Алумни

 • А

  • Аделина Кирилова Любомирова

   Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
   Публична защита на 19 март 2015 г.

   • тема: Българският модел за оценка на изпълнението на държавните служители в периода 2002-2012 г.

   • научен ръководител: доц. д-р Милена Стефанова

  • Александър Барух Лазаров

   Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
   Публична защита на 05 май 2015 г.

   • тема: Дигиталният свят - конструкция и реалност

   • научен ръководител: проф. д-р Александър Гънгов

  • Александър Методиев Политов

   Доктор по 3.3. Политически науки (Международни отношения)
   Публична защита на 28 май 2014 г.

   • тема: Външната политика на ЕС в условията на нов световен ред: между конструктивисткия мултилатерализъм и структурния реализъм (1989-2013)

   • научен ръководител: доц. д.с.н. Огнян Минчев

  • Анета Дончева Дончева

   Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография)
   Публична защита на 10 септември 2014 г.

   • тема: Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика

   • научен ръководител: проф. д.изк. Симеон Недков

  • Антон Вельов Панчев

   Доктор по 3.3. Политически науки (Международни отношения)
   Публична защита на 08 юли 2013 г.

   • тема: Албанският фактор в контекста на проблемите на сигурността на Балканите

   • научен ръководител: проф. д.п.н. Татяна Дронзина

  • Антон Владимир Ангелов

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Българската култура в епохата на комунизма)
   Публична защита на 03 юни 2015 г.

   • тема: Масова култура и култура на масите (Институционален контрол върху популярната музика в социалистическа България, концептуални модели, практики и социален контекст, 50-те - 70-те години)

   • научен ръководител: 

  • Араб Кенуш

   Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
   Публична защита на 10 юни 2013 г.

   • тема: Хегелианското завръщане към варварството на рефлексията през призмата на Викианското въобразяване на властта

   • научен ръководител: проф. д-р Александър Гънгов

 • Б

  • Бисера Николаева Колева

   Доктор по 2.3. Философия (Етика)
   Публична защита на 25 октомври 2012 г.

   • тема: Начала на Сократовата морална философия.

   • научен ръководител: 

  • Борис Руменов Панков

   Доктор по 2.3. Философия (Съвременна философия)
   Публична защита на 13 ноември 2014 г.

   • тема: Дума и понятие: Лудвиг Витгенщайн и Робърт Брандъм

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Александър Кънев

  • Боряна Чавдарова Ангелова-Игова

   Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
   Публична защита на 19 април 2012 г.

   • тема: Консуматорското общество от Франкфуртската школа до Жан Бодрияр. Основни проблеми на културата.

   • научен ръководител: 

  • Боян Венциславов Захариев

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)
   Публична защита на 05 юни 2013 г.

   • тема: География на социалната дезорганизация (локални социални мрежи в няколко български градове)

   • научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Грекова

 • В

  • Валентина Милчова Миткова

   Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография - история на книгата)
   Публична защита на 29 май 2014 г.

   • тема: Авторство и канон в българската книжнина (1878-1944). Жените авторки.

   • научен ръководител: проф. д.р Красимира Даскалова

  • Ваня Савова Александрова

   Доктор по 3.2. Психолохия (Клинична психология)
   Публична защита на 02 април 2014 г.

   • тема: Заместващо майчинство и привързаност

   • научен ръководител: проф. д.пд.н. Ваня Матанова

  • Вероника Евстатиева Келбечева

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Теория на религиите)
   Публична защита на 10 април 2014 г.

   • тема: Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Владимир Градев

  • Вероника Симеонова Димитрова

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)
   Публична защита на 14 юли 2014 г.

   • тема: Към социалното конструиране на тялото на гражданина: здравето, болестта и хигиената през междувоенния период в София

   • научен ръководител: доц. д-р Милена Якимова

  • Весела Светославова Кръстева-Симеонова

   Доктор по 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология - Психология на развитието в детско-юношестка възраст)
   Публична защита на 12 март 2015 г.

   • тема: Личностни детерминанти на обсесивно-компулсивни феномени в юношеска възраст

   • научен ръководител: проф. д.пс.н. Пламен Калчев

  • Виктор Станиславов Аврамов

   Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
   Публична защита на 05 март 2012 г.

   • тема: Процесът на изработване на енергийната политика на Европейския съюз: актьори, комуникация и взаимодействие. Възникване и развитие на сътрудничество в процеса на изработване на общата енергийна политика на ЕС.

   • научен ръководител: 

  • Виниций Емилов Петров

   Доктор по 2.3. Философия (Теория на познанието)
   Публична защита на 19 май 2015 г.

   • тема: Познание и практика. Опит за приложна епистемология

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева

  • Вихър Георгиев Георгиев

   Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика. Правни изследвания на ЕС)
   Публична защита на 26 октомври 2011 г.

   • тема: Процедури за осъществяване на изпълнителните правомощия на Европейската комисия.

   • научен ръководител: 

  • Владимир Зиновиев Бубняк

   Доктор по 3.3. Политически науки (Политология)
   Публична защита на 09 май 2012 г.

   • тема: Индия и САЩ - политика на стратегическо сътрудничество през първото десетилетие на ХХІ век

   • научен ръководител: 

  • Вяра Димитрова Калфина

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (История на културата. Древни култури)
   Публична защита на 29 септември 2012 г.

   • тема: Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст.

   • научен ръководител: 

  • Вяра Тодорова Генова

   Доктор по 2.3. Философия (Реторика - Джендър реторика)
   Публична защита на 26 април 2013 г.

   • тема: Ораторското изкуство на жените-депутати в България. Роля и функции на джендър реториката в Народното събрание (2001-2011 г.)

   • научен ръководител: доц.д.ф.н. Иванка Мавродиева

 • Г

  • Гаврил Гаврилидис

   Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
   Публична защита на 17 октомври 2013 г.

   • тема: Икономика, етика, свобода и развитие: общата философия в теорията на Амартия Сен и практиката на Мухамад Юнус

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Пламен Макариев

  • Галина Николаевна Гончарова

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и наука за културата (Теория и история на културата. Ново и най-ново време)
   Публична защита на 14 октомври 2011 г.

   • тема: Поколения, поколенчески дискурси и колективни времена. Употреби на  генерационните деления в България през втората половина на 19 и началото на 20 век.

   • научен ръководител: 

  • Георги Борисов Методиев

   Доктор по 3.3. Политически науки (Сравнителна политология)
   Публична защита на 01 октомври 2014 г.

   • тема: Президент на Република България: процес на институционализация и тенденции в дейността на президентите през периода 1991-2011

   • научен ръководител: доц. д-р Румяна Коларова

  • Гергана Владимирова Динева

   Доктор по 2.3. Философия (Средновековна философия)
   Публична защита на 28 юни 2012 г.

   • тема: Метафизика на границата (границата като методологически ключ в интерпретацията на елементи от средновековната философия и култура)

   • научен ръководител: 

  • Гергана Георгиева Радойкова

   Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика)
   Публична защита на 12 май 2014 г.

   • тема: Дефицитът на отчетност в изпълнителната власт на ЕС след влизане в сила на Договора от Лисабон

   • научен ръководител: доц. д-р Румяна Коларова

  • Годуин Дарманин

   Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
   Публична защита на 13 юли 2011 г.

   • тема: Информационно или дезинформационно общество? Философска критика на информационното общество.

   • научен ръководител: 

 • Д

  • Дамяна Иванова Цветанова

   Доктор по 3.2. Психология (Икономическа психология)
   Публична защита на 22 ноември 2011 г.

   • тема: Личностни детерминанти на престижното потребление.

   • научен ръководител: 

  • Даниела Любомирова Тодорова

   Доктор по 3.2. Психология (Психология на здравето)
   Публична защита на 06 октомври 2011 г.

   • тема: Влияние на психологическите ресурси на личността върху саморегулацията на оздравителния процес при сърдечно-съдови интервенции.

   • научен ръководител: 

  • Дарин Димов Дросев

   Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
   Публична защита на 27 юни 2013 г.

   • тема: Хетерономия и безкрайност във философията на Емануел Левинас

   • научен ръководител: проф. д-р Александър Гънгов

  • Дарина Йорданова Стоименова

   Доктор по 2.3. Философия (Теория на познанието)
   Публична защита на 30 април 2015 г.

   • тема: Нормативността в познавателния процес

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева

  • Дафинка Георгиева Прокопова

   Доктор по 3.3. Политически науки (Политология - Международни отношения)
   Публична защита на 10 юни 2015 г.

   • тема: Променящата се роля на Председателството на Съвета на ЕС и проблемът за дефицита на лидерство

   • научен ръководител: доц. д-р Румяна Коларова

  • Десислава Красимирова Гайдарова

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Теория на религиите)
   Публична защита на 11 април 2014 г.

   • тема: Апофатичният дискурс и предефиниране полето на съвременната философия (Жак Дерида - Люк Марион върху апофатиката)

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Владимир Градев

  • Дзя Чън У

   Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
   Публична защита на 01 юли 2013 г.

   • тема: Философски прочит на творчеството на Самюъл Бекет

   • научен ръководител: проф. д-р Александър Гънгов

  • Диана Иванова Попова

   Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика)
   Публична защита на 05 октомври 2012 г.

   • тема: ЕС и САЩ: геополитически партньори или съперници след "студената война".

   • научен ръководител: 

  • Димитър Георгиев Иванов

   Доктор по 2.3. Философия (Теория на познанието)
   Публична защита на 20 октомври 2011 г.

   • тема: Теории за истината в аналитичната традиция

   • научен ръководител: 

  • Димитър Димитров Божков

   Доктор по 2.3. Философия (История на философията - Философия на Новото време - ХІХ век)
   Публична защита на 27 ноември 2012 г.

   • тема: История и еманципация (Карл Маркс, Валтер Бенямин, Жак Рансиер)

   • научен ръководител: 

 • Е

  • Евелина Димитрова Митева

   Доктор по 2.3. Философия (Средновековна философия)
   Публична защита на 29 май 2012 г.

   • тема: Антологията на Алберт Велики.

   • научен ръководител: 

  • Евелина Петрова Иванова

   Доктор по 2.3. Философия (Съвременна философия)
   Публична защита на 15 септември 2014 г.

   • тема: Изследователската общност. Философски и дидактични трансформации на едно понятие от американския прагматизъм в съвременната немска философия (Карл Ото Апел, Юрген Хабермас) и дидактика на философията.

   • научен ръководител: проф. д-р Димитър Денков

  • Ели Драганова Попова

   Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи)
   Публична защита на 11 ноември 2014 г.

   • тема: Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Оля Харизанова

  • Елиза Александрова Иванова

   Доктор по 3.2. Психология (Психология на здравето)
   Публична защита на 16 април 2014 г.

   • тема: Взаимовръзки между интернет зависимости, кеберхондрията и благополучие

   • научен ръководител: доц. д.пс.н. Соня Карабельова

  • Елица Стефанова Маркова

   Доктор по 3.3. Политически науки (Международни отношения)
   Публична защита на 27 юли 2011 г.

   • тема: Преговорите на Турция за членство в Европейския съюз

   • научен ръководител: 

  • Елка Иванова Златева

   Доктор по 3.3. Политически науки (Политология)
   Публична защита на 09 ноември 2011 г.

   • тема: Републиканската теория за разделяне на властта в първите американски конституции (1776 - 1787).

   • научен ръководител: 

 • Ж

  • Жана Борисова Дамянова-Асса

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория на културата. Семиотика на културата)
   Публична защита на 24 март 2015 г.

   • тема: В лабиринта на текста. Семиотиката пред предизвикателствата на реконструкцията.

   • научен ръководител: 

 • И

  • Ивайло Любомиров Александров

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Българската култура в епохата на комунизма)
   Публична защита на 01 юни 2015 г.

   • тема: Соцрекламата в България - идеология, изкуство, социални функции (времето след 09.09.1944 г. - средата на 70-те години на ХХ век)

   • научен ръководител: проф. д.н.к. Иван Еленков

  • Иван Борисов Спиров

   Доктор по 2.3. Философия (Източна философия)
   Публична защита на 12 юли 2012 г.

   • тема: Религиозно-философската традиция на Корейския полуостров (Будизмът в периода ІV - ХІV век).

   • научен ръководител: 

  • Иван Георгиев Колев

   Доктор по 2.3. Философия (Философска антропология)
   Публична защита на 05 юли 2011 г.

   • тема: Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология

   • научен ръководител: 

  • Ивелина Веселинова Дудренова

   Доктор по 3.2. Психология (Медицинска психология - Клинична психология)
   Публична защита на 26 май 2014 г.

   • тема: Особености на психичното и социалното функциониране на деца от аутистичния спектър

   • научен ръководител: проф. д.пс.н. Ваня Матанова

  • Ивелина Петрова Георгиева

   Доктор по 3.2. Психология (Социална психология)
   Публична защита на 07 юни 2013 г.

   • тема: Личност, престъпно поведение и жизнени стратегии

   • научен ръководител: проф. д.пс.н. Сава Джонев

  • Иглика Иванова Касабова

   Доктор по 2.3. Философия (Реторика)
   Публична защита на 22 април 2015 г.

   • тема: Реторически техники за убеждаване в медийната среда (от телевизионните предавания до социалните мрежи)

   • научен ръководител: проф. д.ф.н Иванка Мавродиева

  • Илия Димитров Мечков

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. История на българската култура. Средновековие)
   Публична защита на 15 април 2013 г.

   • тема: Участие на българите във формиране на културни общности в Източна Европа V-Х в. (Фактори и аспекти на културната динамика)

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Калин Янакиев

  • Илияна Иванова Ермолина

   Доктор по 2.3. Философия (Етика)
   Публична защита на 25 октомври 2012 г.

   • тема: Живата етика - история, идеи, перспективи

   • научен ръководител: 

  • Искрен Пламенов Иванов

   Доктор по 3.3. Политически науки (Международни отношения)
   Публична защита на 16 октомври 2013 г.

   • тема: Заплахите на глобалния тероризъм и външната политика на САЩ след 9/11/2001

   • научен ръководител: доц. д-р Любов Минчева

 • Й

  • Йоана Петрова Павлова

   Доктор по 2.3. Философия (Етика - Социални изследвания на пола)
   Публична защита на 09 май 2014 г.

   • тема: Мястото на жените в брака

   • научен ръководител: проф. д-р Недялка Видева

 • К

  • Калоян Емилов Методиев

   Доктор по 3.3. Политически науки (Политология)
   Публична защита на 21 септември 2011 г.

   • тема: Генерационна динамика и биологично-възрастови фактори в българската политика (1989 - 2006 г.)

   • научен ръководител: 

  • Калоян Павлов Куков

   Доктор по 3.2. Психология (Клинична психология)
   Публична защита на 25 април 2012 г.

   • тема: Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегии при пациенти с параноидна шизофрения.

   • научен ръководител: 

  • Камелия Дончева Ханчева

   Доктор по 3.2. Психология (Възрастова и педагогическа психология)
   Публична защита на 01 октомври 2013 г.

   • тема: Защитни механизми и стратегии за справяне на родителите и адаптивно функциониране на детето

   • научен ръководител: 

  • Катерина Руменова Занкова

   Доктор по 3.2. Психология (Обща психология - Психология на здравето)
   Публична защита на 16 април 2015 г.

   • тема: Интерактивни ефекти на протективните личностни ресурси и депресивната симптоматика върху психичното здраве

   • научен ръководител: доц. д.пс.н Соня Карабельова

  • Кирил Василев Василев

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Теория на религиите)
   Публична защита на 27 юни 2013 г.

   • тема: Отвъд теизма и атеизма. Религията в постметафизична перспектива.

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Владимир Градев

  • Красимир Георгиев Терзиев

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна антропология)
   Публична защита на 30 януари 2012 г.

   • тема: Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство

   • научен ръководител: 

  • Кремена Георгиева Георгиева

   Доктор по 2.3. Философия (Реторика и медии)
   Публична защита на 25 април 2012 г.

   • тема: Реторическа аргументация в комуникацията ПР отдели - медии.

   • научен ръководител: 

 • Л

  • Линка Стойкова Тонева-Методиева

   Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС)
   Публична защита на 15 юни 2012 г.

   • тема: Перспективи за публично партньорство при осъществяване на политиките на Европейския съюз между неправителствения и публичния сектор в България.

   • научен ръководител: 

  • Лора Огнянова Топурова

   Доктор по 3.2. Психология (Икономическа психология)
   Публична защита на 16 декември 2013 г.

   • тема: Атитюдът като детерминант на взаимодействието между рекламата и бранда: психологическо изследване

   • научен ръководител: 

  • Люба Мирославова Маринова

   Доктор по 3.2. Психология (Клинична психология)
   Публична защита на 27 април 2015 г.

   • тема: Привързаност и личностови особености

   • научен ръководител: проф. д.пс.н. Ваня Матанова

  • Любимка Маркова Андреева

   Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
   Публична защита на 09 март 2015 г.

   • тема: Състояние и перспективи за развитието на услугите от общ интерес в България (Изследване на регулациите на енергийните услуги)

   • научен ръководител: доц. д-р Татяна Томова

  • Любомир Свиленов Стефанов

   Доктор по 3.3. Политически науки (Международни отношения)
   Публична защита на 11 септември 2012 г.

   • тема: Структуриране на партийната система в България: 1990 - 2009 г.

   • научен ръководител: 

  • Людмил Денчев Денев

   Доктор по 3.2. Психология (Психология на личността)
   Публична защита на 03 ноември 2011 г.

   • тема: Хедонично-валентна самодетерминация на психичното

   • научен ръководител: 

 • М

  • Маргарита Кирилова Тарейн

   Доктор по 3.2. Психология (Медицинска психология)
   Публична защита на 05 юли 2011 г.

   • тема: Влияние на емоционалните преживявания върху генезиса и локализацията на онкологичните заболявания.

   • научен ръководител: 

  • Мария Евгениева Коцева

   Доктор по 2.3. Философия (Етика. Социални изследвания на пола)
   Публична защита на 19 април 2013 г.

   • тема: Телевизионна рекламна репрезентация на жените в България и Италия в контекста на борбата на ЕС с джендър стереотипите

   • научен ръководител: проф.д-р Недялка Видева

  • Мария Иванова Калчева

   Доктор по 2.3. Философия (История на философията. Средновековна философия)
   Публична защита на 01 юли 2013 г.

   • тема: Понятието форма при Улрих от Страсбург и Дитрих от Фрайберг. Генезис и средновековна рецепция на понятието форма. Метафизически аспекти от ученията на Улрих и Дитрих.

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Георги Каприев

  • Мартин Харих

   Доктор по 2.3. Философия (Организационен мениджмънт и дипломация)
   Публична защита на 23 януари 2012 г.

   • тема: Социално-психологически основи на мирното разрешаване на израело-палестинския конфликт.

   • научен ръководител: 

  • Мартина Стоилова Минева-Николова

   Доктор по 2.3. Философия (Въведение във философията)
   Публична защита на 15 юни 2015 г.

   • тема: Витгенщайн и проблематизирането на философията. Граници и перспективи.

   • научен ръководител: проф. д-р Райчо Пожарлиев

  • Матана Летчароенсомбат

   Доктор по 3.2. Психология (Психология на дейността)
   Публична защита на 27 юни 2014 г.

   • тема: Разрешаване на конфликти и психологическо развитие на ума чрез ориентацията на будисткия монах

   • научен ръководител: 

  • Мая Ангелова Ангелова

   Доктор по 2.3. Философия (Етика)
   Публична защита на 18 май 2012 г.

   • тема: Човекът в логотерапията на Виктор Франкъл

   • научен ръководител: 

  • Мая Горанова Митренцева

   Доктор по 2.3. Философия (Философия на образованието)
   Публична защита на 09 януари 2014 г.

   • тема: Философските дисциплини в училище след 1991 г. Философия на промяната.

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Пламен Макариев

  • Мая Пламенова Минчева

   Доктор по 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката. Херменевтичната традиция и културологичния дискурс)
   Публична защита на 28 октомври 2014 г.

   • тема: Преводът в постструктуралистка перспектива. Контрапункти на икономически фундираното понятие за превод.

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Димитър Гинев

  • Методий Андреев Рождественский

   Доктор по 2.3. Философия (Реторическа аргументация)
   Публична защита на 24 юни 2011 г.

   • тема: Етотическа Аргументация. Опит за класификация на аргументите

   • научен ръководител: 

  • Мирослав Йорданов Бачев

   Доктор по 2.3. Философия (Философия на религията)
   Публична защита на 07 април 2015 г.

   • тема: Категорията "свещено" във философията на религията след Имануел Кант: Рудолф Ото

   • научен ръководител: доц. д-р Владимир Теохаров

  • Михаил Вавржик

   Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
   Публична защита на 29 юни 2012 г.

   • тема: Г.В.Ф.Хегел и философията на бюрокрация.

   • научен ръководител: 

  • Момчил Емилов Христов

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)
   Публична защита на 16 декември 2013 г.

   • тема: Биополитическо конструиране на градското пространство. Изобретяване и усвояване на биополитически техники от индустриалния градски център до социалистическия хабит.

   • научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Грекова

 • Н

  • Надка Георгиева Петрова-Стоянова

   Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
   Публична защита на 11 септември 2012 г.

   • тема: Променящи се конфигурации на ядрото на изпълнителната власт в България

   • научен ръководител: 

  • Нели Георгиева Стефанова

   Доктор по 2.3. Философия (История на реториката и ораторското изкуство)
   Публична защита на 19 април 2012 г.

   • тема: Реторическа аргументация в италианския политически дебат от края на 20 век. Преходът от Първа към Втора италианска република.

   • научен ръководител: 

  • Нели Стоянова Стоева

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Приложно културолознание)
   Публична защита на 04 октомври 2013 г.

   • тема: Информационно осигуряване на политиките за култура. Институции и механизми.

   • научен ръководител: 

  • Нора Атанасова Голешевска

   Доктор по 2.3. Философия (Реторика и медии)
   Публична защита на 04 юни 2012 г.

   • тема: Визуални методи, визуална реторика в края на ХХ век - началото на ХХІ век (Херменевтични и семиотични стратегии в изследването на визуалната реторика).

   • научен ръководител: 

 • П

  • Пенка Димитрова Христова

   Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС - европейска идентичност)
   Публична защита на 1 юни 2015 г.

   • тема: Политика на многоезичието в ЕС и европейска идентичност

   • научен ръководител: доц. д-р Мария Стойчева

  • Пенка Димитрова Христова

   Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС - европейска идентичност)
   Публична защита на 01 юни 2015 г.

   • тема: Политика на многоезичието в ЕС и европейска идентичност

   • научен ръководител: доц. д-р Мария Стойчева

  • Пенка Начева Иванова

   Доктор по 3.3. Политически науки (Съвременна българска политика)
   Публична защита на 12 ноември 2013 г.

   • тема: Човекът на "светлото бъдеще": цели и механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956 г.)

   • научен ръководител: проф. д.п.н. Николай Найденов

  • Петър Василев Вълков

   Доктор по 3.2. Психология (Клинична психология)
   Публична защита на 30 януари 2015 г.

   • тема: Личностни детерминанти и роля на семейната среда за формиране на зависимости към психоактивни вещества

   • научен ръководител: 

  • Петър Иванов Наков

   Доктор по 2.3. Философия (Етика)
   Публична защита на 28 октомври 2014 г.

   • тема: Етични проблеми в края на живота. Проблемът с евтаназията и асистираното самоубийство

   • научен ръководител: проф. д-р Силвия Минева

  • Петър Христов Горанов

   Доктор по 2.3. Философия (Етика)
   Публична защита на 30 октомври 2014 г.

   • тема: Микрологични аспекти на субекта в една етика на желанието. Естетизации и микро-идеологизации

   • научен ръководител: 

  • Петя Атанасова Благоева

   Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
   Публична защита на 29 март 2013 г.

   • тема: Оценка и управление на конфликти на интереси в публичната администрация

   • научен ръководител: 

  • Петя Николаева Толева

   Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография)
   Публична защита на 20 май 2014 г.

   • тема: Управление и оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда

   • научен ръководител: проф. д-р Александър Димчев

  • Плама Сергеева Христова

   Доктор по 3.2. Психология (Организационна психология)
   Публична защита на 01 юни 2011 г.

   • тема: Лидерски стилове и стратегии за справяне със стреса в организациите.

   • научен ръководител: 

  • Поли Руменова Муканова

   Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография. История на книгата)
   Публична защита на 12 юни 2013 г.

   • тема: Четенето и читателите в българското общество (1878-1944): Институцията библиотека

   • научен ръководител: проф. д.р Красимира Даскалова

  • Поля Станчева Търколева

   Доктор по 2.3. Философия (Съвременна философия)
   Публична защита на 28 май 2014 г.

   • тема: Гастон Башлар и психоаналитичната традиция

   • научен ръководител: проф. д-р Димитър Денков

 • Р

  • Росица Илийчева Дикова

   Доктор по 2.3. Философия (Етика)
   Публична защита на 12 октомври 2011 г.

   • тема: Нормативността в класическата литературна вълшебна приказка. Социалната история на жанра и проектът за детство в модерна Европа.

   • научен ръководител: 

  • Румяна Кирилова Крумова-Пешева

   Доктор по 3.2. Психология (Медицинска психология)
   Публична защита на 18 октомври 2011 г.

   • тема: Модел на психологическа работа при пациенти с трансплантация на орган.

   • научен ръководител: 

 • С

  • Сашо Йорданов Василев

   Доктор по 2.3. Философия (Философска антропология)
   Публична защита на 23 април 2015 г.

   • тема: Философията на Лудвиг Фойербах - един нов поглед върху човека

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Валери Динев

  • Светла Василева Проданова-Ялъмова

   Доктор по 3.2. Психология (Обща психология - Психологическо измерване)
   Публична защита на 15 май 2015 г.

   • тема: Модел за психологическо оценяване на деца със специални образователни потребности

   • научен ръководител: доц. д-р Емилия Алексова

  • Светла Иляева Казаларска

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна антропология)
   Публична защита на 28 юли 2011 г.

   • тема: Памет и история в музея. Музеификацията на комунизма в Цнетрална и Източна Европа след 1989 г.

   • научен ръководител: 

  • Светлозар Методиев Василев

   Доктор по 3.2. Психология (Медицинска психология)
   Публична защита на 10 октомври 2012 г.

   • тема: Влияние на неблагополучни жизнени събития в детска възраст за възникване на чести психични разстройства при възрастни. Епидемиологично проучване.

   • научен ръководител: 

  • Силвия Валентинова Давидова-Иванова

   Доктор по 3.2. Психология (Организационна психология)
   Публична защита на 26 март 2015 г.

   • тема: Личностни фактори и организационни детерминанти на отчуждението от работата

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Крум Крумов

  • Силвия Емилова Борисова-Спасова

   Доктор по 2.3. Философия (Естетика)
   Публична защита на 12 октомври 2011 г.

   • тема: Граници на естетическото съзнание.

   • научен ръководител: 

  • Силвия Иванова Иванова

   Доктор по 3.2. Психология (Организационна психология)
   Публична защита на 04 юли 2011 г.

   • тема: Възприетата справедливост на заплащането и удовлетвореност от труда в частни организации

   • научен ръководител: 

  • Силвия Свиленова Станчева

   Доктор по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография - междусекторни ресурси: библиотеки - музеи - архиви)
   Публична защита на 25 юли 2013 г.

   • тема: Символни места на паметта в процеса на изграждане на българска национална идентичност: ролята на историческите музеи

   • научен ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова

  • Симеон Атанасов Петров

   Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
   Публична защита на 23 март 2015 г.

   • тема: Промяната на публичните политики. Европейска политика на заетост.

   • научен ръководител: доц. д-р Татяна Томова

  • Симеон Атанасов Петров

   Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
   Публична защита на 23 март 2015 г.

   • тема: Промяната на публичните политики. Европейска политика на заетост.

   • научен ръководител: доц. д-р Татяна Томова

  • Соня Георгиева Будева

   Доктор по 3.2. Психология (Медицинска психология)
   Публична защита на 05 юли 2011 г.

   • тема: Личностни фактори за адиктивно поведение.

   • научен ръководител: 

  • Станислав Кръстев Костов

   Доктор по 3.6. Право (Международно право и международни отношения)
   Публична защита на 27 юли 2011 г.

   • тема: Актовете на Съда на Европейския съюз и техните правни последици.

   • научен ръководител: 

  • Стефан Стефанов Петров

   Доктор по 2.3. Философия (Руска Философия)
   Публична защита на 26 януари 2015 г.

   • тема: Проблемът за името в руската философска традиция. С.Булгаков и А.Лосев

   • научен ръководител: проф.д-р Хараламби Паницидис

  • Стефка Тодорова Гигова

   Доктор по 3.2. Психология (Клинична психология)
   Публична защита на 25 април 2012 г.

   • тема: Превенция на специфични нарушения на способността за учене.

   • научен ръководител: 

  • Стоянка Владова Шопова

   Доктор по 3.2. Психология (Организационна психология)
   Публична защита на 17 май 2012 г.

   • тема: Професионален стрес и поведенчески модели при организации от мултикултурен тип.

   • научен ръководител: 

 • Т

  • Таня Йоскова Колева

   Доктор по 2.3. Философия (Бизнес комуникация и реторика)
   Публична защита на 14 май 2012 г.

   • тема: Специфични особености на бизнес комуникацията в неправителствени организации в България.

   • научен ръководител: 

 • Х

  • Хван Джонг Джеймс Канг

   Доктор по 3.3. Политически науки (Политология)
   Публична защита на 30 март 2015 г.

   • тема: Взаимоотношенията между Република Корея и Република България: от признаване към перспективно сътрудничество

   • научен ръководител: доц. д.с.н. Огнян Минчев

  • Христо Желязков Христов

   Доктор по 2.3. Философия (Съвременна философия)
   Публична защита на 24 юни 2013 г.

   • тема: Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс

   • научен ръководител: проф. д.ф.н. Стилиян Йотов

  • Христо Стефанов Панталеев

   Доктор по 3.3. Политически науки (Политология - Външна политика)
   Публична защита на 06 ноември 2012 г.

   • тема: Югоизточна Европа в американските геополитически доктрини след края на Студената война

   • научен ръководител: 

 • Щ

  • Щони Райчев Кокудев

   Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Средновековна култура - култура на Византия)
   Публична защита на 25 юни 2013 г.

   • тема: Евхаристия и католичност на Църквата. Константинопол и Рим - дебатът от ХІІІ век.

   • научен ръководител: 

 • Ю

  • Юри Владимиров Кацаров

   Доктор по 3.2. Психология (Педагогическа психология)
   Публична защита на 02 май 2012 г.

   • тема: Семейни взаимоотношения и родителски нагласи при юноши и младежи с хероинова зависимост.

   • научен ръководител: