Нова книга на гл. ас. д-р Велислава Петрова

Гл. ас. д-р Велислава Петрова е преподавател в катедра История и теория на културата

Научни интереси: антропология на отпадъка, материална култура, градска антропология, икономическа етнография, пост-социализъм

Преподавани дисциплини: Антропология на съвременните културни практики, Отпадъкът като материалност и ресурс. Антропологични перспективи

от издателството