

2016

2017

2018

2019

2020

►►►

Сборник с доклади (е-формат)