Годишник на специалност Философия

 

Годишникът на специалност Философия“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ представя най-добрите постижения на преподавателско-изследователския състав на трите философски катедри във Философския факултет на Университета – кат. „Философия“, кат. „История на философията“ и кат. „Логика, етика и естетика“.

Годишникът застъпва философията  в цялата широта и плурализъм на нейните систематични, исторически и нормативни изследователски полета, в многоизмерния ѝ обмен с други дисциплини в хуманитарните, обществените и точните науки, а също и като критична интервенция в актуалните светогледни, политически и технологични реалности.

Годишникът е издание, публикациите в което минават през процес на анонимно рецензиране. Той съдържа и специално справочно приложение, посочващо значимите публикации на специалността през изминалата година, защитените дисертации, постъпването на нови колеги, както и важни събития из живота на специалността.

 

Възстановен с нова форма и концепция, Годишникът има зад гърба си дълга и многозначна традиция, водеща началото си от философските серии в общия Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски, първите от които датират от 1908/09 г.

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЪКОПИСИ

 

 

Редакционна колегия

гл. ас. д-р Мадлен Ангелова-Елчинова

гл. ас. д-р Ивайло Добрев

доц. д-р Огнян Касабов

гл. ас. д-р Лидия Кондова

гл. ас. д-р Алекс Костова

гл. ас. д-р Борис Пантев

Контакт: phil.yrbk@phls.uni-sofia.bg