СДК ПО ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕ

 

Анотация

Психологичното консултиране е основна приложна част на психологическата наука, което се занимава с превенция, диагностика, терапия и профилактика на психичните проблеми на индивида, като основната ориентация е към подобряване на психичното здраве, оптималното човешко функциониране и повишаване качеството на живот. Основен акцент в тази област на научното познание е дефинирането на психичното здраве и очертаването на връзката стрес, соматични болести, лечение и социална подкрепа. Фокусът е върху разбирането, че начинът, по който човек реагира на стреса води до сериозни психосоматични заболявания. Тези базисни въпроси определят наличието на множество проблеми, които имат своята специфика в развитието на личността през етапите на цялостния жизнен път.

Цели на обучението

В рамките на СДК  „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ се подготвят специалисти с професионални компетентности, свързани с грижата за психичното здраве, които разпознават и активно работят за диагностика и справяне с психични проблеми, превенция и подобряване на психичното здраве и повишаване качеството на живот.

 

Предназначение на програмата

Обучението в СДК „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ предоставя отлични и иновативни възможности за придобиване на нова допълнителна квалификация в областта на психология на здравето и клиничната психология.

Програмата е предназначена за психолози, социални работници, специалисти по здравни грижи, лекари, стоматолози и др., работещи в медицински, социални, образователни институции, неправителствени организации за деца и възрастни. В следдипломната квалификация могат да се включат дипломирани специалисти от различни образователни степени - бакалавър, магистър, доктор.

 

Предварителни изисквания

Основни познания по анатомия и физиология на висшата нервна дейност, психология на развитието, психология на здравето и клинична психология.

 

Компетентности на завършилите обучението

Успешно завършилите специализанти ще придобият: специализирани знания за връзката на психология на здравето и клиничната психология с други области на медицинската практика и по-специално за психосоматиката; практически умения за прилагане на общопсихологически и специфични принципи, методи и процедури за психодиагностика, консултиране при соматични заболявания, психодинамична психопатология, справяне с тежки психосоматични заболявания, терапия, изработване на терапевтични програми за превенция и подобряване на психичното и соматичното здраве и повишаване качеството на живот, приложени към широка популация.

 

Организация на учебния процес

СДК „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ предлага обучение в рамките на 3 семестъра, което се реализира от високо квалифицирани и утвърдени щатни и хонорувани преподаватели към СУ „Св. Климент Охридски“. Учебните занятия са структурирани основно на модулен принцип в 2 учебни семестъра и 1 семестър специализирана практика в учебни бази под супервизия. По време на обучението се представят и обсъждат актуални теми с ясно изразена приложно-практическа насоченост, като казусите се обсъждат от позицията на различни професионални практико-приложни парадигми.

 

Форма на завършване

Обучението приключва със защита на дипломен проект, като се издава официално признато свидетелство за преквалификация от СУ „Св. Климент Охридски“ за придобита допълнителна професионална квалификация по „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ и се присъждат съответни квалификационни кредити.

 

Професионална реализация

Завършилите следдипломната квалификация „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ могат да работят в различни държавни и частни институции, центрове и неправителствени организации, в които се предлагат психологическа помощ и специализирани грижи за психичното здраве.

 

Прием на документи

Информация относно СДК „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ може да се получи от г-жа Анелия Георгиева на имейл адрес:amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg  или nel_georoieva@abv.bg, телефон (02/ 9871 046; 02/ 9308 351) в работни дни от 10-12 и 14-16 ч., и на сайта на Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“:

Документите се подават по електронен път на имейл: amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg  или nel_georoieva@abv.bg и включват: 1) Заявление за участие и 2) Ксерокопие от диплома за завършена образователна степен.

 

Такси: Семестриална такса – 1100 лв.

 

Начало на учебна година: Учебните занятия ще започнат присъствено или дистанционно (в зависимост от епидемичната ситуация) през месец януари, като лекциите ще се провеждат онлайн а упражненията присъствено. Допълнителна информация ще бъде изпратена по имейл на всеки един от одобрените и приети кандидати, както и на сайта на ФФ на СУ „ Св. Кл. Охридски“.